مجله علمی پژوهشی پژو هش های روان شناسی اجتماعی با حضور اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه های معتبر کشور به عنوان اعضاء هیئت تحریریه به دنبال فراهم کردن  گروهی علمی و توانمند برای نظارت و داوری مقالات منتشر شده در این مجله است .


سردبیر


دکتر مجید صفاری نیا استاد دانشگاه پیام نور،روان شناسی اجتماعی

روان شناسی اجتماعی

مدیر مسئول


دکتر رحیم داوری استادیار روان شناسی - دانشگاه آزاد اسلامی - ایران

روان شناسی اجتماعی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مجید صفاری نیا استاد روان شناسی - دانشگاه پیام نور - ایران

روان شناسی اجتماعی

اعضای هیات تحریریه


دکتر نسرین ارشدی استاد روان شناسی - دانشگاه شهید چمران اهواز - ایران

روان شناسی صنعتی و سازمانی

اعضای هیات تحریریه


دکتر احمد برجعلی استاد روان شناسی - دانشگاه علامه طباطبایی - ایران

روان شناسی

  • borjaliatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر احمد به پژوه استاد روان شناسی - دانشگاه تهران- ایران

روان شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین زارع استاد روان شناسی - دانشگاه پیام نور - ایران

روان شناسی تربیتی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مژگان سپاه منصور استاد روان شناسی - دانشگاه آزاد اسلامی - ایران

روان شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهناز علی اکبری دهکردی استاد روان شناسی - دانشگاه پیام نور - ایران

روان شناسی سلامت

اعضای هیات تحریریه


دکتر احمد علی پور استاد روان شناسی - دانشگاه پیام نور -ایران

روان شناسی سلامت

اعضای هیات تحریریه


دکتر ابوالقاسم نوری استاد روان شناسی - دانشگاه اصفهان - ایران

روان شناسی صنعتی و سازمانی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر آندره سیروتا استاد روانشناسی اجتماعی پاری نانتر -پاریس - فرانسه

روانشناسی اجتماعی

  • a.sirotaorange.fr

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر حمید رضا یوسفی دانشگاه پتسدام ، آلمان.

روانشناسی اجتماعی - فرهنگی

  • safasaffariniayahoo.com