سنجش وضعیت توزیع و ارتباطمنزلت های هویت فردی و اجتماعی در میان دانشجویان دانشگاه های تهران

محمد سلگی؛ علیرضا پیرخائفی

دوره 11، شماره 44 ، اسفند 1400، ، صفحه 123-144

https://doi.org/10.22034/spr.2022.303912.1678

چکیده
  مقدمه: پژوهش با هدف سنجش وضعیت توزیع و ارتباط منزلت­های هویت فردی و اجتماعی در میان دانشجویان دانشگاه­های تهران انجام شد. روش: روش این تحقیق زمینه‌یابی بود و نمونه تحقیق شامل 524 دانشجو از مقاطع کارشناسی تا دکترای تخصصی و همچنین دکترای حرفه­ای در رشته­های مختلف پزشکی، فنی مهندسی و علوم انسانی بود که به شکل تصادفی خوشه ای انتخاب ...  بیشتر