نویسندگان

چکیده

مقدمه: در بین پژوهشگران در مورد ماهیت نگرشی یا انگیزشی تعهد سازمانی توافقی وجود ندارد. این پژوهش برای بررسی یک مدل نگرشی از تعهد سازمانی انجام شده است که مبنای آن مدل نگرشی ایگلی و چایکن (1993) است.
روش: نمونه‌ی پژوهش شامل 256 نفر از دانشجویان دانشکده‌ی روان‌شناسی دانشگاه اصفهان بود که به‌صورت داوطلب انتخاب شدند. متغیرهای کنترل یعنی عادت، پیامد فایده‌گرا، پیامد هنجاری و پیامد هویت خود از طریق ویگنت بررسی گردیدند و متغیرهای دیگر یعنی نگرش به هدف، نگرش در جهت رفتار و قصد رفتار از طریق سؤال سنجیده شدند. برای تحلیل آماری یافته‌ها از رویکرد معادلات ساختاری، برآورد تعمیم‌یافته (GEE) و نرم‌افزار R استفاده گردید.
یافته‌ها: از سه مدل هم‌ارز معرفی‌شده که شاخص‌های برازش یکسانی داشتند، تنها یک مدل تأیید شد. نتایج نشان داد که این فرضیه که نگرش در جهت رفتار دزدی، بین نگرش به هدف (تعهد عاطفی) و قصد دزدی متغیر میانجی است، رد شد و به‌جای آن مدل اصلاح‌شده که قصد با تعهد عاطفی جایگزین شده و متغیرهای عادت، پیامد فایده‌گرا، پیامد هنجاری و پیامد هویت خود، نقش کنترل را ایفا می‌کنند؛ تأیید شد.
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌ها مشخص شد که تعهد سازمانی یک متغیر نگرشی است که متغیر ملاک برای نگرش در جهت رفتار از طریق قصد است. مدل پیشنهادی ایگلی و چایکن (1993) مورد بازنگری قرار گرفته و تعهد به هدف به‌عنوان متغیر ملاک جایگزین شد. به مدیران و سازمان‌ها پیشنهاد می‌شود در جامعه‌پذیر کردن کارکنان در رفتارهای مطلوب سازمان، اهتمام جدی به خرج دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relation of Affective Commitment with Intention and Attitude toWard a Negative Behavior in Organization

چکیده [English]

Introduction: There is no consensus on the attitudinal or motivational nature of organizational commitment among researchers. This study was conducted for examining an attitudinal model of organizational commitment. The underlying model was Eagly and Chaiken (1993) attitude model.
Method: The sample consisted of 256 psychology students of Isfahan University who were selected as volunteers. The control variables namely habit, utilitarian outcomes, normative outcomes and self- identity outcome were investigated through vignette and other variables namely attitude toward target, attitude toward behavior and behavioral intention were measured by question. For statistical analysis of findings, structural equation modeling, the generalized estimating equations (GEE) approach and R software were used.
Findings: Three equivalent models introduced that their fit indexes were same but because of direction of , only one was confirmed. The results refuted the hypothesis that attitude toward stealing behavior as the mediator variable between the attitude toward target (affective commitment) and intention to steal and habit, and the revised model substituted intention by affective commitment for criterion model confirmed, utilitarian outcomes, normative outcomes and self-identity outcomes were control variables.
Conclusion: Based on the findings, it was found that organizational commitment as criterion variable for attitude toward behavior via intention rout. The proposed model of Eagly and Chaiken (1993) was revised and attitude toward target was replaced to criterion variable. Managers and organizations are recommended to take serious effort for employees socialization in desired behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • affective commitment
  • attitudes toward behavior
  • attitudinal nature
  • intention