دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، تابستان 1398، صفحه 1-140 
4. کاوشی کیفی از علل و زمینه‌های شکل‌گیری چندهمسری مردان

صفحه 63-82

قاسم اسمعیلی؛ سیدعلیرضا افشانی؛ محمدحسین فلاح؛ سعید وزیری