نویسندگان

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین تمایزیافتگی خود، ترس از ارزیابی منفی و تفکر انتقادی با سازگاری اجتماعی در دانش‏آموزان انجام شد.
روش: جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش‏آموزان متوسطه شهرستان قصرشیرین (1400 نفر) بود که نمونه‏ای به حجم 300 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شد. برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌های تمایزیافتگی خود، ترس از ارزیابی منفی، تفکر انتقادی و سازگاری اجتماعی استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها نیز از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین ترس از ارزیابی منفی با سازگاری اجتماعی همبستگی منفی وجود دارد. اما بین تمایزیافتگی خود و تفکر انتقادی با سازگاری اجتماعی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. در حالت کلی نیز نتایج نشان داد که تمایزیافتگی خود، ترس از ارزیابی منفی و تفکر انتقادی توان پیش‌بینی سازگاری اجتماعی را دارند.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که بهبود تفکر انتقادی و تمایزیافتگی خود و کاهش ترس از ارزیابی منفی می‌تواند منجر به سازگاری اجتماعی شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Critical Thinking, Differentiation of Self and Fear of Negative Evaluation with Social Adjustment in Students

چکیده [English]

Introduction: The aim of this study is investigate the relationship between differentiation of self, fear of negative evaluation and critical thinking with social adjustment in students.
Method: Statistical population included all high school students in Qasr-e Shirin city (1400 persons) that a sample of 300 subjects were selected by cluster random sampling. To collect the data, the differentiation of self, fear of negative evaluation, critical thinking and social adjustment was used. To analyze the data, Pearson correlation and regression analysis were used.
Results: The results showed negative correlation between the fear of negative evaluation with social adjustment. But the differentiation of self and critical thinking showed a significant positive correlation with social adjustment. In general, the results showed the differentiation of self, fear of negative evaluation and critical thinking are able to predict social adjustment.
Conclusion: According to the results, it can be concluded that improve critical thinking and differentiation of self and reducing the fear of negative evaluation could lead to social harmony and adjustment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Differentiation of Self
  • fear of negative evaluation
  • critical thinking
  • social adjustment