نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مفهوم عشق را از زوایای گوناگونی تعریف کرده‌اند و واکاوی این مفهوم در بسیاری از رشته‌های علمی ازجمله فلسفه، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و زبان‌شناسی موردتوجه بوده است. به‌گونه‌ای که تعریف‌های متنوع و پرشماری از آن شده است. عشق به‌مثابه احساس، به‌رغم ویژگی‌های جسمی آن، فرد را به دیگرانی که موضوع این احساس هستند مرتبط می‌کند و ازاین‌رو بعدی اجتماعی- فرهنگی بر آن حاکم است. مفهوم عشق و تجربه‌ی عاشقی کاملاً تحت تأثیر گفتمان حاکم بر جامعه و وضعیت اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی هر دوران خاصی است. عشق اگرچه در نگاه اول فردی‌ترین عاطفه و احساسات می‌نمایاند اما این مسئله کاملاً متأثر از شرایط جامعه است. توجه به عشق از منظر عاملیت فرد نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است. با توجه به تعامل بین فرد و ساخت، ظرفیت افراد برای عاشق‌شدن به‌مثابه یک ویژگی اجتماعی شکل می‌گیرد. هدف اصلی مقاله‌ی حاضر، بررسی عشق از منظر جامعه‌شناسی و علوم انسانی است. نویسندگان مقاله با بررسی متون موجود و بهره‌گیری از روش تحقیق اسنادی به‌مثابه پیش‌زمینه لازم برای سنجش تجربی و میدانی موضوع، تحلیل‌ اجتماعی؛ زبان‌شناختی؛ روان‌شناختی و فلسفی عشق را مورد کنکاش قرار داده‌اند. در تحلیل اجتماعی عشق از دیدگاه‌های افرادی مانند ترنر، گود، گیدنز، باومن و ایلوز استفاده‌شده است. دیدگاه رولان بارت و رابرت استرنبرگ در حوزه زبان‌شناسی و نشانه‌شناسی نیز برای تدقیق دلالت‌های مفهومی عشق موردتوجه قرارگرفته است. نگاه فلاسفه و روان‌شناسان به عشق در بخش پایانی مقاله بررسی‌شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Love from the perspective of sociology and humanities

چکیده [English]

Study of Love from the perspective psychology[D1] , sociology, philosophy, linguistics: The peresentation[D2]  of a combined theoryThe [D3] concept of love can be defined from a range of perspectives. Different fields of philosophy, psychology, sociology[D4]  and linguistics have focused on exploring this concept and this has led to a plethora of definitions. Like feelings, love can associate one to others who are intended in spite of the physical characteristics; therefore, it is governed by sociocultural dimensions. The concept of love and the experience of falling in love is under the influence of dominating discourse[D5]  of the[D6]  society and its social, cultural, political and economic circumstances in every particular period of time. Although love initially seems to be the most individual in feelings and compassion, it is fully affected by social circumstances. Taking into account love as agency[D7]  is of great importance. Considering the interaction between someone and the structure, the capacity of people to fall in love is analogous to a social trait. This study aims to explain love sociologically. Having reviewed the relevant texts and utilizing library research method as a background for empirical and survey evaluation of the issue, these researchers have embarked on analyzing the issue philosophically, psychologically, sociologically and linguistically. In social[D8]  analysis of love, the outlooks of people like Turner, Goode, Giddenz, b[D9] auman and[D10]  Iluves have been used. In linguistic and semiotics domains, the viewpoints of Roland Barths and Robert Sternberg have been applied in order to elaborate the conceptual reasons of love. The viewpoints of philosophers and psychologists are discussed at the end of this article. [D1]psychology [D1] perspective
 [D2]presentation
 [D3]?
 [D4],
 [D5]The
 [D6]delete
 [D7]an
 [D8]the
 [D9]B
 [D10], and

کلیدواژه‌ها [English]

  • love
  • Platonic love
  • romantic love
  • fluid love
  • love discourse
  • Narrative of love
-      استرنبرگ، رابرت جی. (1395). قصه­ی عشق: نگاهی تازه به روابط زن و مرد، ترجمه­ی علی‌اصغر بهرامی، تهران: جوانه رشد.
-      بارت، رولان. (1392). سخن عاشق، ترجمه­ی پیام یزدانجو، تهران: نشر مرکز.
-      باومن، زیگمونت. (1394). عشق سیال، ترجمه­ی عرفان ثابتی، تهران: نشر ققنوس.
-      بدیو، آلن. (1393). در ستایش عشق، ترجمه­ی مریم عبدالرحیم کاشی، تهران: نشر ققنوس.
-      رایس، فیلیپ. (2001). رشد انسان، ترجمه­ی مهشید فروغان، تهران: انتشارات ارجمند.
-      فروم، اریک. (1394). هنر عشق ورزیدن، ترجمه­ی پوری سلطانی، تهران: انتشارات مروارید.
-      فروید، زیگموند .(1389). تمدن و ملالت­های آن، ترجمه­ی محمد مبشری، تهران: انتشارات ماهی.
-      هلم، بنت. (1394). دانشنامه فلسفه استنفورد ترجمه­ی ندا مسلمی، تهران: نشر ققنوس.
-      Aron, A, Westbay, L. (1996). Dimension of the Prototype of Love, Journal of Personality and Social Psychology,70, 535-551.
-      Barthes, Roland. (1981). “Theory of the text” in young. Vole 6.pp31-47.
-      Bauman, Zygmunt. (2003). Liquid Love: On the Frailty of Human Bonds, Polity Press.
-      Bellah, R.N. Madsen, R., Sullivan, W.M., Swidler, A. & Tipton, S.M. (1985). Habits of the Heart. Berkeley: University of California Press.
-      Caspi, A. Herbener, E. S. (1990). Continuity and Change: Assortative Marriage and the Consistency of Personality in adulthood, Journal of Personality and Social Psychology,58,250-258.
-      Clyde Hendrick, C. Hendrick, S. S. Foote, F.. Slapion-Foote M. J. (1984). Do Men and Women Love Differently?, Journal of Social and Personal Relationships 1(2): 177-195.
-      Comer, L. (1974). Wedlocked Women. Leeds: Feminist Books.
-      Drabble, M. Stringer, J."Freud, Sigmund. The Concise Oxford Companion to English Literature. 2003. Retrieved November 29, 2010 from Encyclopedia.com: http://www.encyclopedia.com/doc/1O54-FreudSigmund.html
-      Feher, B. Broughton, R. (2001). Gender and Personality Differences in Conception-Pattern Model, Journal of Personality and Social Psychology,86, 265-284.
-      Firestone, S. (1972). The Dialectic of Sex. London: Paladin.
-      Frankfurt, H. (1999). Autonomy, Necessity, and Love, In Necessity, Volition and Love, Cambridge: Cambridge University Press, 129-141.
-      Frankfurt, Harry. (2006). Taking Ourselves Seriously and Getting It Right, Stanford University Press.
-      Freund, P. (1990). The expressive body: a common ground for the sociology of emotions and health and illness. Sociology of Health & Illness. V. 12, No. 4##
-      Fromm, Erich. (1956). The Art of Loving. New York: Harper.
-      Giddens, Anthony. (1992). The Transformation of Intimacy: Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies. Stanford, CA: Stanford University Press.
-      Goode, William J. (1959). "The Theoretical Importance of Love. American Sociological Review 24: 38-47.
-      Gordon, S. L. (1986) “The Sociology of Sentiments and Emotions. In Rosenberg M. and Turner R.
-      Hahan, J. Blass, T. (1997). Dating Partner Preference: A Function of Similarity of Love Styles, Journal of Social Behavior and Personality,12,595-610.#3
-      Hatfield, E, Walester, G. W. (1981). A New Look at Love, Reading, MA:Addison-Wesley.
-      Hendrick, C. & Hendrick, S. S. (1986). A theory and method of love. Journal of Personality and Social Psychology, 50, 392– 402.
-      Hochschild, A. (1990) ‘Ideology and Emotion Management: A Perspective and Path for Future Research’, in Kemper, T. (ed.), Research Agendas in the Sociology of Emotions, New York: State University of New York Press.
-      Hochschild, Arlie Russell. (2003). The Commercialization of Intimate Life: Notes from Home and Work. Berkeley: University of California Press.
-      Hochschild.A.R.(1979). Emotion work, feeling rules and social structure. American Journal of Sociology 85:551-575
-      http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/254http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/254.
-      Illouz, Eva. (1997). Consuming the Romantic Utopia: Love and the Cultural Contradictions of Capitalism, London, University of California Press.
-      Jackman, Mary. (1994).The Velvet Glove: Paternalism and Conflict in Gender, Class, and Race Relations. Berkeley: University of California Press.
-      Jackson, S. (1993). Even Sociologists fall in Love: an Exploration in the Sociology of Emotions, Sociology, 27(2), 201-220.
-      Kemper, Theodore D. (1987). "How Many Emotions Are There? Wedding the Social and Autonomic Components. American Journal of Sociology 93: 263-289
-      Kemper, Theodore D. and Muriel T. Reid. (1997). "Love and Liking in the Attraction and Maintenance Phases of Long-Term Relationships. Social Perspectives on Emotions 4: 37-69.
-      Kierkegaard, S. (1962). Philosophical Fragments, trans, David Swenson, Princeton, Princeton University Press.
-      Liddell, H. G. Robert Scott; H. Stuart Jones; H. S. & Mckenzie, R. (1940). A Greek-English Lexicon, Oxford: Clarendon Press.
-      Luhmann, N. (1986). Love as Passion, Cambridge: Polity.
-      Rice, F. (1996). Intimate Relationship Marriages and Families (4th ed). Mountain View, CA: Mayfield Publishing CO. Comprehensive look at all aspects.
-      Rubin, Z (1970). Measurement of romantic love. Journal of Personality and Social Psychology, 16, 265-273.
-      Sarsby, J. (1983). Romantic love and society. Harmondsworth: Penguin
-      Shorter, E. (1976). The Making of the Modern Family, London: Collins.
-      Shorter, E. (1976). The Making of the Modern Family. London: Collins.
-      Shott.S (1979). Emotion and social life: A symbolic interactions analysis. American Journal of Sociology 84:1317-1334
-      Soble, Alan. (1990). The Structure of Love, Yale University Press.
-      Sternberg, R. J. (1986). A triangular theory of love. Psychological Review, 93, 119 –135.
-      Sternberg, R. J. (1988). The Triangle of Love: Intimacy, Passion, Commitment, Basic Books (ISBN 0465087469).
-      Sternberg, R. J. (1997). Construct validation of a triangular love scale. European Journal of Social Psychology, 27, 313–335.
-      Torland, M (2012). ‘Emotional labour and job satisfaction of adventure tour leaders: Does gender matter?’, Annals of Leisure Research, Vol. 14, No. 4, pp.369-389, viewed on 19 September 2015, http://www.tandfonline.com/loi/ranz20.
-      Turner, J and Stets, J. (2006) Handbook of the Sociology of Emotions, NY: Springer.
-      Turner, Jonathan and Jane, Stets.(2005), The Sociology of Emotions. Cambridge: Cambridge University Press.
-      Velleman, j. d. (2008). Beyond Price, Ethics, 118: 191-212.
-      Weber, M. (1948). From Max Weber, Hans Gerth and C. Wright Mills (eds.) London: Routledge and kegan Paul.
-      Wisecup Allison, Robinson Dawn. T, Smith – Lovin Lynn. (2008).The sociology of emotions. Pub, date: 2007/ Online Pub. Date: March 15, 2008, SAGE Publications, Inc.