نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران.

2 . استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

قرمه: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش خودمتمایزسازی بر پریششانی روانششناختی و
سازگاری اجتماعی نوجوانان پسر طلاق شهر تهران انجام شد.
روش: روش پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون و پ آزمون با گشروه گشواه و دوره پیگیشری
دوماهه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل دانشآموزان دوره اول متوسطه با والدین طلاق گرفته در
سال تحصیلی 97-1396 در شهر تهران بود. نمونه شامل 30 نفر از نوجوانان طلاق بود که از بین جامعه
آماری به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای انتخاب و بهصورت تصادفی در دو گروه آزمشایش و گشواه ،
جایگزین شدند )هر گروه 15 نفر(. گروه آزمایش، آموزش خودمتمایزسازی را طشی ده جلسشه دریافشت
کردند وگروه گواه هیچگونه مداخلهای دریافت نکردند. برای جمشع آوری اطلاعشات از پرسششنامه هشای
پریشانی روانشناختی و سازگاری اجتماعی استفاده شد. تجزیه و تحلیل دادههای آماری با آزمون تحلیل
واریان با اندازهگیری مکرر و به وسیله نرمافزار آماری 23-SPSS انجام شد.
یافتهها: نتایج نشان داد که آموزش خودمتمایزسازی بر پریشانی روانششناختی و سشازگاری اجتمشاعی
نوجوانان پسر طلاق تدثیر معناداری داشته است )001.0>p(.علاوهبراین نتایج نشان داد که این آموزش
توانسته تدثیر خود را در زمان نیز به شکل معناداری حفظ نماید )001.0>p(.
نتیجهگیری: بر اسشاس یافتشه هشای پشژوهش حاضشر مشی تشوان چنشین نتیجشه گرفشت کشه آمشوزش
خودمتمایزسازی با بهرهگیری از فنون اجتماعی و هیجانی میتواند، پریشانی روانشناختی و سشازگاری
اجتماعی نوجوانان طلاق را تحت تدثیر قرار دهد. بر این اساس آموزش خودمتمایزسازی میتواند بهعنوان
روشی کارآ، جهت بهبود سازگاری اجتماعی و کاهش پریشانی روانشناختی نوجوانان پسر طلاق مشورد
استفاده قرار گیرد.
کلیر واژ ها: آموزش خودمتمایزسازی، پریشانی


کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effectiveness of teaching self-differentiation on psychological distress and social adaptation in the adolescents with divorced parents

نویسندگان [English]

  • roya heydari 1
  • Mohamad bagher hobbi 2

1 Ma of Educational Psychology, Islamic Azad University, Tehran North Branch, Tehran, Iran.

2 2 . Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purpose: parents’ divorce influences psychological, emotional and social components of the children. Therefore the present study was conducted aiming to determine the effectiveness of teaching self-differentiation on psychological distress and social adaptation in the adolescents with divorced parents.
Method: It was an experimental study with pretest, posttest, control group and two-month follow-up period design. The statistical population included first high school students with divorced parents conflicting parents in the city of Tehran in academic year 2017-18. The sample included thirty students with divorced parents who were selected and via clustered random sampling method and randomly replaced into experimental and control groups (15 in each group). The experimental group received ten sessions of self-differentiation teaching while the control groups didn’t receive any intervention. Psychological distress questionnaire (Kesler et.al, 2003) and social adaptation (Sinha and Sing, 1993) were applied in order to collect information. The data were analyzed through repeated measurement ANOVA method.
Findings: The results showed that teaching self-differentiation has significantly influenced psychological distress and social adaptation in the adolescents with divorced parents (p<0.001). Moreover, the results showed that this teaching can significantly maintain its effect in time (p<0.001)
Conclusion: According to the findings of the present study it can be concluded that teaching self-differentiation using social and emotional techniques can influence psychological distress and social adaptation of the adolescents with divorced parents. Therefore teaching self-differentiation can be applied as an efficient method to improve social adaptation and decrease psychological distress of the adolescents with divorced parents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • teaching self-differentiation
  • psychological distress
  • social adaptation
  • adolescents with divorced parents
نابع
- برزگر، م.)1395(. مقایسه هوش هیجانی، سازگاری اجتمهاعی و خودکارآمهدی اجتمهاعی در نوجوانهان
طلاق و نوجوانان عادی شهر شیراز، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
- جعفری ندوشن، ع.، زارع، ح.، حسینی هنزایی، ا.، پورصهالحی نویهده ، م.، زینهی ، م.)1394(. بررسهی و
مقایسه سلامت روان و سازگاری و تنظیم هیجانشناختی زنان مطلقه با زنان متاهل شهرسهتان یهزد .
مجله زن و جامعه، 6)2(: 16-1.
- خانیانیزاده، ه.، باقری، س.)1391(. ا ربیشهی خودآمهوزی کلامهی بهر بهبهود سهازگاری اجتمهاعی
دانشآموزان با ناتوانیهای یادگیری. مجله ناتوانیهای یادگیری، 2)1(: 52-43.
- خوشکنش، ا.، اسدی، م.، شیرعلیپور، ا.، کشاورز افشار، ح.)1389(. نقش باورهای بنیهادین و حمایهت
اجتماعی در سازگاری اجتماعی دانشآموزان مقطع متوسطه، فصلنامه روان شناسهی کهاربردی ، 4)31(:
.82-94
- رییسی، ر.، شاه مرادی، ر.، مردان پورشهرکردی، ا.، شهمیان ، آ.، نکهویی ، ا.، فانیهان ، ن.، نیهک فرجهام ،
م.)1391(. تأ یر جلسات مشاوره حضوری آمهوزش مههارت ههای زنهدگی بهر سهلامت روان فرزنهدان
خانوادههای طلاق، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 14)4(: 37-30.
اثربخشی آموزش خودمتمایزسازی بر پریشانی روانشناختی و سازگاری ...
116
- کارخانههه، پ.، جزایههری، ر.، بهرامههی، ف.، فههاتحیزاده، م.)1394(. بررسههی تههأ یر آمههوزش مبتنههی بههر
خودمتمایزسازی بو ن بر جرات ورزی زنان متاهل اصفهان. مجلهه شیصهیت و تفهاوت ههای فهردی ،
.167-183 :)7(4
- کاظمیان، س.، اسمعیلی، م.)1391(. ا ربیشی آموزش خودمتمایزسازی بر کاهش اضهطراب فرزنهدان
خانوادههای طلاق. فصلنامه پژوهش در سلامت روان شناختی، 6)4(: 60-53.
- کریمیان، س.، دهقانی، س.)1394(. رابطه طلاق با سلامت روانی فرزندان طهلاق و فرزنهدان عهادی
در شهر دهدشت در سال 93، اولین همایش ملی علوم و فناوریهای نهوین ایهران ، انجمهن توسهعه و
ترویج علوم و فنون بنیادین.
- لطفی کاشانی، ف.، وزیری، ش.، زین العابدینی، س.ن.)1392(. ا ربیشی امیددرمانی گروههی در کهاهش
پریشانی روانشناختی زنان دچار سرطان پستان. فصلنامه روان شناسی کاربردی، 7)4(: 58-45.
- Liu, S.W., Luo, L., Wu, M., Wang, R., Wu, Y. (2016). Correlation between selfdifferentiation and professional adaptability among undergraduate nursing
students in China. International Journal of Nursing Sciences, 3(4): 394-397.
- Doba, K., Berna, G., Constant, E., Nandrino, J. (2018). Self-differentiation and
eating disorders in early and middle adolescence: A cross-sectional path analysis.
Eating Behaviors, 29: 75-82.
- Yoo Ya, Y. (2007). The relationship among the family functioning, selfdifferentiation and junior High school student's irrational beliefs.
- Whiffen, V. (2012). Disentangling causality in the association between couple
and family processes and depression. In J. L. Lebow., & W. M. Pinsof. (Eds.),
Family Psychology: The art of the science (pp. 375-396). London: Oxford
University Press.
- Peleg, O. (2008). The relation between differentiation of self and marital
satisfaction: what can be learned from married people over the course of life?
The American journal of family therapy, 36, 388-401.
- Gahler, M. (2006). To divorce is to die a bit: a longitudinal study of marital
disrupt and psychological distress among Swedish women and men. Journal of
Counseling and Therapy for Couples and Families, 14 (4): 372-82.
- Bayerman, S., Kleverson, E. (2014). Family therapy and Self Differentation in
women with and without mental disorders .Procedia social and Behavioral
Sciences, 2 (11), 223-232.
- Longis, A.D., Zwicker, A. (2017). Marital satisfaction and divorce in couples in
stepfamilies. Marital satisfaction and divorce in couples in stepfamilies. Current
Opinion in Psychology, 13: 158-161.
- Guidubaldi , J., Cleminshaw , H. K., Perry, J. D., & Mcloughin , C.S. (2010) .
The impact of parental divorce on children: Report of the nationwide NASP
study. School Psychology Review, 12, 300-323.
- Ridner, S.H. (2004), Psychological distress: concept analysis. Journal of
Advanced Nursing, 45, 536-545.
- Mirowsky, J., Ross C.E. (2002). Selecting outcomes for the sociology of mental
health: Issues of measurement and dimensionality. Journal of Health and Social.
Journal of Health and Social Behavior, 43(2): 108-115.
پژوهشهای روانشناسی اجتماعی، شماره سیویکم، پاییز 1397
117
- Wheaton, B. (2007). The twain meets: distress, disorder and the continuing
conundrum of categories (comment on Horwitz). Health, 11, 303-319.
- Kessler, R.C., Barker, P.R., Colpe, L.J., Epstein, J.F., Gfroerer, J.C., Hiripi, E.,
Howes, M.J., Normand, S-L.T., Manderscheid, R.W., Walters, E.E. &
Zaslavsky, A.M. (2003). Screening for serious mental illness in the general
population. Archives of General psychiatry. 60(2), 184-189.
- Andrews, G., Slade, T. (2001). Interpreting scores on the Kessler Psychological
Distress Scale (k10). Australian and New Zealand Journal of Public Health, 25,
494-497.
- Green, & K., Karraki, H. (2010). Life span developmental psychology:
Prospective on stress and coping (pp. 151-174). Hillsdale, N. J: Lawrence
Erlbaum Associates.
- Vasiliadis, H.M., Chudzinski, V., Gontijo-Guerra, S., Préville, M. (2015).
Screening instruments for a population of older adults: The 10-item Kessler
Psychological Distress Scale (K10) and the 7-item Generalized Anxiety Disorder
Scale (GAD-7).Psychiatry Research, 228 (1): 89-94.
- Hamama, L., Ronen-Shenhav, A. (2012). Self-control, social support, and
aggression among adolescents in divorced and two-parent families. Children and
Youth Services Review, 34(5): 1042-1049.
- Punia, S., Sangwan, S. (2011). Emotional intelligence and social adaptation of
school children. Psychology, 2(2): 83-87.
- Din, S., Shah, M., Jamal, H., Bilal, M. (2015). Rehabilitation and social
adjustment of people with burns in society. Burns, 41(1): 106-109.