اثر مستقیم و غیر مستقیم شیوه های مدیریت کلاس درس و ادراک از جو مدرسه بر اهمالکاری معلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The direct and indirect effects of classroom management practices and perception of school climate on procrastination