نویسنده

چکیده

مقدمه: این پژوهش یک بررسی مقایسه‏ای دیدگاه افراد مجرد و متأهل درباره کارکرد ازدواج بود
روش: روش پژوهش، کیفی از نوع تحلیل محتوا بود. نمونه شامل 238 مرد و زن مجرد و متأهل شهر تهران بود که به شیوه هدفمند و در دسترس انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‎ها از مصاحبه بدون ساختار استفاده شد. پاسخ آزمودنی‏ها به روش تحلیل محتوا و با استفاده از آزمون ناپارامتریک خی دو بررسی شد.
یافته‏ها: پاسخ‏ها در 6 مقوله کارکردهای جسمانی، روان‏شناختی، اجتماعی، اقتصادی، مذهبی و معنوی دسته‌بندی شد و مقایسه گروه‌های مجرد و متاهل زن و مرد تفاوت‌های معناداری را در این مقوله‌ها نشان داد. بین نظرات افراد مجرد و متأهل درباره کارکرد فیزیولوژیکی ازدواج همخوانی وجود داشت. در خصوص کارکرد روان‌شناختی، اجتماعی و اقتصادی عدم توافق نظرات دیده شد. همچنین متأهلین بیش از مجردها به مقوله مذهبی و معنوی پرداخته بودند.
نتیجه‌گیری: افراد برای ازدواج کارکردها و فواید متعددی قائل هستند که بیانگر جایگاه و ارزش ازدواج در افراد بوده و تمایل به ازدواج با هدف دستیابی به این کارکردها همچنان ادامه دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Marriage Function: A Qualitative Research

چکیده [English]

Introduction: This study was a comparative study of single and married people’s attitudes toward marriage function.
Method: The method of this study was qualitative research through content analysis. The sample contained 238 married and single people that were selected by convenience and purposive sampling methods from Teheran. Data collected through an open question. Subjects’ responses analyzed by content analysis nonparametric chi-square test.
Results: The subjects’ responses were categorized to 6 components of physical, psychological, social, economic, religious and spiritual functions. Comparing single and married men and women groups demonstrated significant differences in these categories. Single and married people’s opinions on marriage physiological function were consistent. Regarding psychological, social, and economic functions, opinions were not consistent. Single people mentioned these categories more than married people and married people mentioned religious and spiritual categories more than single people.
Conclusion: People consider some functions and benefits for marriage and still have tendency toward it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marriage Function
  • Family
  • Qualitative analysis