نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی و مشاور سازمانی

2 روان شناسی صنعتی - سازمانی دانشگاه ازاد اسلامی کرج ،ایران

3 روان شناسی دانشگاه ازاد اسلامی کرج ، ایران

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی اجرای فرایند مربیگری بر خودکارآمدی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی کارمندان بود.
روش: این پژوهش از نوع نیمه­آزمایشی بود و در قالب طرح پیش­آزمون - پس­آزمون - پیگیری با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان یکی از ادارات فرهنگی شهرستان کرج در سال 1397 بود که از میان آنها 30 نفر با روش نمونه­گیری هدفمند انتخاب شدند و به‌طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه خودکارآمدی شغلی ریگز و نایت (1994)، پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (1996) و مدل مربیگری GROW بود. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از روش تحلیل واریانس آمیخته استفاده شد.
یافته­ها: نتایج پژوهش حاکی از افزایش معنی­دار خودکارآمدی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی و مؤلفه­های آنها در پس­آزمون (001/0>p) در کارمندان بود. به علاوه، تحلیل­های دوره پیگیری نشان داد که این افزایش­ها با گذشت زمان پایدار هستند.
نتیجه­گیری: با توجه به نتایج پژوهش، آموزش دوره­های مربیگری جهت افزایش خودکارآمدی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی کارمندان ادارات و سازمان­ها در کلیه شهرهای ایران توصیه می­شود.
کلمات کلیدی: فرایند مربیگری، خودکارآمدی شغلی، رفتار شهروندی سازمانی، مدل GROW، کارمندان
 
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of coaching process on job self-efficacy and organizational citizenship behavior

نویسندگان [English]

 • Maryam Arshadi 1
 • Afshin robati 2
 • niloofar tahmoresi 3

2 Industrial and organizationl psychology karaj islamic azad university iran

3 psychology karaj islamic azad university iran

چکیده [English]

Introduction: Effective coaching has positive influence on organization activities and due to establishing team and good relations among personnels in different levels. Therefore, the aim of this study was to investigate the effectiveness of coaching process on personnel job self-efficacy and organizational citizenship behavior.
Method: This research was kind of a semi-experimental study and was performed in a pretest-posttest-follow up design with control group. The research population was composed of all personnels of one of cultural offices in Karaj province in 1397 that 30 individuals selected by purposeful method and assigned randomly in experimental and control groups. Research tools included job self-efficacy questionnaire (Riggs & Knight, 1994), organizational citizenship behavior questionnaire (Oregan & Kanoski, 1996) and coaching model named GROW. For analyzing data was used of mixed variance analysis
Results: The research results indicated that the job self-efficacy and organizational citizenship behavior and their components had significant increase in posttest (p < 0/001) in personnels. In addition, follow up analyses showed that these increases were stable during time.
Conclusion: According to the research results, training of coaching courses is recommended for enhancing job self-efficacy and organizational citizenship behavior in personnels of offices and organzations in all Iran cities.


Keywords: coaching process, job self-efficacy, organizational citizenship behavior

کلیدواژه‌ها [English]

 • coaching process
 • job self-efficacy
 • organizational citizenship behavior
 • احمدی، لیلا، و شفیع­آبادی، عبدالله. (1387). بررسی تأثیر مشاوره شغلی به سبک کوچینگ در تغییر نگرش نسبت به بازار کار و افزایش مهارت­های کاریابی در فارغ­التحصیلان دانشکده روان­شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی. مشاوره شغلی و سازمانی، 2، 182-165.
 • - اسلامی، حسن، و سیار، ابوالقاسم. (1386). رفتار شهروندی سازمانی. ماهنامه تدبیر، 87، 65-60.
 • - اﺳﻤﺎﻋﻴلی، آذین، رﺣﻴﻤﻲ، فرج­الله، و ﻧﺪاف، مهدی. (1396). ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺮﺑﻴﮕﺮی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻏﻴﺮﻣﻮﻟﺪ ﻓﺮدی در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر: ﻧﻘﺶ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ﺟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺜﺒﺖ. پژوهش­های مدیریت در ایران، 3، 191-167.  
 • - پورسلطانی زرندی، حسین، و امیرجی نقندر، رامین. (1392). ارتباط تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی شهر مشهد در سال 1390. نشریه مدیریت ورزشی، 16، 147-127.
 • - حبشی­زاده، اعظم. (1385). بررسی تأثیر ایفای نقش مربیگری توسط سوپروایزران بالینی بر روحیه پرسنل پرستاری و رضایت بیماران. پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس.
 • - حیدری، فاطمه. (1394). امکان­سنجی اجرای مربیگری در بین پرستاران بیمارستان بهمن تهران. پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی.
 • - دانشمندی، سمیه. (1391). امکان­سنجی بکارگیری مربیگری در فعالیت­های آموزش و بهسازی منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران. پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی.
 • - رستگار، عباسعلی، علی­کرمی، سجاد، و جباری، اقبال. (1397). تأثیر مربیگری مدیریتی بر رفتارهای نوآورانه پرستاران: نقش میانجی توانمندسازی روان­شناختی و وضوح نقش. مجله طب نظامی، 2، 177-168.
 • - فتاحی، مهدی. (1386). بررسی معنویت کاری بر رفتارهای شهروندی سازمانی و ارتباط آن با وفاداری مشتری و کیفیت خدمات در سازمان تأمین اجتماعی. پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.
 • - فرزادنیا، فرزانه. (1388). مدل­های فرایند مربیگری در مدیریت. مجله تدبیر، 212، 6-1.
 • - گالوی، تیموتی. (1395). مربیگری به سبک بازی درونی. ترجمه منوچهر سلطانی. تهران: نشر رسا.
 • - مرعشیان، فاطمه­سادات، نادری، فرح، حیدری، علیرضا، عنایتی، میرصلاح­الدین، و عسگری، پرویز. (1392). مقایسه فرهنگ سازمانی، هوش هیجانی و خودکارآمدی شغلی در کارکنان زن و مرد. یافته­های نو در روا­­ن­شناسی (روان­شناسی اجتماعی)، 8، 91-79.
 • - مسعودی، مارال. (1394). امکان­سنجی اجرای راهبرد مربیگری در نظام آموزش و بهسازی بانک مهر اقتصاد. پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی.
 • - موغلی، علیرضا، احمدی، علی­اکبر، آذر، عادل، و خدامی، عبدالصمد. (1392). شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد سازمان مربیگرا. مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 22، 185-161.
 • - An, Y., & Kang, J. (2016). Relationship between self-efficacy and job satisfaction among Korean nurses. Asian Nursing Research, 10, 234-239.
 • - Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: W.H. Freeman and Company.
 • - Bandura, A. (2001). Guide for construction self-efficacy scales. USA: Stanford University.
 • - Baron, L., & Morin, L.(2010). The impact of executive coaching on self‐efficacy related to management soft‐skills. Leadership & Organization Development Journal, 31, 18-38.
 • - Feldman, T.W.H. (2011). Affective organizational commitment and citizenship behavior: Linear and non-linear moderating effects of organizational tenure. Journal of Vocational Behavior, 79, 528-537.
 • Jarvis, J. (2004). Coaching and buying coaching services. London: Chartered institute of personnel and development.
 • - Kalkavan, S., & Katrinli, A. (2014). The effects of managerial coaching behaviors on the employees’ perception of job satisfaction. Organizational commitment, and job performance: Case study on insurance industry in Turkey. Procedia Social and Behavioral Sciences, 150, 1137-1147.
 • - Kelton, M.F. (2014). An innovative role to improve marginal nursing students' clinical practice. Nurse education in practice, 14, 709-713.
 • - Kolodziejczak, M. (2015). Coaching across organizational culture. Procedia Economics and Finance, 23, 329-334.
 • - Lin, W., Wang, L., Bamberger, P.A., Zhang, Q., Wang, H., Guo, W., Shi, J., & Zhang, T. (2016). Leading future orientations for current effectiveness: The role of engagement and supervisor coaching in linking future work self salience to job performance. Journal of Vocational Behavior, 92, 145-156.
 • - Loeb, C. (2016). Self-efficacy at work. Malardalen: Malardalen University press dissertations.
 • - Lubans, J. (2017). The spark plug: A leader catalyst for change. Library leadership and management, 23, 88-90.
 • - Macrae, R. (2010). Coaching and consolidating the practice of Newly Qualified Social workers: A Brief Literature Review. A Report prepared for Social Work Resources, South Lanarkshire Council.
 • - Mashalpourfard, M., Kavoosi, M., Ebadi, Z., & Mousavi, S. (2016). The relationship between self-efficacy and marital satisfaction among married students. International Journal of Pediatrics, 4, 3315-3321.
 • - Nobel, A.D. (2016). The relationship of formal education and gender to organizational citizenship behavior. Disertation Argosy University/Sarasota, Florida.
 • - Özduran, A., & Tanova, C. (2017). Coaching and employee organizational citizenship behaviours: The role of procedural justice climate. International Journal of Hospitality Management, 60, 58-66.
 • Renard, L. (2015). Executive coaching for professional organizations and organizational citizenship behavior. PhD thesis, school of humanities, The American university of London.
 • - Riggs, M.L., & Knight, P.A. (1994). The impact of perceived group success-failure on motivational beliefs and attitudes: A causal model. Journal of Applied Psychology, 79, 755-766.
 • - Turkoglu, M.E., Cansoy, R., & Parlar, H. (2017). Examining relationship between teachers self-efficacy and job satisfaction. Universal journal of educational research, 5, 765-772.
 • - Walker, A. (2011). An HR perspective on executive coaching for organizational learning. International Journal of Evidence-based Coaching and Management, 9, 67-79.
 • - Whitmore, J. (1992). Coaching for performance: a practical guide to growing your own skills. Nicholas Brealey Publishing.
 • - Woo, H.R. (2015). The moderating effects of managerial coaching between job characteristics and job performance. Journal of Korean Contents Association, 15, 425-435.
 • - Woo, H.R. (2017). Exploratory study examining the joint impacts of mentoring and managerial coaching on organizational commitment. Sustainability, 9, 181-190.