دام ھزینه ھای بر باد رفته و تاثیر آن بر ادراکات افراد در فرایند تصمیم گیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Sunk cost trap and its effect on persons perceptions in decision process