رابطه هیجان‌های منفی با وسوسه و احتمال مصرف افراد وابسته به مواد دارای بازگشت: نقش واسطه‌ای حمایت اجتماعی

علی فرنام؛ شهنواز محمودزهی

دوره 9، شماره 33 ، خرداد 1398، صفحه 1-18

چکیده
  چکیده: مقدمه: اعتیاد اختلالی مزمن و بازگشت کننده است که تأثیرات عمیق اجتماعی، روان‌شناختی، جسمی و اقتصادی در پی دارد. با توجه به تأثیرات آن بر جامعه و افراد هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه‌ای حمایت اجتماعی در رابطه‌ی بین هیجانات منفی با وسوسه و احتمال مصرف افراد وابسته به مواد دارای بازگشت بود. روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی ...  بیشتر

نقش حمایت اجتماعی و هیجان‌خواهی در تاب‌آوری امدادگران جمعیت هلال احمر

مجتبی دلیر؛ ناهید قاسمی

دوره 9، شماره 33 ، خرداد 1398، صفحه 19-34

چکیده
  مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی نقش حمایت اجتماعی و هیجان‌خواهی در تاب‌آوری امدادگران جمعیت هلال احمر اجرا گردید. روش: تحقیق حاضر از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را امدادگران جمعیت هلال احمر شهر تهران در سال 97-96 تشکیل دادند. نمونه پژوهش 150 نفر از این امدادگران بودند که به صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. در این پژوهش از مقیاس ...  بیشتر

طرحواره های شناختی پرخاشگر، شیوه های کنترل خشم و رضایت جنسی با گرایش مردان به خشونت علیه زنان

فریبرز نیکدل؛ صادق جاودانیان

دوره 9، شماره 33 ، خرداد 1398، صفحه 35-52

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین طرحواره‌های شناختی پرخاشگر، شیوه‌های کنترل خشم و رضایت جنسی مردان با گرایش آنها به خشونت علیه زنان در استان کهگیلویه و بویراحمد انجام شده است. روش: روش پژوهش غیر آزمایشی از نوع همبستگی بوده است. جهت وصول به هدف فوق، از جامعه آماری تحقیق که عبارت بود از کلیه مردان متأهل استان کهگیلویه و بویراحمد ...  بیشتر

تاثیراهمال کاری تحصیلی بر بهزیستی روانشناختی: نقش های واسطه ای شناور بودن، عواطف مثبت -منفی و رضایت از زندگی

فاطمه هاتف نیا؛ فریبرز درتاج؛ احمد علی پور؛ نورعلی فرخی

دوره 9، شماره 33 ، خرداد 1398، صفحه 53-76

چکیده
  مقدمه: بهزیستی روانشناختی از منظر روانشناسان اجتماعی نوعی احساس رضایت است. از آنجایی که بهزیستی روانشناختی پیامدهای روانشناختی مثبت زیادی به همراه دارد، بررسی عوامل مؤثر بر آن بسیار حائز اهمیت است. هدف اصلی پژوهش حاضر تدوین مدل ساختاری بهزیستی روانشناختی بر پایۀ اهمال کاری تحصیلی و نقش‌ واسطه ای شناور بودن، عواطف مثبت - منفی و رضایت ...  بیشتر

مدل یابی معادلات ساختاری ارتباط دینداری و شیوه های فرزند پروری با معنا در زندگی مبتنی بر میانجی گری سبک های هویت در نوجوانان دختر

مهرداد کلانتری؛ حمیدطاهر نشلط دوست؛ حمیدرضا عریضی؛ امیدعلی باپیری

دوره 9، شماره 33 ، خرداد 1398، صفحه 77-94

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تبیین نقش دینداری و شیوه های فرزند پروری بر معنا در زندگی با میانجی گری سبک های هویت در نوجوانان دختر از طریق الگوسازی معادلات ساختاری است. این مطالعه از نوع همبستگی با استفاده از مدل یابی علی است. جامعه آماری دانش آموزان سال سوم دوره دبیرستان به تعداد4476 نفر بودند. نمونه آماری 200 نفری به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند ...  بیشتر

نقش سرمایه اجتماعی و روانشناختی در پیش بینی صمیمیت زناشویی زوجین

بهمن اکبری گوابری؛ ازاده فرگت؛ ساناز علی خواه؛ ملیناز مجیدی

دوره 9، شماره 33 ، خرداد 1398، صفحه 95-114

چکیده
  چکیده هدف پژوهش حاضر تعیین نقش سرمایه اجتماعی و سرمایه روانشناختی در پیش بینی صمیمیت زناشویی زوجین بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و معادله پیش بین بود. جامعه آماری شامل زوجین مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر رشت در دوماهه پایانی سال 1396 به تعداد تقریبی 300 نفر که از این بین تعداد 165 نفر نمونه بر اساس جدول مورگان و به نمونه‌گیری گیری ...  بیشتر

تدوین الگوی رضایت از زندگی براساس ویژگی های شخصیتی و حل مساله اجتماعی با میانجیگری بی تابی روانی در افراد متاهل

طیبه مالمیر؛ مالک میر هاشمی؛ ناصر الدین کاظمی حقیقی؛ نسرین باقری

دوره 9، شماره 33 ، خرداد 1398، صفحه 127-115

چکیده
  این پژوهش با هدف مدل یابی رضایت از زندگی ، ویژگی های شخصیتی ، سبک های حل مسئله و بی تابی روانی در افراد متاهل  بود. جامعه آماری در این پژوهش افراد متاهل مراجعه کننده به سرای محله در شهر تهران در سال 97-1396 بودند ، برای مشخص شدن حجم نمونه از روش کلاین استفاده شدو تعداد 480 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. جهت جمع آوری ...  بیشتر