مقایسه‌ی تصویر بدن و عزت‌نفس دانش‌آموزان دارای پذیرش اجتماعی بالا و پایین

مهدی قدرتی میرکوهی؛ محمد بامدادی سیبنی؛ فاطمه شیرمحمدی

دوره 6، شماره 22 ، تیر 1395

چکیده
  مقدمه: پذیرش اجتماعی، یکی از جنبه‏های مهم در روابط اجتماعی است. هدف از پژوهش حاضر مقایسه‌ی تصویر بدن و عزت‌نفس دانش‌آموزانِ دارای پذیرش اجتماعی بالا و پایین بود. روش: پژوهش حاضر از نوع پس‌رویدادی است. تعداد 360 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای از میان همه‌ی دانش‌آموزان قزوین انتخاب شدند. سپس تعداد 108 نفر از این افراد با روش گروه‌سنجی ...  بیشتر