نویسندگان

چکیده

مقدمه: پژوهش کنونی با هدف بررسی نقش جوّ دانشگاه در پیشرفت خلاقانه‌ی دانشجویان انجام شد.
روش: با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، تعداد 362 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه مازندران انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس پیشرفت خلاقانه‌ی کارسون، پترسون و هیگینز (2005) و پرسش‌نامه‌ی ادراک جوّ دانشگاهی خلاق بود. داده‏ها با استفاده از روش تحلیل عامل اکتشافی مورد بررسی قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که جوّ دانشگاه، سهم معناداری در پیش‌بینی پیشرفت خلاقانه‌ی دانشجویان دارد و می‌تواند ۳۱٪ از تغییرات پیشرفت خلاقانه‌ی دانشجویان را پیش‌بینی کند.
نتیجه‌گیری: جوّ دانشگاه به‌عنوان متغیری اجتماعی، سهم معناداری در پیش‌بینی پیشرفت خلاقانه‌ی دانشجویان دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Social Environment and Creativity: Investigating the Impact of University Atmosphere on Students Creative Achievement

چکیده [English]

Introduction: This research was conducted to investigating the role of university atmosphere on students’ creative achievement
Method: Through random multi-stages sampling 362 undergraduate students were selected from university of Mazandaran. The instruments of the present study were creative achievement scale (Carson, Peterson & Higgins; 2005) and perception of creative atmosphere questionnaire. The data was analyzed by structural equational modeling method.
Results: According to the results, the predictive role of creative atmosphere in the creative achievement of students was confirmed and can predict 31% of variance in creativity.
Conclusions: The creative atmosphere of university as a social variable, play a significant role in creativity of students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • creativity
  • university atmosphere
  • Students