نویسندگان

چکیده

مقدمه: پذیرش اجتماعی، یکی از جنبه‏های مهم در روابط اجتماعی است. هدف از پژوهش حاضر مقایسه‌ی تصویر بدن و عزت‌نفس دانش‌آموزانِ دارای پذیرش اجتماعی بالا و پایین بود.
روش: پژوهش حاضر از نوع پس‌رویدادی است. تعداد 360 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای از میان همه‌ی دانش‌آموزان قزوین انتخاب شدند. سپس تعداد 108 نفر از این افراد با روش گروه‌سنجی به‌عنوان افراد ستاره و منزوی شناسایی و تحت مطالعه قرار گرفتند. جهت سنجش متغیرها از پرسش‌نامه‌ی روابط چندبُعدی بدن-خود (کش، 1990) و مقیاس عزت‌نفس (روزنبرگ، 1965) استفاده شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک‌راهه انجام شد.
یافته‌ها: نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که بین رضایت از تصویر بدنی و عزت‌نفسِ افراد ستاره و منزوی، تفاوت معنا‌داری وجود داشته و میانگین تصویر بدن و عزت‌نفس در میان افراد ستاره، بالاتر از افراد منزوی است. همچنین بین تصویر بدن و عزت‌نفس دختران با پذیرش اجتماعی بالا و پایین تفاوت معناداری وجود دارد. اما در پسران، این تفاوت‌ها معنا‌دار نبود.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به نظر می‌رسد پذیرش اجتماعی به‌ویژه در دختران دانش‏آموز نقش تعیین‌کننده‌ای در تصویر بدنی و عزت‌نفس داشته باشد. همچنین پذیرش اجتماعی بالا در گروه، می‌تواند تأثیر مثبتی در نگرش‌های افراد نسبت به خود داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of Body Image and Self-esteem of Students with High and Low Social Acceptance

چکیده [English]

Introduction: Social acceptability is one of the main aspects in social relations. The aim of this study was to compare body image and self-esteem of students with high and low social acceptance.
Method: Research method was causal-comparative. 360 patients with cluster sampling selected from high school students in Qazvin, then 108 people from this number were identified as stars and isolated person by sociometry. In order to measure the variables of the questionnaire, the Cashs Multidimensional Body-Self Relations (1990) and self-esteem scale (Rosenberg, 1965) were used. Data analyzed by using Analysis of Variance.
Results: The results showed that there are significant differences between satisfaction of body image and self-esteem in isolated and stars, and the mean of body image and self-esteem of the stars is higher than isolated persons. Also there are a significant difference between high and low acceptable girls in body image and self-esteem. But there is not any differences between boys.
Conclusion: Results indicated that social acceptance is important in body image and self-esteem especially between girl students. Also high acceptance in group could be positive effect on attitudes toward self.

کلیدواژه‌ها [English]

  • body image
  • Self-esteem
  • Social Acceptance
  • star persons
  • isolated persons