بررسی رابطه ی عدالت سازمانی و کیفیت رابطه سرپرست و زیردست با اعتماد به سرپرست و ابعاد توانمندسازی روانشناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Investigation of relationship between organizational justice and leader-member exchange (LMX)with Trust in supervisor and dimension of psychological empowerment