برازش روابط علی- ساختاری ویژگیهای شخصیتی با استرس و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به اثرات میانجی پاسخگویی فردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Study of the fitness of the causal-structural relations among personality traits, stress and organizational citizenship behavior considering the mediating effects of individual accountability