نویسندگان

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش تعیین رابطه‌ی هوش معنوی، اخلاقی و سازمانی با تمایل به ترک خدمت مدیران مدارس با استفاده از روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود.
روش: در این تحقیق جامعه‌ی آماری شامل تمامی مدیران مدارس زاهدان در سال تحصیلی
95-1394 بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای تعداد 209 مدیر انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. به‌منظور بررسی متغیرهای پژوهش از پرسش‌نامه‌ی هوش معنوی (عبداله‌زاده و همکاران، 1387)، پرسش‌نامه‌ی هوش اخلاقی (لینک و کیل، 2005)، پرسش‌نامه‌ی هوش سازمانی (آلبرخت، 2003 و پرسش‌نامه‌ی تمایل به ترک خدمت (کیم و لیونگ، 2007) استفاده گردید. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی و رگرسیون چندگانه‌ی هم‌زمان استفاده شد.
یافته‌ها: بر اساس یافته‌ها بین هوش‌های معنوی، اخلاقی و سازمانی با تمایل به ترک خدمت مدیران مدارس رابطه‌ای منفی معنا‌دار وجود داشت (01/0p

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Spiritual, Moral and Organizational Intelligence on Intention to Job Leaving of School Principals

چکیده [English]

Abstract:
Introduction: The aim of this research was to study the relationship between spiritual, moral and organizational intelligence with intention to job leaving among schools principals by descriptive-correlational research method.
Method: Samples of 209 school principal were randomly selected out of a population of all schools principals in Zahedan at the 2015-2016 academic year. Research instruments included spiritual intelligence questionnaire (Abdollahzade et al. 2008), moral intelligence questionnaire (Lennick & Kiel, 2005), organizational intelligence questionnaire (Albrecht, 2003) and turnover intention questionnaire (Kim & Leung, 2007). To analyze data, Pearson correlation coefficient and simultaneous regression analysis were used.
Results: According to the results, between spiritual, moral and organizational intelligence with intention to job leaving, there was a significant negative correlation (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spiritual intelligence
  • Moral Intelligence
  • Organizational Intelligence
  • Intention to leave