نویسندگان

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر به منظور بررسی عوامل روانی تأثیرگذار بر این متغیر با هدف تعیین رابطه‌ی شرم تصویر بدنی با جرأت‌ورزی، اضطراب اجتماعی و شاخص توده‌ی بدنی در اعضای باشگاه‌های ورزشی تهران انجام شد.
روش: روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی و جامعه‌ی ‌آماری کلیه‌ی زنان و مردان عضو باشگاه‌های بدن‌سازی شهر تهران بودند. برای انجام این پژوهش نمونه‌ای به حجم 200 نفر با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای از باشگاه‌های جنوب تهران انتخاب شد. داده‌های پژوهش از طریق پرسش‌نامه‌های شرم و گناه تصویر بدنی تامسون، جرأت‌ورزی تونند، اضطراب اجتماعی کانور و شاخص توده‌ی بدنی جمع‌آوری و با روش مدل‌یابی معادلات ساختاری و همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که شرم تصویر بدنی رابطه‌ی منفی معناداری با جرأت‌ورزی و رابطه‌ی مثبت معناداری با اضطراب اجتماعی دارد (05/0>P). علاوه بر این در زنان و مردان شاخص توده‌ی بدنی با جرأت‌ورزی رابطه‌ی مثبت معناداری داشت ولی رابطه‌ی شاخص توده‌ی بدنی و اضطراب اجتماعی فقط در مردان معنادار و منفی بود. بررسی مدل به‌دست آمده نیز نشان داد که متغیرهای جرأت‌ورزی، اضطراب اجتماعی و شاخص توده‌ی بدنی به ترتیب می‌توانند 55، 28 و 24 درصد از تغییرات شرم بدنی مردان و 21، 26و 2 درصد از تغییرات شرم بدنی زنان را تبیین کنند.
نتیجه‌گیری: نتایج بیانگر این بود که علاوه بر عوامل فیزیکی نظیر وزن (شاخص توده‌ی بدنی) عوامل روان‌شناختی (نظیر اضطراب اجتماعی و جرأت‌ورزی) می‌تواند بر شرم از تصویر بدنی افراد تأثیر گذارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship among Body Image Shame, Assertiveness, Social Anxiety and Body Mass Index in Members of Tehran Gymnasiums

چکیده [English]

Introduction: This study was conducted to investigate the effective psychological variables on body image shame and its aim was determining the relationship among body image shame, assertiveness, social anxiety and body mass index (BMI) in Tehran gyms members.
Method: The research method was correlation and statistical population was all members of Tehran gymnasium and 200members of them were selected through cluster sampling. Research data was gathered by Thompson Body Image Guilt and Shame Scale (BIGSS), Self-Perception and Cannor Social Anxiety (SPIN) questionnaires and Body Mass Index (BMI) and analyzed by Structural equation modeling (SEM) and Pearson correlation.
Results: The results showed that body image shame has positive significant correlation with social anxiety and negative significant correlation with assertiveness and also. Correlation between body mass index and assertiveness was positive significant in males and females but only in males correlation between body mass index and social anxiety was negative significant. Model result showed that the assertiveness, social anxiety and body mass index can respectively predict 55, 28 and 24 of variance of males body shame image but 21%, 26% and 2% of females body shame image.
Conclusion: Result indicated that, in addition to physiological factors such as weight (BMI), psychological variables (e. g. assertiveness, social anxiety) could influence individual’s shame of body image.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Body Image Shame
  • Assertiveness
  • social anxiety
  • Body mass index (BMI)