نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، آموزش ابتدایی ، دانشگاه فرهنگیان ،تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، آموزش ابتدایی ، دانشگاه فرهنگیان ،تهران، ایران

چکیده

مقدمه:این تحقیق با هدف بررسی میزان احساس برخورداری از حقوق شهروندی و رابطه آن با شادکامی معلمان انجام گردید.
روش:روش پژوهش توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری همه معلمان شهر بردخون بود که یک نمونه 78 نفری از میان آنها به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. برای اندازه گیری احساس برخورداری معلمان از حقوق شهروندی از پرسشنامه سام آرام و برزگر(1395) و برای اندازه گیری شادکامی آنان از پرسشنامه آکسفورد(2001) استفاده شد. روایی و پایایی این پرسشنامه ها توسط محقق تعیین شد.
یافته ها: یافته ها نشان داد که میانگین احساس برخورداری از حقوق شهروندی در معلمان بالاتر از متوسط(24/3) است، میزان احساس برخورداری از حقوق شهروندی، همبستگی مثبت معناداری(65/0) با شادکامی معلمان دارد. میزان برخورداری از حقوق فرهنگی بالاترین تاثیر را در نمره شادکامی دارد و میزان برخورداری از حقوق اجتماعی و میزان برخورداری از حقوق مدنی به ترتیب در رتبه دوم و سوم از نظر تاثیر بر شادکامی می باشند.
نتیجه گیری: احساس برخورداری از حقوق شهروندی در بهبود شادکامی معلمان نقش اساسی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Feelings of security in possessing citizenship rights in Teachers and Their Relation to Happiness

نویسندگان [English]

  • amin bagherikerachi 1
  • Hossein Anayshegar 2

1 1. Assistant Professor, Education Sciences, farhangian university, tehran, Iran

2 Masters student, farhangian university, tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: The sense of possessing citizenship rights can create sense of satisfaction and happiness in individuals. this research was conducted with the aim of investigating the relationship between the sense of possessing citizenship rights with the happiness of teachers.
Methods: The method of this research was descriptive- correlational type. The statistical population were all teachers in the city of bordkhon, with a sample of 78 of them selected through simple random sampling. Sam Aram & Barzegar questionnaire(2016) was used to measure sense of possessing citizenship rights. Oxford 's questionnaire(2001) was used to measure happiness. Validity and reliability were investigated by the researchers.
Results: According to research findings, the level of sense of possessing citizenship rights in teachers seems to be moderate(3.24). Regarding the obtained correlation coefficient, it can be said that the sense of possessing citizenship rights have a positive significant correlation with teachers' happiness(0.65). Based on the results of multivariate regression, the rate of possessing of cultural rights has the highest impact on happiness score, the rate of possessing of social rights and the degree of possessing of civil rights are second and third respectively, in terms of impact on happiness.
Conclusion: The sense of possessing citizenship rights plays an essential role in improving the happiness of teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Citizenship Rights
  • Security
  • Happiness
  • Teachers
- اسماعیلی، رضا. (1380). انواع حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی. فصلنامه فرهنگ اصفهان، 22، 111-106.
-          بخشایش، علیرضا؛ مرتضوی، مهناز؛ حائری، محمود (1390). بررسی تطبیق مفهـوم شادی و نشاط از دیدگاه اسلام و روانشناسی. فرهنـگ در دانشـگاه اسلامی، 1(1)، 101-84.
-          بیات، بهرام. (1388). جامعه شناسی احساس امنیت. تهران، امیر کبیر.
-          جاوید،  محمدجواد. (1389). مفهوم شناسی حق و تکلیف انسانی در عصر قدیم و جدید غربی. فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 40(2)، 83-65.
-          رزقی شیرسوار ، هادی؛ عموئی،  عبدالایمان ؛ موسوی، میرمحمد. (1395). ارائه مدل ساختاری رابطه هوش معنوی، هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی با سازگاری شغلی کارکنان . مدیریت  بهداشت و درمان، 7(4)، 63-53. 
-          روشن، محمد؛ بیراوند، رضا؛ یار احمدی، حسین. (1393). حقوق شهروندی، پیشینه و جایگاه آن در مناسبات پلیس. فصلنامه بصیرت و تربیت اسلامی، 11(30)، 138-111.
-          سام آرام، عزت الله؛ برزگر پاریزی، فاطمه. (1395). بررسی احساس برخورداری از حقوق شهروندی و عوامل مؤثر بر آن. فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 7(27)، 116-75.
-          طحان نظیف، هادی؛ احمدآبادی، حسین؛ مجتهدی، محمدحسین .(1395). تأمین حقوق شهروندی درسایه طراحی یک الگوی با ثبات تقنینی درنظام حقوقی ایران. دو فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی ، 5(11)، 112-92.
-          علی پور، احمد؛ اعراب شیبانی، خدیجه. (1390). رابطه امیدواری و شادکامی با رضایت شغلی معلمان. فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، شماره22، 78-65.
-          قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل .(1370). حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
-          قهرمانی، مریم؛ داود پور، زهره. (1394). سنجش میزان آگاهى اساتید دانشگاه از حقوق شهروندى. مطالعات محیطی هفت حصار، 11(4)، 89-79.
-          کاستلز، استفان؛ الیستر دیویدسون.  (1382). مهاجرت و شهروندی . ترجمه: فرامرز قیلو. تهران، پژوهشکده  مطالعات راهبردی.
-          مرادی، سجاد؛ هزار جریبی، جعفر. (1398). تحلیل عوامل و راهبردهای مؤثر  بر ارتقا شادکامی در استان ایلام. جامعه شناسی کاربردی، 30(1)، 79-32.
-          موسوی، سیدیعقوب. (1380). تحول حقوق شهروندی به سوی تأمین انتظام شهری. فصلنامه دانش انتظامی، 3(4)، 79-54.
-          نامنی، ابراهیم؛ نامنی روح اله؛ غربی، موسی الرضا. (1397). بررسی تأثیر طرد اجتماعی غربت ها بر احساس امنیت اجتماعی ساکنین شهر سبزوار.فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی، 53، 62-33.
-          نبوی، سیدعبدالحسین؛ ارشاد، فرهنگ ؛ فاضلی، سیدحسام الدین. (1388). عوامل مؤثر بر احساس شهروندی در میان دانشجویان شهید چمران اهواز.  فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، 10(38)، 103-89.
-          نجف آبادی، ابراهیم؛ سام آرام، عزت الله. (1390). بررسی میزان احساس شادی زنان جوان 42ساله شهر اصفهان با تأکید بر میزان برخورداری از حقوق شهروندی.  مطالعات جامعه شناسی، 3(11)، 68-51.
-          هزارجریبی، ج؛  صفری شالی. (1389).  بررسـی مفهـوم شـادکامی اجتمـاعی و عوامـل مـؤثر بـر آن. برنامـه ریـزی رفـاه و توسـعة اجتماعی، 1(3)، 72-31.
-          یارمحمدزاده، پیمان؛ داداش زاده، مجید. (1394). بررسی نقش هوش فرهنگی و سرمایه اجتماعی در سازگاری شغلی  معلمان:آزمون نقش میانجی سرمایه اجتماعی. رویکردهای نوین آموزشی، 10(1)، 66-41.
 
-          Barbalet, J (2007). Citizenship. Edited by Ritzer J. The Blackwell Encyclopedia of Sociology. Oxford, Blackwell, 497-506.
-          Barbulecu, R, Favell, A (2019). A citizenship withot social rights? Eu freedom of movement and changing access to social rights. International migration. Issn 0020-7985(In press).
-          Claassen, R, Gerbrandy, A, Princen, S, Segers, M (2019). Our Models of Protecting Citizenship and Social Rights in Europe: Conclusions to the Special Issue. JCMS 2019, 57 (1), 159–174.
-          Dean, A, Gibbs, P (2015). Student Satisfaction or Happiness? A Preliminary Rethink of What Is Important in the Student Experience. Quality Assurance in Education, 1 (23), 5-19.
-          Denovan, A, Macaskill, A (2017). Stress and Subjective Well-Being among First Year UK Undergraduate Students. Journal of Happiness Studies, 2 (18), 505–525.
-          Ekici, T, Koydemir, S (2014). Social Capital, Government and Democracy Satisfactionand Happiness in Turkey: A Comparison of Surveys in 1999 and 2008. Social Indicators Research, 118, 1031-1053.
-          Fulya, S (2015).Communication and human rights .Procedia –Social and Behavioral Sciences, 174) 12(, 2813 – 2817.
-          Héctor, A, Ramos, C (2015).Investigación bibliotecológica . September29،México ،ISSN: 0187-358X،pp.113-140.
-          Helliwell, J, Layard, R, Sachs, J (2017). World Happiness Report 2017, http://worldhappiness: report/ed/2017/.
-          Helliwell, J, Layard, R, Sachs, J (2018). World Happiness Report 2018, http://worldhappiness: report/ed/2018/.
-          Isin, EF ( 2017). Performative Citizenship. In The Oxford Handbook of Citizenship, ed. Ayelet Shachar, Rainer Bauböck, Irene Bloemraad, and Maarten Vink, 500–523. Oxford, Oxford University Press.
-          Jansen, Th, Chioncel, N, Dekkers, H (2006). Social cohesion and integration: learning active citizenship. British Journal of Sociology of Education, 27)2(.
-          Keating, A, Janmaat, JG (2016). Education through citizenship at school: do school activities have a lasting impact on youth political engagement? Parliamentary Affairs, 69, 2409–2429.
-          Kuang, CH, Ying, Ch C. (2007). The work adjustment of Taiwanese expatriates. The Business Review, 8(2), 267-72.
-           Kuisma, M (2008). Rights or privileges? The challenge of globalization to the values of citizenship.Taylor & Francis Online, (12) 6, 613-627.
-          Lauer, Hr, hauer, C.J. (2002). Social Problems and the Quality of life. New York,McGraw- Hill.
-          Marshal, TH (1964). Class, Citizenship & Social Development. New York, Doubleday & Company,Inc.
-          McThomas, M (2016). Performing Citizenship: Undocumented Migrants in the United States. London, Routledge.
-          Ofer,  I, Groves, T ( 2016). Performing Citizenship: Social Movements across the Globe. London, Routledge.
-           O’Neil, M, Komut, S (2019). Motherhood, Citizenship, and Rights:Illegal, DOI: 10.1080/ 00497878. 2019. 1567513. https://www. tandfonline. com/loi/gwst 20.
-          O’Toole, T (2015). Beyond crisis narratives: changing modes and repertoires of political participation among young people. In: Kallio K, Mills’ S and Skelton T (eds) Politics, Citizenship and Rights. Singapore: Springer, 1–15.
-          Pontes, AI, Henn, A, Griffiths, MD (2019). Youth political (dis)engagement and the need for citizenship education: Encouraging young people’s civic and political participation through the curriculum. Citizenship and Social Justice 2019, 14(1), 3 –21.
-          Roshan, M (2014) Citizenship Rights، Background and Place in Police Relations. Islamic Vision Journal, 30(11), 144-146.
-          Shin, DH (2015). How People Perceive and Appraise the Quality of their Lives: Recent Advances in the Study of Happiness and Well-Being, CSD Working Papers, http:// scholarship. Org/uc/item/ 0hq2wx.
-          Shiravand, M, Hosseini, SS. (2016).  Review of the Ethics of Citizenship and its Relation to Sustainable Tourism. Iran J Bioethics, 6(21), 61.
-          Veenhoven, R (2012) Happiness: Also Known as Life Satisfaction and Subjective Well-Being. In: Land K. Michalos A. & Sirgy M. (Eds.) Handbook of Social Indicators and Quality of Life Research. Dordrecht, Springer.
-          Zivi, K) 2012(. Making Rights Claims: A Practice of Democratic Citizenship. Oxford, Oxford University Press.