مطالعه ای پیرامون چگونگی برابری جنسیتی در آموزش و ارتقای امنیت روانی زنان جامعه ایران از طریق آموزشهای مجازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

A study of gender equality in education, psychological security of women in Iranian society through the Virtual Learning