نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مشاوره، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

2 گروه تعاون و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

مقدمه: یک مسئله اجتماعی در زمان واحد در جوامع مختلف، صورت‌های مختلف پیدا می‌کند، در جامعه و سرزمینی پذیرفته و پسندیده است و در جامعه‌ای دیگر رد و ناپسند می‌گردد. مسئله چندهمسری یا تعدد زوجات از مسائل اجتماعی و فرهنگی است که علل و زمینه‌های شکل‌‌گیری آن در جوامع مختلف، متفاوت خواهد بود. هدف مقاله حاضر، شناخت علل و زمینه‌های شکل ‌گیری چندهمسری مردان در شهرستان سراوان بوده است.
روش: تحقیق از نظر روش، کیفی از نوع نظریه زمینه‌ای بوده و مشارکت‌کنندگان با توجه به هدف مطالعه از میان جامعه در دسترس یعنی مردان دارای بیش از یک همسر در شهرستان سراوان به طور هدفمند انتخاب شدند و اطلاعات به وسیله مصاحبه نیمه‌ساختار یافته جمع‌آوری گردید. مصاحبه‌ها تا زمان رسیدن به اشباع نظری ادامه یافته که پس از مصاحبه با چهارده نفر به اشباع نظری رسیده و جهت اطمینان بیشتر، مصاحبه‌ها را تا 17 نفر ادامه داده و متن مصاحبه‌ها روی کاغذ پیاده و کدگذاری انجام و اطلاعات تحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد که عوامل تشکیل‌دهنده چندهمسری شامل 10 مقوله اصلی و یک مقوله هسته با عنوان «برانگیختگی روانی اجتماعی» است که در قالب مدل پارادایمی و خط داستان ارائه شدند. نتایج تحقیق نشان داد که ازدواج سنتی و غرایز جنسی به عنوان شرایط علی، مقصرانگاری همسر اول، نمای مذهبی، دو اقامت‌گاهی و تسهیل‌گری خانوادگی به عنوان شرایط مداخله‌گر، نمایش اقتدار، بسترهای آزادتعاملی، دلبستگی و توانایی مالی به عنوان شرایط زمینه‌ای باعث بروز پدیده برانگیختگی روانی اجتماعی خواهد شد که در نهایت، استراتژی «گذار پُر گداز عینی و ذهنی از همسر اول» را بوجود می‌آورد.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد نگرش‌های مذهبی در کنار مسایل مالی و بسترهای اجتماعی مطلوب، مهم‌ترین علل شکل‌گیری چندهمسری در بین مردان مورد مطالعه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Qualitative exploration of the causes and context of men's polygamy

نویسندگان [English]

  • Ghasem Esmaeili 1
  • SeyedAlireza Afshani 2
  • Mohammadhossein Fallah 1
  • Saeed Vaziri 1

1 Department of Consultation, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran

2 Social Welfare Department, Social Sciences Faculty, Yazd University, Yazd, Iran

چکیده [English]

Introduction: In different societies, an issue forms to different ways at the same time, which is accepted or rejected. Polygamy is a social and cultural issue that is different in its causes and formations. The purpose of this study is to identify reasons and how polygamy forms in Saravan city.
Methods: The method of this research was a qualitative type of ground theory. Participants were selected according to the aim of this study that they are Polygamy. Men’s who had man marriage with several woman in Saravan city. The text Date were collected through semi structured interviews. The interviews continued with theoretical saturation, after interviewing with 14 people, that theoretical saturation was achieved and interviews were continued for more than 17 people and then the text of interviews are coded on papers and their dates are analysed.
Finding: Findings included through to main categories and one category that is called core category which is presented as psycho-social arousal that is firmed in paradigm model and story line. Overall, the results of the research showed the reasons of Polygamy that included; traditional marriage and sexual needs as terms of causes, the blame of first wife and religious factors, family facilitation and having two residences as interfere conditions, authority representation and free living lifestyle and financial ability as grounded conditions. This condition finally caused that psych- social arousal creats the strategy of the "subjective and difficult transition from first wife".

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Polygamy
  • Psycho-social Arousal
  • Remarriage
  • Men
-   اسعدی، سیدحسن .(1387). خانواده و حقوق آن، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی.
-   اسمعیلی، قاسم. (1391). مقایسه کیفیت زندگی و سلامت روان مردان و زنان در خانواده‌های تک همسر و چندهمسر در استان سیستان و بلوچستان. پایان‌نامه‌کارشناسی ارشد مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر.
-   اعتمادی، احمد، ابراهیمی، جواد. (1389). مقایسه سلامت روان فرزندان خانواده‌های تک‌همسری و چندهمسری. زن در توسعه و سیاست، 8 (4)، 5-24.
-   تقی‌زاده، محمد، حمیدی‌سوها، زهرا. (1396). آسیب‌شناسی تعدد زوجات در حقوق و رویه قضائی ایران. زن در فرهنگ و هنر، 9 (2)، 265-289.
-   رضازاده، علی. (1387). بررسی عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موثر بر چندهمسری گزینی مردان در منطقه باشت از توابع شهرستان گچساران.پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور واحد شیراز.
-  ریگی کوته، بهزاد، بختیارنصر آبادی، حسنعلی، سپهری، فریبا، نصرتی هشی، کمال. (1392). بررسی ساختار خانواده برگرایش به رفتارهای پرخطر و ابعاد سازگاری (عاطفی، اجتماعی، آموزشی و کل) در دانش‌آموزان خانواده‌های تک‌همسری و چندهمسری. اخلاق، 9 (34)، 205-234.
-  زارعی، اقبال، اروجی، سیمین، رضایی، پروین. (1388). مقایسه سلامت روان زنان در خانواده‌های تک همسره با زنان در خانواده‌های چند همسره در اهواز، کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده.
-   شجاعی، اسحاق (1385). اهداف ازدواج‌های پیامبراکرم، مجله سفیر، پیش شماره 4. آدرس اینترنتی:http://www.noormags.com/view/Magazine/ViewPages.aspx?ArticleId=259387
-   علی نقیان، شیوا، روستاخیز، بهروز. (1397). فهم پدیدارشناختی چندهمسری درمیان بلوچ های ساکن شهرستان چابهار. پژوهش‌های انسان شناسی ایران، 8 (1)، 95-117.
-   محمدی، نعیما، آسکانی، خان‌محمد. (1394). مطالعه سلامت روانی مردان با تاکید بر سنت چندهمسری در شهرستان سرباز. زن در فرهنگ و هنر، 7 (2)، 257-268.
-   محمدی، نعیما، شیخی، محمدتقی. (1387). گونه‌شناسی کشمکش در خانواده‌های چندهمسر. تحقیقات زنان، 2 (4)، 21-38.
-       ناستی‌زایی، ناصر. (1385). عوامل موثر در تعدد زوجات از دیدگاه دانشجویان بلوچ. مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان، 3 (5)، 63-76.
-     Al-Krenawi, A., Graham, J. R., & Al Gharaibeh, F. (2011). A comparison study of psychological, family function marital and life satisfactions of polygamous and monogamous women in Jordan. Community mental health journal, 47(5), 594.-602.
-     Al-Krenawi, A. (2016). Polygamy and Mental Health: an International Perspective. EC Psychology and Psychiatry, 1(1), 1-3.
-     Al-Krenawi, A., & Graham, J. R. (2006). A comparison of family functioning, life and marital satisfaction, and mental health of women in polygamous and monogamous marriages. International Journal of Social Psychiatry, 52(1), 5-17.
-     Al-Sharfi, M., Pfeffer, K., & Miller, K. A. (2016). The effects of polygamy on children and adolescents: A systematic review. Journal of family Studies, 22(3), 272-286.
-     Cook, R. J., & Kelly, L. M. (2006). Polygyny and Canada's Obligations under International Human Rights Law. Family, Children and Youth Section, Department of Justice.
-     Coontz, S. (2006). Polygamy: A Historical Background. Polygamy fact sheet, 8. www.contemporaryfamilies.org.
-     De La Croix, D., & Mariani, F. (2015). From polygyny to serial monogamy: a unified theory of marriage institutions. The Review of Economic Studies, 82(2), 565-607.
-     Gyimah, S. O. (2005). Polygamous Marital Structure and Child Survivorship in Ghana: Age Dependent Effect?. PSC Discussion Papers Series, 19(13), 1
-     James, F. (2013). African polygamy: Past and present. Centre for the Study of African Economies, 20http:// mpra.ub.uni-muenchen.de/48526/.
-     Nicholson, B. (2006). Women who shared husbaod, ploygnyin southem Albanian in the earley20th century newcas tleupon Tyne ne2 3de, uk. From http:www.elsevier.com/wps/find/homepage.
-     Ozkan, M., Altindag, A., Oto, R., & Sentunali, E. (2006). Mental health aspects of Turkish women from polygamous versus monogamous families. International Journal of Social Psychiatry, 52(3), 214-220.
-     Sanderson, S. K. (2001). Explaining monogamy and polygyny in human societies: Comment on Kanazawa and Still. Social Forces, 80(1), 329-335.
-     Scheidel, W. (2008). Monogamy and polygyny in Greece, Rome, and world history. Rome, and World History (June 2008).
-     Thobejane, T. D., & Flora, T. (2014). An exploration of polygamous marriages: A worldview. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(27 P2), 1058 -1066.