نویسندگان

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل ارتقادهنده‌ی رضایتمندی در پاتوق‌های شهری انجام گرفت تا مؤلفه‌های کیفی تأثیرگذار بر آن شناسایی و اولویت‌بندی گردد.
روش: با توجه به مبانی نظری پژوهش، ابتدا عوامل مؤثر بر ارتقاء رضایتمندی در پاتوق‌ها متشکل از 3 شاخص اصلی استخراج گردید و سپس هر یک از این شاخص‌ها با استفاده از پرسش‌نامه‌ی محقق‌ساخته مورد سنجش قرار گرفت. جامعه‌ی آماری مطالعه حاضر را کلیه‌ی افراد مراجعه‌کننده به پاتوق‌های شهری منطقه‌ی یک شهر اردبیل تشکیل می‌دهد که از آن میان تعداد ۱۸۰ نفر به شیوه خوشه‌ای انتخاب شدند.
یافته‌ها: نتایج بر این نکته تأکید دارد که شاخص‌های امنیت و وجود تسهیلات و امکانات کافی در اولویت اول پاسخگویان قرار داشته و حضور در پاتوق نقش مهمی را در افزایش تجارب محیطی دارد. این در حالی است که مقایسه‌ی تطبیقی بین گروه‌ها نشان از اهمیت عامل امنیت برای زنان و عامل سهولت دسترسی و افزایش ارتباطات همسایگی برای مردان دارد. همچنین عامل تسهیلات و امکانات کافی برای افراد مجرد عامل مهم‌تری از نظر شرکت‌کننده‌ها بود. نتایج بررسی بین گروه‌های سنی نیز اهمیت شاخص‌های انسجام فضایی و خوانایی برای رده‌های سنی زیر 20 سال و بالای 40 سال را آشکار می‌سازد.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج به‌دست‌آمده طراحی مناسب پاتوق‌های شهری راهکاری در جهت ارتقاء رضایتمندی ساکنین محسوب می‌شود و می‌تواند بستر مناسبی را جهت پاسخگویی به نیازهای گروه‌های مختلف اجتماعی فراهم نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors Promoting Satisfaction in Urban Hangouts and Its Relation with Demographic Characteristics

چکیده [English]

Introduction: This study sets out to identify and prioritize the effective qualitative factors with the aim of investigating the factors promoting satisfaction in hangouts.
Method: According to the theoretical foundations of the research, here main indicators promoting satisfaction in hangouts are presented, and then, each of the indicators are measured and evaluated by the questionnaire prepared by the authors. The statistical population included all patrons of the hangouts located in the District One of Ardabil, out of which 180 people were selected by cluster sampling method.
Results: The highlight of our findings is twofold safety and adequate facilities are of the highest priority for the respondents, and being present in the hangout has an important role in raising environmental experiences. However, the comparative analysis between the groups shows the importance of safety for women, and ease of access and communication with neighbors for men. Furthermore, adequate facilities are of higher importance for single people. Our findings reveal the importance of spatial coherence and legibility indicators for groups below 20 and over 40 years of age, in comparison to other age groups.
Conclusions: The results emphasize that appropriate design of urban hangouts is the solution to improve resident satisfaction, and it can provide appropriate context to meet the needs of different social groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban hangout
  • Residential Satisfaction
  • Demographic Characteristics