تدوین الگوی رضایت از زندگی براساس ویژگی های شخصیتی و حل مساله اجتماعی با میانجیگری بی تابی روانی در افراد متاهل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی . واحد رودهن، دانشگاه ازاد اسلامی، رودهن. ایران.

2 گروه روانشناسی واحد رودهن،دانشگاه ازاد اسلامی،رودهن،ایران

3 گروه روانشناسی دانشگاه ازاد واحد تهران جنوب،ایران

4 گروه روانشناسی واحد رودهن دانشگاهخ ازاد اسلامی ،رودهن،ایران

چکیده

این پژوهش با هدف مدل یابی رضایت از زندگی ، ویژگی های شخصیتی ، سبک های حل مسئله و بی تابی روانی در افراد متاهل  بود. جامعه آماری در این پژوهش افراد متاهل مراجعه کننده به سرای محله در شهر تهران در سال 97-1396 بودند ، برای مشخص شدن حجم نمونه از روش کلاین استفاده شدو تعداد 480 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های رضایت اززندگی، بی تابی روانی، آزمون شخصیتی برژه و پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R )استفاده شد. برای تحلیل نتایج با استفاده از تحلیل مسیر توسط برنامه (AMOS)اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بدست آمد نتایج تحلیل نشان می دهد متغیر بی تابی روانی ارتباط بین سبک های حل مسئله با رضایت از زندگی را به صورت کامل و ارتباط بین پیوند جویی و رضایت از زندگی را به صورت جزیی میانجی گری می کند. نتایج نشان داد سطوح رضایت از زندگی فقط یک پدیده ثانویه نیست که محصول تجارب مثبت زندگی یا ویژگی های شخص و غیره باشدو باید بادید تعاملی وهمه جانبه به ان نگریست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Elaboration of a model of life satisfaction based on personality traits and social problem solving with Psychic tuneup in married individuals

نویسندگان [English]

  • tayebeh malmir 1
  • malek mirhashemi 2
  • nasedin kazemi haghighi 3
  • nasrin bagheri 4
1 PhD Student ofPsychology, Department of Psychology, IslamicAzad University, Roudehen Branch,Roudehen, Iran
2 Professor, Department ofPsychology, Islamic Azad,University,Roudehen Branch, Roudehen, Iran
3 Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University,Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University,
4 Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University,Roudehen Branch, Roudehen, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to model life satisfaction, personality traits, problem-solving styles, and Psychic tuneup in married individuals. The statistical population of this study was married people referred to the neighborhood of Tehran in 1396-97. The Klein method was used to determine the sample size and 480 people were selected by multi-stage random sampling. To collect data, life satisfaction questionnaire Psychic tuneup, personality test and social problem solving questionnaire. For analysis of the results using the path analysis, the effects of direct and indirect variables were obtained by the AMOS program. The results of the analysis show that the psychological non-return variable has the relation between problem solving styles and life satisfaction in full, and the relation between linkage and life satisfaction. Mediates in part. The results show that levels of life satisfaction are not just a secondary phenomenon that is a product of the positive experiences of life or personality characteristics, and can be viewed interactively and globally.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: life satisfaction
  • personality traits
  • social problem solving
  • Psychic tuneup
توکلی، م. ( 1390 ). شیوه های مقابله با استرس و ارتباط با سلامت روانی. تهران، نشر قو.
پسندیده، ع. (1395). رضایت زناشویی. تهران، نشر سازمان بهزیستی کشور
کشاورز ، ز.سیمبر ، م. رمضانخانی ، ع.(1391). عواملتأثیرگذاربرنحوهمقابلهبااسترسدرزنانکارگربرپایه « الگویتلفیقینظریه رفتاربرنامهریزیشدهوخودکارآمدی ».فصلنامه پایش .سال یازدهم شماره پنجم مهر - آبان ١٣٩١ صص 696 – 685.
حسن شاهی، م. دارایی، م. ( 1384 ). تأثیر راهبردهای مقابله با استرس بر سلامت روان دانشجویان: اثر تعدیل کننده سرسختی روانشناختی. فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی، شماره 26 ، صص 98-77.
ریو، ج. م. (1389). انگیزش و هیجان. (ترجمه یحیی سید محمدی). تهران. نشر ویرایش. (سال انتشار اثر به زبان اصلی 2005)
شریفی ،س.رنجبری پور،ط.(1395 ). پیش بینی رضایت از زندگی بر اساس طرحواره های هیجانی در زنان متاهل. همایش بین المللی افق های نوین در علوم تربیتی، روانشناسی و آسیب های اجتماعی
علیخانی،م .کاضمی حقیقی،ن(1396) هنجاریابی آزمون پویایی-بی تابی در حوزة هیجان اندیشهپایان نامه کارشناسی ارشد) ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قدس
کاظمی حقیقی، ن. (1394). خلّاقیّت. تهران. تابان خرد.
کاظمی حقیقی، ن. فرزاد، و .خوش خلق، ا.(1394). مفاهیم هوش، تیزهوشی و خلّاقیّت در منظر عامه. مجله بین
کاظمی حقیقی، ن. (1389) بررسی رابطه هوش و واکنشهای هیجانی با جلوه های خلّاقیّت در دانش‌آموزان تیزهوش (رساله دکتری)، علوم و تحقیقات ، 42- 57، 150 -181
کاظمی حقیقی، ن. (1394) خلّاقیّت، فصل دهم، صفحات 177-217
کاظمی حقیقی،ن. (1396) زمینه روانشناسی تعاملی.موسسه تربیت تعاملی سپهر انتشارات تابان خرد.
رازقی، ن. (1390). رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت بارضایت زناشویی. روانشناسیتحولی، 27، 278-269
Allan B.I.BernardoaTulips YiwenWangaIvan Jacob AgaloosPesiganaSusanna S.Yeungb.(2016). Pathways from collectivist coping to life satisfaction among Chinese: The roles of locus-of-hope, Personality and Individual Differences, Volume 106, 253-256
Allen, B. P. (2015). Personality theories: Development, growth, and diversity. Psychology  Press .
Anglim, J., & Grant, S. (2016). Predicting psychological and subjective well-    being from personality: Incremental prediction from 30 facets over the     Big 5. Journal of happiness studies17(1), 59-80.
Bates, J. M. (2016). More or less: Associations between underprovision and  overprovision of support types with marital satisfaction, well-being, and depressive symptoms (Doctoral dissertation, UNIVERSITY OFMARYLAND, BALTIMORE COUNTY).
-Carpenter, D. G. (2015). Resonating Personality Types for Couples: An   Enneagram Application for Predicting Marital Satisfaction.
Chang, E. S. (2016). Kirogi Women’s Psychological Well-Being The Relative  Contributions of Marital Quality, Mother–Child Relationship Quality,     and Youth’s Educational Adjustment. Journal of Family Issues,    0192513X16632265  .
-Friedman, H. S., & Kern, M. L. (2014). Personality, well-being, and health.  Annual review of psychology, 65.
Galinha, I. C., Garcia, M. Á., Oishi, S., Wirtz, D.. (2016). Cross-Cultural  Comparison of Personality Traits, Attachment Security, and Satisfaction    With Relationships as Predictors of Subjective Well-Being in India,    Sweden, and the United States. Journal of Cross-Cultural    Psychology47(8), 1033-1052
Greef AP.(2000) .Charactersiecs of families that function well. J Fam Issu. 21(8): 948-963.
Jakubiak, B. K., & Feeney, B. C. (2016). Daily goal progress is facilitated by spousal support and promotes psychological, physical, and relational well-being throughout adulthood. Journal of personality and social  psychology, 111(3), 317.
Halford, W.K., Sanders, M.R.,Behrens, B.C.(2001). Can skills training prevent relationship problems in at-risk couples? Four year effects of a behavioral relationship education program. Journal of Family Psychology.15:135-154.
Lyons, M. D., Huebner, E. S., & Hills, K. J. (2016). Relations among  Personality Characteristics, Environmental Events, Coping Behavior and   Adolescents’ Life Satisfaction. Journal of Happiness Studies17(3), 1033-  1050.      
Kazemi Haghighi, N. (2008). New Directions in the hexahedral paradigm of creative personality 10th Asia Pacific Conference on Giftedness.
Kazemi Haghighi, N. (2015). The hexahedral paradigm of creative Personality: “A review of sixty years of literature for the 21st century”. International Journal of Talent (I.J.T) 1(1) pp 10-31.
Haghighi, N. K., & Haghighi, A. R. K. (2014). Economic Creativity Development/Ekonomik Yaraticiligin Gelisimi. Türk Üstün Zekâ ve Egitim Dergisi, 4(1), 51.
Kazemi Haghighi, Nasseroddin, Kazemi Haghighi, Ahmadreza (2015) Commercial Directions in “Spherical Structure of Talent” Theory: Commercial Talent; IRDTE Conference, Brisbane, 2015
Kazemi Haghighi, Nasseroddin. (2008d).Emotion and Creativity among Adolecent Superiors in International Conference on Excellence and Superior Performance in Portugal
Lavner, J. A., Karney, B. R., & Bradbury, T. N. (2016). Does Couples'      Communication Predict Marital Satisfaction, or Does Marital Satisfaction  Predict Communication?. Journal of Marriage and Family78(3), 680-694.
 -Lyons, M. D., Huebner, E. S., & Hills, K. J. (2016). Relations among     Personality Characteristics, Environmental Events, Coping Behavior and      Adolescents’ Life Satisfaction. Journal of Happiness Studies17(3), 1033-      1050.     
 
Merino-Tejedor, E., Hontangas-Beltrán, P. M., Boada-Grau, J., & Lucas-Mangas, S. (2015). Hardiness as a moderator variable between the Big-Five Model and work effort. Personality and Individual Differences, 85, 105-110.
Polenick, C. A., Zarit, S. H., Birditt, K. S., Bangerter, L. R..(2017).        Intergenerational support and marital satisfaction: Implications of beliefs       about helping aging parents. Journal of Marriage and Family, 79(1), 131-    146.
Saket, M. H. (2016). A Cross-Sectional Design: Marital Satisfaction of Mather   and Self-Esteem in Children.-Saggino, A., Martino, M., Balsamo, M., Carlucci, L., Ebisch, S., Innamorati, M.        & Tommasi, M. (2016). Compatibility quotient, and its relationship with      marital satisfaction and personality traits in Italian married couples. Sexual    and Relationship Therapy, 31(1), 83-94.
Weiss, B., Lavner, J. A., & Miller, J. D. (2016). Self-and Partner-reported      Psychopathic Traits’ Relations With Couples’ Communication, Marital      Satisfaction Trajectories, and Divorce in a Longitudinal    Sample. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment.