تاثیر عدالت ادراک شده وهنجار سازمانی برسرمایه اجتماعی معلمان

احسان بختیاری؛ پرویز صباحی؛ ابوالفضل کرمی؛ مجید صفاری نیا

دوره 9، شماره 35 ، آذر 1398، صفحه 1-20

چکیده
  تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی در هر جامعه ای امری ضروری و حـائزاهمیت است. سرمایه اجتماعی متاثر از متغیرهای اجتماعی همچون عدالت و هنجاری موجود در اجتماع می باشد. عدالت درسازمان بیان کنندةبرابری وحفظ رفتاراخلاقی دریک سازمان است. از سوی دیگر الگوی هنجاری حاکم بین افراد می تواند نحوه تعامل افراد را تحت تاثیر قرار دهد. این پژوهش باهدف بررسی ...  بیشتر

پیش‌بینی تمایل به خرید اینترنتی بر اساس ویژگی‌های شخصیتی: مدل صفات هگزاکو

زهره رافضی؛ پوریا یگانه

دوره 9، شماره 35 ، آذر 1398، صفحه 21-32

چکیده
  مقدمه: ویژگی­های شخصیتی همواره یکی از مهمترین پیش بینی­کننده­های رفتار مصرف کننده، به ویژه رفتارهای مرتبط با خرید به شمار می­آمده است. با توجه به اهمیت ویژگی­های شخصیت در پیش­بینی رفتار خرید، مطالعه حاضر با هدف پیش‌بینی تمایل به خرید اینترنتی بر اساس ویژگی­های شخصیتی افراد انجام شده است. روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع ...  بیشتر

اعتیاد به اینترنت و ارتباط آن بااحساس تنهایی هیجانی و اجتماعی در بین دانشجویان: کاربرد تحلیل خوشه‌ای

سمیه غلامی؛ شهرام واحدی؛ مژده اله دادی

دوره 9، شماره 35 ، آذر 1398، صفحه 33-52

چکیده
  مقدمه: یکی از مدرن­ترین رفتارهای اعتیادگونه، پدیده اعتیاد به اینترنت است. اعتیادی رفتاری که به‌طور روزافزون در حال شیوع بیشتر است. پژوهش حاضر باهدف بررسی نیمرخ اعتیاد به اینترنت دانشجویان و تفاوت نیمرخ­ گروه­های مختلف ازنظر تنهایی اجتماعی و تنهایی هیجانی انجام شد.  روش: جامعه پژوهش حاضر را دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه ...  بیشتر

رابطه علی درونی‌سازی آرمان لاغری با نارضایتی از بدن: نقش واسطه‌ای مقایسه اجتماعی

نسرین ارشدی؛ اعظم منصوری نیک

دوره 9، شماره 35 ، آذر 1398، صفحه 53-66

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه علی درونی‌سازی آرمان لاغری با نارضایتی از بدن با توجه به نقش واسطه‌ای مقایسه اجتماعی انجام گرفت. روش: 351 دانشجوی دختر مقطع کارشناسی دانشگاه کاشان که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند، در این پژوهش شرکت کردند. به منظور جمع آوری داده‌ها از مقیاس‌های جهت‌گیری مقایسه‌ای آیوا-نترلندز (INCOM)، ...  بیشتر

مدل پیش‌بینی تنهایی اجتماعی بر اساس حساسیت بین فردی و هوش اجتماعی با میانجی‌‌‌گری خود انتقادی

شایان متین؛ فائزه جهان

دوره 9، شماره 35 ، آذر 1398، صفحه 67-88

چکیده
  مقدمه: یکی از متغیر‌های نامطلوب رواشناختی که اثرات منفی بر فرد دارد، تنهایی اجتماعی است. هدف این پژوهش پیش‌بینی تنهایی اجتماعی بر اساس حساسیت بین فردی و هوش اجتماعی با میانجی‌‌‌گری خود انتقادی بود. روش: طرح پژوهش همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش تمامی دانشجویان دانشگاه آزاد تهران در سال 1397 بودند. تعداد نمونه این پژوهش 632 نفر بود ...  بیشتر

بررسی اثربخشی فرایند مربیگری بر خودکارآمدی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی

مریم ارشدی؛ افشین رباطی؛ نیلوفر طهمورسی

دوره 9، شماره 35 ، آذر 1398، صفحه 89-106

چکیده
  مقدمه: هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی اجرای فرایند مربیگری بر خودکارآمدی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی کارمندان بود. روش: این پژوهش از نوع نیمه­آزمایشی بود و در قالب طرح پیش­آزمون - پس­آزمون - پیگیری با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان یکی از ادارات فرهنگی شهرستان کرج در سال 1397 بود که از میان آنها 30 نفر با روش ...  بیشتر

پیش‌بینی گرایش به سوء‌مصرف مواد و اعتیاد به اینترنت بر اساس حمایت اجتماعی ادراک شده و سبک‌های کنار آمدن با استرس با میانجیگری هوش‌هیجانی در دانش آموزان

محمدعلی طالقانی نژاد؛ رحیم داوری؛ فرح لطقی کاشانی

دوره 9، شماره 35 ، آذر 1398، صفحه 107-125

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی گرایش به سوء‌مصرف مواد و اعتیاد به اینترنت بر اساس حمایت اجتماعی ادراک شده و سبک‌های کنار آمدن با استرس با میانجیگری هوش‌هیجانی انجام شد. روش: روش­ پژوهش حاضر، همبستگی از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان متوسطه دوره دوم شهر تهران در سال تحصیلی 98-1397 بود. حجم نمونه آماری براساس ...  بیشتر