نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناسی ارشد روان‌شناسی شخصیت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران.

چکیده

مقدمه: ویژگی­های شخصیتی همواره یکی از مهمترین پیش بینی­کننده­های رفتار مصرف کننده، به ویژه رفتارهای مرتبط با خرید به شمار می­آمده است. با توجه به اهمیت ویژگی­های شخصیت در پیش­بینی رفتار خرید، مطالعه حاضر با هدف پیش‌بینی تمایل به خرید اینترنتی بر اساس ویژگی­های شخصیتی افراد انجام شده است.
روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود جامعه آماری کلیه افراد 18 ساله شهر کرج بودکه از میان آنها (50 زن – 50 مرد) به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب و به آزمون­های خرید اینترنتی و پرسشنامه ویژگی­های شخصیتی هگزاکو پاسخ دادند. در نهایت داده­ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره تجزیه و تحلیل شد.
یافته­ها: یافته­های پژوهش نشان داد که برون‌گرایی و گشودگی­به تجربه با تمایل به خرید اینترنتی رابطه مثبت معناداری دارد و سایر ویژگی­های شخصیتی با تمایل به خرید اینترنتی رابطه معناداری ندارند. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نیز نشان داد که برون‌گرایی و گشودگی به تجربه، توانستند در مجموع 27 درصد از واریانس­های تمایل به خرید اینترنتی را پیش­بینی کنند (01/0≥P).
نتیجه­گیری: با توجه به رابطه ویژگیهای شخصیتی با تمایل به خرید اینترنتی افراد پیشنهاد می­شود که برای جذب مشتریان اینترنتی و افزایش تمایل به خرید اینترنتی افراد، از راهکارهای متناسب با ویژگیهای شخصیتی استفاده شود.
کلمات کلیدی: تمایل به خرید اینترنتی، ویژگی‌های شخصیتی، مدل صفات هگزاکو

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Predicting Online Shopping Inclination Based on Personality Characteristics: HEXACO Traits Model

نویسندگان [English]

 • Zohreh Rafezi 1
 • , Pourya Yeganeh 2

1 Allame Tabataba'i University

2 کارشناسی ارشد روان‌شناسی شخصیت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران.

چکیده [English]

Intoduction: Personality traits have been always one of the most important predictors of consumer behavior, especially shopping-related behaviors so this predicts online shopping inclination based on personality characteristics.
Method: This research was a descriptive correlational. The statistical population was all 18-year-olds who lived in Karaj city and among them (50 females  - 50 males) selected by convenience sampling method. and answered to online shopping inclination scale and HEXACO personality questionnaire, then the collected Data were analyzed by Pearson's correlation and multivariate regression method.
Results: The results showed that extroversion and openness to experience, had a positive significant relationship with online shopping inclination and other traits had no significant relationship with online shopping inclination. Also, the results of multivariate regression analysis showed that extroversion and openness to experience can predict a total of 27% of online shopping inclination variances (P≤0.01).
Conclusion: Regarding the relationship between personality traits and online shopping inclination, it is suggested that strategies tailored to personality traits be used for attracting online customers and increasing their willingness for shopping.
 Keywords: Online Shopping Inclination, Personality Traits, HEXACO Traits Model 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Online Shopping Inclination
 • Personality Traits
 • HEXACO Traits Model
 • الفت، ل.، خسروانی، ف. و جلالی، ر. (1390). شناسایی عوامل موثر بر خرید اینترنتی و اولویت بندی آنها با استفاده از ANP فازی . مدیریت بازرگانی، 3(7)، 19-36.
 • بشیر، ح،. اکبری، ز. و قمری، ح. (1389). بررسی ویژگی­های روانسنجی و استاندارد سازی پرسشنامه شخصیتی هگزاکو. کنفرانس دانش رفتاری اجتماعی،1176-1173.
 • دهدشتی شاهرخ، ز. و تونکه نژاد، م. (1385). نگرش مشتریان نسبت به خرید اینترنتی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند، فصلنامه مطالعات مدیریت، 51، 23-43.
 • زاهدی مقدم ، ا.ا. (1391). بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با رفتار خرید وسواسی و خرید آنلاین. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه لرستان، دانشکده اقتصاد و علوم اداری.
 •  
 • Alreck P.L., & Settle R.B. (2002). The hurried consumer: time-saving perceptions of Internet and catalogue shopping. Journal of Database Marketing & Customer Strategy Management, 10(1):25–35.
 • Amichai-Hamburger, Y., & Vinitzky, G. (2010). Social network use and personality. Computers in Human Behavior, 26(6), 1289-1295.
 • Ashton, M.C., Lee, K., Vernon, P.A. & Jang, L. (2000). Fluid Intelligence, Crystallized intelligence, and the openness/ Intellect Factor, Journal ofResearch in Personality, 34, 198- 207.
 • Ashton, M.C. & Lee, K. (2001). A Theoretical Basis for the Major Dimensions of Personality, European Journal of Personality, 73, 1321-1353.
 • Ashton, M.C., Lee, K., Perugini, M., Szarot, P., Devries, RE., Di Blas, L., Bors, K. & De Read, B. (2004). A Six- Factor Structure of Personality-Descriptive Adjective: Solutions from Psycho Lexical Studies in SevenLanguages, Journal of Personality and Social Psychology, 86, 356- 366.
 • Ashton, M.C.; Lee K (2007). Empirical, theoretical, and practical advantages of the HEXACO model of personality structure. Personality Social Psychology.Review.11 (2): 150–66.
 • Bosnjak, M, Galesic M., & Tuten.T. (2007). Personality determinants of online shopping: Explaining online purchase intentions using a hierarchical approach. Journal of Business Research, 60, 597–605.
 • Buettner, R. (2017). Predicting user behavior in electronic markets based on personality-mining in large online social: a personality-based product recommender framework. Electronc Markets. 27:247-265.
 • Copas G. (2003). Can Internet shoppers be described by personality traits? UsabilityNews 2003; retrieved June 20, 2004, Available at http://psychology.wichita.edu/surl/usabilitynews/51/personality.htm
 • Costa, P.T., Jr., & McCrae, R. R. (1988). From catalog to classification: Murray’s needs and the five-factor model. Journal of Personality and Social Psychology, 55, 258-265
 • Dobre, C, & Milovan-Ciuta, A.M. (2015). Personality Influences on Online stores Customers Behavior.Ecoforum, 4, 1 (6), 69-76.
 • Donthu, N. , Garcia, A. (1999) The Internet shopper, Journal of Advertising Research, 39(3), pp. 52-58.
 • Hsiao Ming- Hsiung. (2009). "Shopping mode choice: Physical store shopping versus e-shopping". Transportation Research, Part E 45, 86-95.
 • Hsu, C.-L., Chang, K.-C., & Chen, M.-C. (2012). the impact of website quality on customer satisfaction and purchase intention: Perceived playfulness and perceived flow as mediators.  Journal of Information Systems and e-Business Management, 10, 549-570.
 • LaRose R, Eastin M. (2002).Is online buying out of control? Electronic commerce and consumer self-regulation. Journal of Broadcast Electron Media, 46(4):549–64.
 • Lee, K. & Ashton, M. C. (2016). Psychometric Properties of the HEXACO-100. Journal of Assessment, 1-15.
 • Mowen, J.C. (2000). The 3M Model of motivation and personality theory and empirical applications to consumer behavior, Kluwer Academic Publishers.
 • Matthews, G., Deary, I.J., &Whiteman, M.C. (2003). Personality Traits, New York, Cambridge University Press.
 • Pachauri M. Researching online consumer behaviour: current positions and future perspectives. Journal of Customer Behavior, 2002; 1:269–300.
 • Ryan, T., & Xenos, S. (2011). Who uses Facebook? An investigation into the relationship between the Big Five, shyness, narcissism, loneliness, and Facebook usage. Computers in Human Behavior, 27, 1658–1664.
 • San Martin, H., & Herrero, A. (2012). Influence of the user’s psychological factors on the online purchase intention in rural tourism: Integrating innovativeness to the UTAUT framework.Tourism Management, 33, 341-350.
 • Sorce P, Perotti V, Widrick S. (2005). Attitude and age differences in online buying. International Journal ofRetail & Ditribtion Management, 33,122–132.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using Multivariate Statistics (6th Ed.). Boston, MA Pearson.
 • Thatcher, J.B., & Perrewe, P. L. (2002).An Empirical Examination of Individual Traits as Antecedents to Computer Anxiety and Computer Self-Efficacy. Management Information Systems Quarterly, 26(4),
 • Tsao, W.C., & Chang, H.R. (2010). Exploring the Impact of Personality Traits on Online Shopping Behaviors. African Journal of Business Management.4 (9), 1800-1812.
 • Thompson T, Yu Y. (2005). Online buying behaviour: a transaction cost economic perspective. Omega; 33(5):451–65.
 • Walczuch, R., & Lundgren, H. (2004). Psychological antecedents of institution-based consumer trust in e-retailing. Journal of Information & Management, 42, 159-177.
 •