دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، خرداد 1398 
نقش سرمایه اجتماعی و روانشناختی در پیش بینی صمیمیت زناشویی زوجین

صفحه 95-114

بهمن اکبری گوابری؛ ازاده فرگت؛ ساناز علی خواه؛ ملیناز مجیدی