نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 گروه روانشناسی،دانشکده روانشنلسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب،تهران،ایران

چکیده

مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی نقش حمایت اجتماعی و هیجان‌خواهی در تاب‌آوری امدادگران جمعیت هلال احمر اجرا گردید.
روش: تحقیق حاضر از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را امدادگران جمعیت هلال احمر شهر تهران در سال 97-96 تشکیل دادند. نمونه پژوهش 150 نفر از این امدادگران بودند که به صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. در این پژوهش از مقیاس تاب‌آوری کانر و دیویدسون (2003)، پرسش‌نامه ارزیابی حمایت اجتماعی (1986) و مقیاس هیجان‌خواهی (1978) استفاده شد. اطلاعات به‌دست آمده با روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان دادند که بین همه مولفه‌های هیجان‌خواهی با تاب‌آوری همبستگی معنی‌دار وجود دارد. بعلاوه، بین همه مولفه‌های حمایت اجتماعی با تاب‌آوری همبستگی معنی‌دار وجود دارد (01/0>P). همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که هیجان‌خواهی و حمایت اجتماعی قدرت پیش‌بینی تاب‌آوری در بین امدادگران را دارند.
نتیجه‌گیری: با توجه به اهمیت تاب‌آوری در شرایط تنش‌زا در بین امدادگران، توصیه می‌شود میزان هیجان‌خواهی ایشان در آغاز همکاری بررسی شود و در ادامه نیز امکان دریافت حمایت اجتماعی برای امدادگران فرآهم گردد.
کلید واژه‌ها: حمایت اجتماعی، هیجان‌خواهی، تاب‌آوری، امدادگران

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Social Support and Sensation Seeking in Resiliency of Reliefs of the Red Crescent Society

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Dalir 1
  • Nahid Ghassemi 2

1 -

2 Department of psychology, Faculty of psychology,Islamic Azad University south Tehran branch,Tehran,Iran

چکیده [English]

Introduction: This research was carried out with the aim of investigating the role of social support and sensation seeking in rescuers of Red Crescent Society.
Method: The research method was correlation. The statistical population of the study was the rescuers of the Red Crescent Society of Tehran in the years 97-96. The sample consisted of 150 rescuers who were selected by available sampling. In this study, Conner and Davidson’s Resiliency Scale (2003), Social Support Assessment Questionnaire (1986) and Sensation Seeking Scale (1978) were used. Data were analyzed by Pearson correlation coefficient and multiple regressions.
Results: The results of the research showed that there is a significant correlation between all the sensation seeking components and resiliency. There is a significant correlation between all social support components and resiliency (P <0.01). Also, the results of regression analysis showed that sensation seeking and social support have the potential for prediction of resiliency among rescuers.
Conclusion: Regarding the importance of resiliency in stressful situations among rescuers, it is recommended that their sensation seeking level be considered at the beginning of the collaboration, and then providing the possibility of receiving social support for the rescuers is recommended.
Key words: Social Support, Sensation Seeking, Resiliency, Rescuers

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Support
  • Sensation Seeking
  • Resiliency
  • Rescuers
 
-          آراسته، ص. (1390). رابطه بین خودکارآمدی و حمایت اجتماعی با رضایت از زندگی در زنان مطلقه. پایان نامه کارشناسی ارشد روان­شناسی عمومی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت. دانشکده روان­شناسی و علوم تربیتی.
-          آزادی، س، آزاد، ح. (1390). بررسی رابطه حمایت اجتماعی، تاب‌اوری و سلامت روانی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه‌های شهر ایلام. مجله‌ی علمی- پژوهشی طب جانباز. 3(12)، 48-58.
-          برجعلی، ا.، اعظمی، ی. و چوپان، ح. (1395). اثر بخشی آموزش راهبردهای تنظیم هیجان بر کاهش هیجانخواهی در افراد وابسته به مواد مخدر. مجله روان­شناسی بالینی، 8، 2 (30)، 33-42.
-          جعفری، ف.، رشید، س.، خرم دل، ک.، و جعفری، ف. (1396). ابعاد خود کارآمدی به عنوان پیشبین فرسودگی شغلی کارکنان جمعیت هلال احمر استان فارس. مجله امداد و نجات، 8، 3، 10-1.
-          خلجی، ح.، گل­محمدی، ب. و کلانتری، ف. (1392). مقایسه ویژگی­های شخصیتی خودپایی و هیجان­خواهی ورزشکاران نخبه و غیرنخبه. مطالعات روان­شناسی ورزشی. 3، 81-92.
-          صمدی­میارکلایی، ح.، صمدی­میارکلایی، ح. و بابایی، ع. (1391). ضرورت و اهمیت نقش هلال احمر در حوادث و بلایای طبیعی در مدیریت بحران. فصل­نامه علمی امداد و نجات. 4، 3، 94-107.
-          قادری، ا و بیاضی، م. (1393). بررسی رابطه بین تاب آوری و هیجان خواهی با فرسودگی شغلی در زنان پلیس. دانش انتظامی خراسان رضوی. 53-78.
-          کجباف، م.، نشاط دوست، ح. و خالویی، ق. (1384). بررسی رابطه بین هیجان­خواهی و میزان رضایت زناشویی، دانشور رفتار، 12، 10 (4)، 78-69.
-          گدازنده، م. (1378). مقایسه میزان هیجان­خواهی بین مجرمان با تعداد موارد محکومیت و نوع جرم در زنان 20-35 ساله زندانی در بند نسوان زندان اوین شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد روان­شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی.
-          مهدوی، س. (۱۳۹۴). پیش بینی سلامت روان بر اساس سبک های تفکر و تاب آوری. دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی.
-          ناصری، م؛ جعفری، د و جدیدیان، ا. (۱۳۹۵). رابطه بین تاب آوری و امیدواری با مدیریت بحران در اعضای هلال احمر، کنگره بین المللی مطالعات رفتاری جامعه و سبک زندگی سالم، تهران، مرکز توانمندسازی مهارتهای فرهنگی و اجتماعی جامعه.
-          ندای­علی، م.، عباس­پور، ذوکرایی، ا. (۱۳۹۵). بررسی رابطه ساده و چندگانه هوش معنوی و ادراک حمایت اجتماعی با تاب آوری زنان کارکنان سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه)، اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی، اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان.
-          نظری چگنی، الف.، بهروزی، ن.، مهرابی زاده هنرمند، م.، هاشمی شیخ شبانی، س. الف. (1392). رابطه سبک دلبستگی ایمن، خوش­بینی و حمایت اجتماعی با رضایت از زندگی در دانشجویان دختر. زن و فرهنگ، 4 (15)، 57-45.
-          Bernard, B. (2004). Resiliency: what we have learned. San Francisco, CA: wrested.
-          Campbell-Sills, L., & Cohan, S. L. (2007). Psychometric analysis and refinement of the Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC): Validation of a 10-item measure of resilience. J Trauma Stress, 20(6), 1019-28.
-          Conner, H. & Davidson J.R.T. (2003). Frames Of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. New York: Harper Collins.
-          Hass, M., & Graydon, K. (2009). Source of resiliency a mong successful foster youth. Children and youth services review, 31, 457-463.
-          Hjemdal O, Vogel PA, Solem S, Hagen K, Stiles TC. (2011). the relationship between resilience and levels of anxiety, depression, and obsessive-compulsive symptoms in adolescents. Clin Psychol Psychother; 18, 314-21.
-          Lee, J.E, Sudom KA, Zamorski MA. (2013). Longitudinal analysis of psychological resilience and mental health in Canadian military personnel returning from overseas deployment. Journal Occup Health Psychol, 18, 327.
-          Masten, A. S. (2001), Ordinary magic: Resilience processes in development. American Psychology, 56, 227-238.
-          McKay, S., Skues, J.L., & Williams, B. J. (2018). With risk may come reward: Sensation seeking supports resilience through effective coping? Personality and Individual Differences. 12, 100–105.
-          Ravert, R. D., Kim, S. Y., Schwartz, S. J., Weisskirch, R. S., Zamboanga, B. L., Ham, L. S., ... Bersamin, M. M. (2013). The association between sensation seeking and well-being among college-attending emerging adults. Journal of College Student Development, 54, 17–28.
-          Samani S, Jokar B, Sahragard N. Resiliency, mental health and life satisfaction. Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 2006; 3(3): 290-295.
-          Sanbonmatsu, D.M., Strayer, D. L., Medeiros-Ward, N., & Watson, J.M. (2013). Who Multi-Tasks and Why? Multi-Tasking Ability, Perceived Multi-Tasking Ability, Impulsivity, and Sensation Seeking. Public Library of Science, 8, 1, 1-8.
-          Sarafino, E.P. (2002). Health Psychology Biopsychosocial Interactions. John wiley& sons Inc. Strobe W, Zech E, Strobems, abkoumkong. (2005). Dose social support help in berveavement? Joumal of social and clinical Psychology, 24(7), 1030-1050.
-          Storch, M. (2006). Piercings are a girl’s best friend? Body art study shows gender preferences, Uf New. Now, 30.
-          Taylor, Z.E., Doane, L. D., and Eisenberg, N. (2014). Transitioning From High School to College: Relations of Social Support, Ego-Resiliency, and Maladjustment during Emerging Adulthood. Emerging Adulthood. 2(2) 105-115
-          Turner, R. J., & Brown, R. L. (2010). Social support and mental health. In T. L. Scheid & T. N. Brown (Eds.), a handbook for the study of mental health (2nd ed., pp. 200-212). New York, NY: Cambridge University Press.
-          Vaux, A., Phillips, J., Holly, L., Thomson, B., Williams, D., & Stewart, D. (1986). The social support appraisals (SS-A) scale: Studies of reliability and validity. American Journal of Community Psychology, 14(2), 195-219.
-          Waugh C. E., Fredrickson B. L., & Taylor, S. F. (2008). Adapting to life’s slings and arrows: Individual differences in resilience when recovering from an anticipated threat. Journal of Research in Personality, 42, 1031-1046.
-          Zuckerman, M. (1994). Behavioral expression and biosocial bases of Sensation Seeking, Cambridge University Press, Cambridge: New York.
-          Zuckerman, M. (1996). The psychobiological model for impulsive un-socialized sensation seeking: A comparative approach. Nero-psychobiology, 34, 125-129.