نویسندگان

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین رفتار کنترلی ادراک‌شده و زورگویی، و نقش واسطه‏ای عدم ارضای نیازهای روان‌شناختی و خشم در این رابطه بود.
روش: تعداد 480 نفر ار دانش‏آموزان شهر تهران به صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب شده و به پرسش‌نامه‏های رفتار کنترلی ادراک‌شده (بارثولومیو و همکاران،2010)، پرسش‌نامه عدم ارضای نیازهای روان‌شناختی (بارثولومیو و همکاران، 2011) و پرسش‌نامه زورگویی و خشم (بوسورث و همکاران، 1999) پاسخ دادند. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از مدل معادلات ساختاری استفاده گردید.
یافته‌ها: نتایج نشان داد عدم ارضای نیازهای روان‌شناختی بر خشم و زورگویی اثر مستقیم و مثبت و تأثیر خشم بر زورگویی مثبت و معنادار است. تأثیر توجه مشروط منفی، تهدید و ارعاب و کنترل بیش‌ازحد رفتار بر عدم ارضای نیازهای روان‌شناختی مثبت و معنادار است؛ اما تأثیر کنترل با تحسین/پاداش بر عدم ارضای نیازهای روان‌شناختی معنادار نیست. تأثیر غیرمستقیم توجه مشروط منفی، تهدید و ارعاب و کنترل بیش‌ازحد رفتار بر خشم و زورگویی مثبت و معنادار است. تأثیر غیرمستقیم عدم ارضای نیازهای روان‌شناختی بر زورگویی مثبت و معنادار است.
نتیجه‌گیری: یافته‌ها نقش رفتار کنترلی ادراک‌شده و عدم ارضای نیازهای روان‌شناختی بر خشم و زورگویی را مورد تأکید قرار می‌دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Mediating Role of Failure to Satisfy Psychological needs and Anger in Relationship Between Bullying and Perceived Control Behavior

چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to investigate the relationship between perceived control behavior and bullying behavior, and study of mediating role of failure to satisfy psychological needs and anger between them.
Method: 480 subjects selected from Tehrans student by random cluster sampling. All subjects answered to failure to satisfy psychological needs (Bartholomew, 2011), perceived control behavior (Bartholomew, 2011) and anger-bullying (Bosworth, 1999) questionnaires. For analyzing data structural equation modeling with LISREL software was used.
Results: Results showed a direct effect of non-satisfaction of psychological needs on anger and bullying is a significant positive. Anger has positive and significant impact on bullying. Given the negative effect of condition, intimidation and control over the behavior of the non-satisfaction of psychological needs is positive and significant. But the effect of controlling praise/reward on the non-satisfaction of psychological needs is not significant. Indirect negative impact of contingent consideration, intimidation and control over anger and bullying behavior is positive and significant. Direct effect on bullying is positive and significant non-satisfaction of psychological needs.
Conclusions: Overall results of perceived control behavior to fulfill psychological needs of anger and violence underscored deals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perceived control behavior
  • Failure to satisfy Psychological needs
  • Anger
  • Bullying