نویسندگان

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر بازی‌درمانی تعاملی گروهی بر تعاملات بین فردی، انعطاف‌پذیری و ادراک احساسات کودکان 7 تا 11 سال انجام شد.
روش: تعداد 22 نفر از بین کودکان 7 تا 11 سال که به یکی از مراکز روان‌شناسی بالینی شهر اصفهان مراجعه کرده بودند، به شیوه در دسترس انتخاب شدند. همه افراد نمونه در مهارت‌های اجتماعی، تعاملات بین فردی، انعطاف‌پذیری و ادراک احساسات، نمره‌ی پایین کسب کرده بودند. افراد نمونه به‌طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند. جلسات بازی‌درمانی تعاملی گروهی برای گروه آزمایش در ده جلسه اجرا شد. کلیه‌ی آزمودنی‌ها قبل و بعد از ارائه‌ی برنامه‌ی درمانی به پرسش‌نامه‌های تعاملات بین فردی، انعطاف‌پذیری و ادراک احساسات بعنوان پیش‏آزمون و پس‏آزمون پاسخ دادند.
یافته‌ها: تحلیل داده‌ها با به‌کارگیری آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان داد که نمرات آزمودنی‌های گروه آزمایش، در مقایسه با گروه کنترل، در متغیرهای تعاملات بین فردی، انعطاف‌پذیری و ادراک احساسات به‌طور معناداری افزایش یافته است (05 /0P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Group Theraplay on Children’s Interpersonal Interactions, Flexibility, and Emotional Perception

چکیده [English]

Introduction: The aim of this research is to study the effect of group theraplay on interpersonal interactions, flexibility, and emotional perception of children aged 7 to 11.
Method: 22 person were selected from children aged 7 to 11 that be visited in one clinical psychology by availability. All subjects had low score in social skills, interpersonal interactions, flexibility and emotional perception. They were randomly divided into experimental and control groups. Group theraplay treatment was conducted during 10 session for experimental group. All participants responded to the questionnaires of interpersonal interactions, flexibility and emotional perceptions as post-test and per-test.
Results: Analyzing of data through MANCOVA test showed that experimental group have significantly increased (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Group Theraplay
  • Interpersonal interactions
  • flexibility
  • Emotional Perceptions