رابطه تفکر انتقادی، تمایز یافتگی و ترس از ارزیابی منفی با سازگاری اجتماعی در دانش‌آموزان

ازاده سرداری؛ خدامراد مومنی؛ سروه محمدزاده

دوره 6، شماره 22 ، تیر 1395

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین تمایزیافتگی خود، ترس از ارزیابی منفی و تفکر انتقادی با سازگاری اجتماعی در دانش‏آموزان انجام شد. روش: جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش‏آموزان متوسطه شهرستان قصرشیرین (1400 نفر) بود که نمونه‏ای به حجم 300 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شد. برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌های تمایزیافتگی ...  بیشتر

تأثیر بازی‌درمانی تعاملی گروهی بر تعاملات بین فردی، انعطاف‌پذیری و ادراک احساسات کودکان

فریبا یزدخواستی؛ ازاده فرهادیه؛ حمیدرضا عریضی

دوره 6، شماره 22 ، تیر 1395

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر بازی‌درمانی تعاملی گروهی بر تعاملات بین فردی، انعطاف‌پذیری و ادراک احساسات کودکان 7 تا 11 سال انجام شد. روش: تعداد 22 نفر از بین کودکان 7 تا 11 سال که به یکی از مراکز روان‌شناسی بالینی شهر اصفهان مراجعه کرده بودند، به شیوه در دسترس انتخاب شدند. همه افراد نمونه در مهارت‌های اجتماعی، تعاملات بین فردی، ...  بیشتر

مقایسه‌ی تصویر بدن و عزت‌نفس دانش‌آموزان دارای پذیرش اجتماعی بالا و پایین

مهدی قدرتی میرکوهی؛ محمد بامدادی سیبنی؛ فاطمه شیرمحمدی

دوره 6، شماره 22 ، تیر 1395

چکیده
  مقدمه: پذیرش اجتماعی، یکی از جنبه‏های مهم در روابط اجتماعی است. هدف از پژوهش حاضر مقایسه‌ی تصویر بدن و عزت‌نفس دانش‌آموزانِ دارای پذیرش اجتماعی بالا و پایین بود. روش: پژوهش حاضر از نوع پس‌رویدادی است. تعداد 360 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای از میان همه‌ی دانش‌آموزان قزوین انتخاب شدند. سپس تعداد 108 نفر از این افراد با روش گروه‌سنجی ...  بیشتر

محیط اجتماعی و خلاقیت: بررسی تأثیر جوّ دانشگاه بر پیشرفت خلاقانه‌ی دانشجویان

سیده فاطمه کاظمی؛ حبیب الله نادری؛ سهیلا هاشمی؛ فرزانه میکائیلی

دوره 6، شماره 22 ، تیر 1395

چکیده
  مقدمه: پژوهش کنونی با هدف بررسی نقش جوّ دانشگاه در پیشرفت خلاقانه‌ی دانشجویان انجام شد. روش: با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، تعداد 362 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه مازندران انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس پیشرفت خلاقانه‌ی کارسون، پترسون و هیگینز (2005) و پرسش‌نامه‌ی ادراک جوّ دانشگاهی خلاق بود. داده‏ها ...  بیشتر

نقش هوش معنوی، اخلاقی و سازمانی در تمایل به ترک خدمت مدیران

ناصر ناستی زایی؛ مصیب بامری

دوره 6، شماره 22 ، تیر 1395

چکیده
  مقدمه: هدف پژوهش تعیین رابطه‌ی هوش معنوی، اخلاقی و سازمانی با تمایل به ترک خدمت مدیران مدارس با استفاده از روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود. روش: در این تحقیق جامعه‌ی آماری شامل تمامی مدیران مدارس زاهدان در سال تحصیلی 95-1394 بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای تعداد 209 مدیر انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. به‌منظور بررسی ...  بیشتر

نقش واسطه‌ای عدم ارضای نیازهای روان‌شناختی و خشم در رابطه بین رفتار کنترلی ادراک‌شده و زورگویی

مژگان سپاه منصور؛ عطیه امراللهی بیوکی

دوره 6، شماره 22 ، تیر 1395

چکیده
  مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین رفتار کنترلی ادراک‌شده و زورگویی، و نقش واسطه‏ای عدم ارضای نیازهای روان‌شناختی و خشم در این رابطه بود. روش: تعداد 480 نفر ار دانش‏آموزان شهر تهران به صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب شده و به پرسش‌نامه‏های رفتار کنترلی ادراک‌شده (بارثولومیو و همکاران،2010)، پرسش‌نامه عدم ارضای نیازهای ...  بیشتر

عوامل ارتقادهنده‌ی رضایتمندی در پاتوق‌های شهری و رابطه‌ی آن با ویژگی‌های جمعیت‌شناختی

وحید وزیری؛ صدف کرامتی؛ نادر حاجلو؛ علی رضایی شریف

دوره 6، شماره 22 ، تیر 1395

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل ارتقادهنده‌ی رضایتمندی در پاتوق‌های شهری انجام گرفت تا مؤلفه‌های کیفی تأثیرگذار بر آن شناسایی و اولویت‌بندی گردد. روش: با توجه به مبانی نظری پژوهش، ابتدا عوامل مؤثر بر ارتقاء رضایتمندی در پاتوق‌ها متشکل از 3 شاخص اصلی استخراج گردید و سپس هر یک از این شاخص‌ها با استفاده از پرسش‌نامه‌ی محقق‌ساخته ...  بیشتر