نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، گروه مشاوره، پردیس علوم وتحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 استاد ، گروه مشاوره، پردیس علوم وتحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار،گروه مشاوره، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی‌، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه: وقوع خیانت در هر خانواده‌ای موجب آسیب به بنیان آن شده که نتیجه آن فروپاشی و افزایش آسیب‌های اجتماعی است. هدف این پژوهش پیش‌بینی گرایش به خیانت بر اساس متغیرهای ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های دلبستگی در افراد متأهل بود.
روش: طرح پژوهش حاضر  توصیفی از نوع  همبستگی بود. نمونه آماری پژوهش شامل 250 نفر از زنان و مردان متأهل (125 زن  و 125 مرد) از جامعه متأهلین استان خوزستان که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند، بود.  ابزارهای پژوهش نیز شامل پرسشنامه‌های شیوه‌های رفتاری فارمن و وهنر، پنج عاملی نئو کاستا و مک‌کری و مسائل رابطه‌ای بوکات بود و و در نهایت داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 24 تحلیل شدند.
یافته‌ها: این پژوهش نشان داد که بین تمام متغیرهای پیش‌بین (سبک‌های دلبستگی‌، ویژگی‌های شخصیتی) و مؤلفه‌های آن‌ها (به جز مؤلفه ویژگی شخصیتی گشودگی که معنی‌دار نبود) با گرایش به خیانت دارای رابطه معنی‌داری در سطح  0001/0 >p بودند. همچنین در ضرایب همبستگی چندگانه متغیرهای پیش‌بین (ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های دلبستگی) با گرایش به خیانت زناشویی افراد متأهل با روش ورود همزمان و مرحله‌ای مقدار R2 نشان داد، 29 درصد از واریانس گرایش به خیانت زناشویی شهروندان متأهل توسط متغیرهای یاد شده تبیین می‌شود.
نتیجه‌گیری:  بر اساس یافته پژوهش می‌توان بیان کرد،  ویژگی وجدانی بودن، سبک دلبستگی اضطرابی، ویژگی روان‌رنجوری و سبک دلبستگی ایمن به‌ترتیب پیش‌بینی‌کننده‌های خوبی برای گرایش به خیانت زناشویی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Predict the tendency toward infidelity based on personality traits and attachment styles in married people

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Khayat 1
  • Yousefali Attari 2
  • Amin Koraei 3

1 PhD Candidate, Department of Counseling, Khuzestan Science and Research Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

2 Professor, Department of Counseling‚ Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

3 Assistant Professor, Department of Counseling, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Introduction: The occurrence of infidelity in any family causes damage to it, which is the result of collapse and increasing social harm. This research has sought to anticipate the tendency toward infidelity based on the components of personality variables and attachment styles.
Methods: This research is descriptive and correlation method. The statistical population of the study consisted of 250 married women and married men (125 famales and 125 males) from Khuzestan province married couples who were selected by available sampling method.. The data were collected using a questionnaire of Furman & Wehner's Behavioral Systems, Five Neo Factors, and Boekaerts Relationship issues.
Finding: This study showed that there was a significant relationship between all predictive variables (attachment styles, personality traits) and their components (except for the open source component that was not significant) with a tendency to infidelity in significant relationship at the level of p Conclusion: Based on the findings of this study, the characteristics of conscientiousness, anxiety attachment style, neuroticism and secure attachment style are good predictors of tendency to marital infidelity

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infidelity
  • personality trait
  • attachment styles
-     امان‌الهی، عباس؛ اصلانی، خالد؛ تشکر،‌ هاجر؛ غوابش، سعاد؛ و نکوئی‌، سمیه. (1391). بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی عاشقانه و عشق با رضایت زناشویی‌. مجله مطالعات زنان دانشگاه الزهرا، 12(3)، 86-67.
-     تشکر، هاجر. (1389). بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی عاشقانه و سبک‌هایی دوست داشتن با گرایش به روابط خارج از ازدواج. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز.
-     حیدری‌پور، شهرزاد و امان‌الهی، عباس. (1395). ویژگی‌های شخصیتی و انگیزه‌های خیانت با گرایش به خیانت دربررسی رابطه بین زنان متاهل شهر اهواز. چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز.
-     رضایی، مرجان .(1390). بررسی رابطهبینویژگی‌هایشخصیتیوسبکدلبستگیباتمایلبهروابطفرا‌زناشویی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
-     رضوانی‌زاده، اکرم و اسلانی کتولی، انسیه. (1395). پیش‌بینی روابط فرا زناشویی از روی سبک‌های دلبستگی، عزت نفس و میزان خودشیفتگی در بین دانشجویان متأهل. پیشرفت‌های نوین در علوم رفتاری، ۱‌(۲)، 45-36.
-     رفیعی‌، سحر‌؛ حاتمی‌، ابولفضل‌؛ و فروغی‌، علی‌اکبر. (1390). رابطه بین طرح واره‌های ناسازگار اولیه و سبک دلبستگی در زنان دارای سابقه خیانت زناشویی. فصلنامه جامعه‌شناسی زنان‌، 2(1)، 59-43.
-         کلهر، سمیرا و صادقی، سهیلا .(1386). ابعاد شکاف جنسیتی و میزان تحقق کاهش آن در برنامۀ سوم. مجله پژوهش زنان، 5، 142-115.
-         گروسی فرشی، میرتقی .(1380). رویکردهاینویندرارزیابیشخصیت (کاربرد تحلیلعاملیدرمطالعاتشخصیت). تبریز: نشر جامعه پژوه.
-     شایگان, فریبا, معتمدی, صدیقه. (1393). بررسی تأثیر عوامل اجتماعی در بزهکاری زنان (مقایسه ی زنان بزهکار با زنان غیربزهکار تحت پوشش بهزیستی رباط کریم . فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات راهبردی زنان (کتاب زنان سابق)، 16(63)،163-198.
-     هادی، سعیده؛ اسکندری، حسین؛ سهرابی، فرامرز؛ معتمدی، عبدالله و فرخی، نورعلی .(1395). دل ساختاری پیش‌بینی تعهد زناشویی بر اساس سبک‌های دلبستگی و متغیرهای میانجی خودکنترلی و طرحواره‌های ناسازگار اولیه (در افراد دارای روابط فرازناشویی عاطفی). نشریه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 7‌(28)، 60-33.
References
-          Adler, M. C., Yorgason, J. B., Sandberg, J. G., & Davis, S. (2018). Perceptions of parents' marriage predicting marital satisfaction: The moderating role of attachment behaviors. Journal of Couple & Relationship Therapy, 17(2), 146-164.
-          Atkins, D. C.  (2003) . Infidelity and marital therapy: Initial findings from a randomized clinical trial. Ph.D. Thesis, University of Washington, Seattle .
-          Banse, R. (2004). Adult attachment and marital satisfaction: Evidence for dyadic configuration effects. Journal of Social and Personal Relationships, 21(2), 273-282.
-          Barta, W. D. , & Kiene, S. M. (2005). Motivations for infidelity in heterosexual dating couples: The roles of gender, personality differences, and sociosexual orientation. Journal of Social and Personal Relationships, 22(3), 339-360.
-          Bowlby, J. (1969). Attachment and loss  . Vol. I: Attachment. London: Penguin.
-          Brown, T. C. (2018). Negative parental attachments as a contributing factor in the development of the other woman and their attitudes about infidelity . A Ph.D. dissertation in Professional Psychology, Chicago University .
-          Buss, D. M. (2018). Sexual and emotional infidelity: Evolved gender differences in jealousy prove robust and replicable. Perspectives on Psychological Science, 13(2), 155-160.
-          Dijkstra, P. , & Barelds, D. P. H. (2008). Self and partner personality and responses to relationship threats . Journal of Research in Personality, 42(6), 1500-1511.
-          Fincham, F. D. , & May, R. W. (2017). Infidelity in romantic relationships . Current Opinion in Psychology, 13, 70-74.
-          Furman, W., & Wehner, E. A. (1999) . The behavioral systems questionnaire-revised . Colorado: University of Denver.
-          Furman, W. , Simon, V., Shaffer, L., & Bouchey, H. A. (2002). Adolescents working models and styles for relationships with parents, friends, and romantic partners . Child Development, 73(1), 241-255.
-          Harris, C. (2018). Characteristics of emotional and physical marital infidelity that predict divorce . A Ph.D. dissertation in family psychology, Alliant International University .
-          Hazan, C. , & Shaver, P. (1987). Romantic love conceptualized as an attachment process. Journal of Personality and Social Psychology, 52(3), 511-524.
-          Jeanfreau, M. M. (2009). A qualitative study investigating the decision-making process of women’s participation in marital infidelity . Ph.D. Thesis of Family Studies and Human Services, Kansas State University , Manhattan.
-          Johnson, S. , & Lebow, J. (2000). The 'coming of age' of couple therapy: A decade review. Journal of Marital and Family Therapy, 26, 23-38.
-          Laumann, E. O., Gagnon, J. H., Michael, R. T., & Michaels, S. (1994). The social organization of sexuality . Chicago, IL: University of Chicago Press.
-          Lalasz, C. B. , & Weigel, D. J. (2011).  Understanding the relationship between gender and extradiadic relations: the mediating role of sensation seeking for intentions to engage in sexual infidelity . Personality and Individual Differences, 50(7), 1079-1083.
-          Mark, P. K., Janssen, E., & Milhausen, R.  (2011) . Infidelity in heterosexual couples: Demographic, Interpersonal and Personality - Related Predictors of extra dyadic sex. Archives of Sexual Behavior, 40(5),  971-82.
-          Mark, P. K.  , Janssen, E., & Milhausen , R. (2011). Infidelity in heterosexual couples: Demographic, Interpersonal and Personality - Related Predictors of extra dyadic sex. Archives of Sexual Behavior, 40(5),  971 -82.