دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، شهریور 1398، صفحه 1-140 
کاوشی کیفی از علل و زمینه‌های شکل‌گیری چندهمسری مردان

صفحه 63-82

قاسم اسمعیلی؛ سیدعلیرضا افشانی؛ محمدحسین فلاح؛ سعید وزیری