نویسندگان

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر اثربخشی معنادرمانی را بر کفایت اجتماعی مورد مطالعه قرار داده است.
روش: این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی بود. جامعه‌ی آماری، دانش‌آموزان دختر دبیرستانی در سال تحصیلی 94-93 بودند که از میان آن‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای 40 نفر انتخاب و به صورت تصادفی، 20 نفر در گروه آزمایش و 20 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، پرسش‌نامه‌ی کفایت اجتماعی فلنر بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد.
یافته‏ها: نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین دو گروه وجود دارد و نمرات پس‏آزمون کفایت اجتماعی در گروه آزمایشی بیش از گروه کنترل شده است.
نتیجه‌گیری: در مجموع یافته‏ها نشان می‏دهند که می‌توان از معنادرمانی در جهت بهبود کفایت اجتماعی نوجوانان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Logo Therapy on Social Competence in Adolescents

چکیده [English]

Introduction: This research has studies the effectiveness of logo therapy on social competence in adolescents.
Method: Research methodology was semi-experimental. Participants include of high school girls that were studying in 2014-2015 educational year. 40 adolescent were selected by cluster random sampling and divided into control and experimental group randomly (each 20). Both groups was assessed by Felner social competence questionnaires. Collected data was analyzed by Multivariate covariance method.
Results: Results showed that there is a significant difference between two groups and post-test of social competence in experimental group are more than control group.
Conclusion: This Finding indicated that we can use of logo therapy techniques to improve social competence in adolescent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identity
  • : Logo therapy
  • Social competence
  • identity
  • adolescents