بررسی اثرگذاری برداشت چهره ای بر رفتار دانشجویان در بازی اعتماد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The effect of facial impression on student's behavior in Trust Game