نقش مذهب گرایی و سبکهای تربیتی ادراک شده در رفتارهای پرخطر دانشجویان دختر و پسر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The role of Religiosity and perceived Education Styles in High-risk Behaviors among Female and male University students