هوش اجتماعی وجامعه پسندی در برتری جانبی مغز

فاطمه نیکوئی؛ احمد علیپور

دوره 9، شماره 34 ، شهریور 1398، صفحه 1-22

چکیده
  .هدف این پژوهش، مقایسه جامعه پسندی و هوش اجتماعی در افراد با توجه به دست برتری آنها بود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه دانشجویان دانشگاه‌های محلات در سال 94-95 می‌باشد که با استفاده از روش نمونه گیری داوطلبانه، تعداد 100 نفر به عنوان نمونه (50 نفر راست برتر و 50 نفر چپ برتر) انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده‌ها، از پرسشنامه‌های دست برتری ...  بیشتر

رابطه ی ادراک کیفیت مسکن و محیط مسکونی با عزت نفس ساکنین محله های ناهمگن (نمونه ی موردی: محله ی حسن آباد-زرگنده تهران)

مهرناز رمضانپور؛ علی شرقی؛ بهرام صالح صدق پور

دوره 9، شماره 34 ، شهریور 1398، صفحه 23-48

چکیده
  مقدمه: گوناگونی جزء مهمی برای توسعه شهری عادلانه است. اما آنچه در محله‌های گوناگون و ناهمگن به دلیل مجاورت گروه‌های مختلف اجتماعی-اقتصادی ساکن اتفاق می‌افتد، قضاوت و مقایسه‌های اجتماعی بر مبنای نمودهای عینی افراد است و این ارزیابی همسایگان، بر خودپنداره ساکنین تاثیر می‌‌گذارد. هدف پژوهش بررسی تاثیر ادراک شاخصه‌های کیفیت مسکن ...  بیشتر

بررسی احساس برخورداری از حقوق شهروندی در معلمان و رابطه آن با شادکامی

امین باقری کراچی؛ حسین اندایشگر

دوره 9، شماره 34 ، شهریور 1398، صفحه 49-62

چکیده
  مقدمه:این تحقیق با هدف بررسی میزان احساس برخورداری از حقوق شهروندی و رابطه آن با شادکامی معلمان انجام گردید. روش:روش پژوهش توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری همه معلمان شهر بردخون بود که یک نمونه 78 نفری از میان آنها به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. برای اندازه گیری احساس برخورداری معلمان از حقوق شهروندی از پرسشنامه سام آرام و ...  بیشتر

کاوشی کیفی از علل و زمینه‌های شکل‌گیری چندهمسری مردان

قاسم اسمعیلی؛ سیدعلیرضا افشانی؛ محمدحسین فلاح؛ سعید وزیری

دوره 9، شماره 34 ، شهریور 1398، صفحه 63-82

چکیده
  مقدمه: یک مسئله اجتماعی در زمان واحد در جوامع مختلف، صورت‌های مختلف پیدا می‌کند، در جامعه و سرزمینی پذیرفته و پسندیده است و در جامعه‌ای دیگر رد و ناپسند می‌گردد. مسئله چندهمسری یا تعدد زوجات از مسائل اجتماعی و فرهنگی است که علل و زمینه‌های شکل‌‌گیری آن در جوامع مختلف، متفاوت خواهد بود. هدف مقاله حاضر، شناخت علل و زمینه‌های شکل ...  بیشتر

بررسی نقش هوش فرهنگی و هوش اجتماعی بر سبک تصمیم ‌گیری کارکنان دولت

علی خالق خواه؛ حبیبه نجفی؛ سیده راحله حسینی

دوره 9، شماره 34 ، شهریور 1398، صفحه 83-102

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف تعیین نقش هوش فرهنگی و هوش اجتماعی بر سبک تصمیم‌گیری کارکنان دولت انجام شده است. روش: روش پژوهش همبستگی مبتنی بر رگرسیون است. جامعه آماری این پژوهش شامل ۶۰۰ نفر مدیران و کارکنان ادارات دولتی شهر بابل در سال 1396 می باشد. حجم نمونه با روش تصادفی طبقه‌ای نسبی و بر اساس جدول کرجسی– مورگان به تعداد ۲۳۵ نفر انتخاب گردید. ...  بیشتر

رابطه رهبری زهرآگین با فرسودگی عاطفی؛ نقش میانجی سکوت سازمانی

عباس خاکپور

دوره 9، شماره 34 ، شهریور 1398، صفحه 103-118

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین رهبری زهرآگین با فرسودگی عاطفی با نقش میانجی رفتارهای غیراخلاقی مبتنی بر سکوت سازمانی انجام شده است. روش: روش تحقیق توصیفی_همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان دفاتر خدماتی شهر اراک به تعداد 27 دفتر و 120 نفر شاغل می باشد. 101 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری ...  بیشتر

نقش میانجیگرانه حمایت اجتماعی در رابطه بین سرسختی روانی و احساس انسجام با کیفیت زندگی در کارکنان بیمارستان‌های شهر قوچان

امیر قربان پور لفمجانی؛ مرتضی یاقوتی؛ سجاد رضائی

دوره 9، شماره 34 ، شهریور 1398، صفحه 119-140

چکیده
  مقدمه: تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش میانجیگرانه حمایت اجتماعی در رابطه میان سرسختی روانی و احساس انسجام با کیفیت زندگی در سال 1396 انجام شد. روش: در پژوهشی با طرح همبستگی، 116 نفر از کارکنان بیمارستان موسی ابن جعفر (ع) و ارتش شهر قوچان به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و به پرسشنامه‌ی کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (1998)، مقیاس تجدیدنظر شده ...  بیشتر