نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین طرحواره‌های شناختی پرخاشگر، شیوه‌های کنترل خشم و رضایت جنسی مردان با گرایش آنها به خشونت علیه زنان در استان کهگیلویه و بویراحمد انجام شده است. روش: روش پژوهش غیر آزمایشی از نوع همبستگی بوده است. جهت وصول به هدف فوق، از جامعه آماری تحقیق که عبارت بود از کلیه مردان متأهل استان کهگیلویه و بویراحمد در سال 1396، تعداد 400 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و به پرسشنامه‌های گرایش به نزاع خشونت علیه زنان، طرحواره‌های شناختی پرخاشگر، سیاهۀ بروز خشم صفت- حالت اسپیلبرگر و رضایت جنسی پاسخ دادند. یافته‌ها: نتایج نشان داد طرحواره‌های شناختی پرخاشگر با گرایش به خشونت علیه زنان رابطه مثبت و معنادار دارد. بین شیوه‌های کنترل خشم و گرایش به خشونت ارتباط منفی و معناداری وجود داشت. همچنین، ارتباط بین رضایت جنسی مردان و گرایش آنها به خشونت علیه زنان منفی و معنادار است. نتایج رگرسیون نشان داد طرحوراه‌های شناختی پرخاشگر، رضایت جنسی و شیوۀ کنترل خشم به ترتیب پیش‌بینی ‌کننده‌های گرایش به خشونت علیه زنان بودند. نتیجه‌گیری: طرحواره های شناختی پرخاشگر، رضایت جنسی و شیوه های مدیریت و کنترل خشم می توانند گرایش مردان به خشونت علیه زنانشان را پیش بینی کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

aggressive cognitive scripts, anger control methods and sexual satisfaction with tendency of men to violence against their women

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this paper was Predicting the tendency of men to violence against their women , based on aggressive cognitive scripts, anger control methods and sexual satisfaction in Kohgiluyeh and Boyerahmad provinces
Method: The study method was a Non-experimental from correlation type. In order to achieve the above goal, from Statistical population of the research that was all married men in Kohgiluyeh and Boyerahmad Province in 1396, 400 poeple was selected by multi-stage cluster sampling method and responded to questionnaires of the tendency to violence against women, aggressive cognitive scripts, pielbergers State-Trait Anger Expression and sexual satisfaction. Result: The results showed that aggressive cognitive scripts have a positive and significant relationship with the tendency towards violence against women. There was a negative and significant relationship between the methods of controlling anger and the tendency toward violence. Also, the relation between sexual satisfaction of men and their tendency towards violence against women is negative and significant. Regression results showed that aggressive cognitive scripts, sexual satisfaction and anger control method respectively, were predictors of tendency toward violence against women. Conclusion: Aggressive cognitive scripts, sexual satisfaction, and anger management and control methods can predict the tendency of men to violence against women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • aggressive cognitive scripts
  • tendency of men to violence against women
  • anger control methods
  • sexual satisfaction
-         احمدزاده اصل، مسعود؛ داودی، فرنوش؛ زارعی، نوشین؛ محمدصادقی، هما؛ خادم الرضا، نوشین؛ رسولیان، مریم(1392)، طراحی و ارزیابی پرسشنامه سنجش آگاهی و نگرش نسبتبه خشونت خانگی علیه زنان، مجلهروانپزشکیوروانشناسیبالینیایران، سال نوزدهم، شماره1، 53-43.
-         اصغری زاده، محمدعلی؛ حکیمی راد، الهام؛ رضا زاده، طاهره. (1387). اعتباریابی مقدماتی نسخه تجدیدنظرشده پرسشنامه حالت صفت بیان خشم در جمعیت دانشجویی. دوماهنامه علمی- پژوهشی دانشور رفتار، سال پانزدهم، شماره 28: 21- 35.
-         انصاری، حسین؛ نوروزی، مهدی؛ یادگاری، محمدعلی؛ جواهری، معصومه؛ انصاری، سمیرا(1391). بررسی میزان مواجهه با خشونت فیزیکی، روانی و جنسی و عوامل مرتبط با آن در زنان متاهل شهر زاهدان در سال 1388، مجله پزشکی هرمزگان، دوره شانزدهم، شماره6، ص 499-491.
-         بهرامی، نسیم؛ ستارزاده، نیلوفر؛ رنجبر­کوچکسرائی، فاطمه؛ قوجازاده، مرتضی(1386). بررسی ارتباط رضایت جنسی و افسردگی بین زوجین بارور و نابارور، فصلنامه باروری و ناباروری، ص 59-52.
-         بقایی لاکه، مژده؛ خلعتبری، جواد. (1389). اثربخشی برنامه آموزش مدیریت خشم بر کنترل و خودنظم‌دهی خشم و تکانشگری مادران دانش‌آموزان پسر مقطع ابتدایی شهر رشت. دوفصلنامه دانشکده‌های پرستاری و مامایی استان گیلان، سال 20، شماره 63: 1- 9.
-         پیوسته­گر، مهرانگیز؛ خسروی، زهره و کرمی، الهه(1395)، رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک های دلبستگی با خشونت مردان علیه همسران خود، مطالعات روان­شناختی دانشگاه الزهراء، دوره 12، شماره 1.
-         حجت­پناه، مینا و رنجبرکهن، زهره(1392)، رابطه رضایت جنسی، رضایت زناشویی و رضایت زندگی زوجین، چشم انداز امین در روانشناسی کاربردی، سال اول، شماره 1، (پیاپی).
-         خدایاری‌فرد، محمد. (1386). بررسی ویژگی‌های روانسنجی و هنجاریابی سیاهه ابراز خشم صفت- حالت 2 اسپیلبرگر در بین دانشجویان دانشگاه تهران. طرح تحقیق دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. دانشگاه تهران.
-         رییسی، طاهره؛ حسین­چاری، مسعود(1391)، بررسی زمینه های خشونت علیه زنان در خانواده، خانواده پژوهی، سال هشتم، شماره29، 18-7.
-         شمس مفرحه زهرا(1380). بررسی تأثیر مشاوره زناشویی بر رضایت جنسی زوجین مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر شیراز، پایان نامه کارشناسی ارشد مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ص 79.
-         غضنفری، فیروزه(1389)، عوامل مؤثر بر خشونت علیه زنان در استان لرستان، یافته(فصلنامه علمی  پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان)، دوره دوازدهم، شماره2، ص 11-5.
-         علی­اکبری دهکردی، مهناز(1389)، رابطه عملکرد جنسی زنان با سازگاری زناشویی، مجله علوم رفتاری، دوره 4، شماره 13، ص 199 تا 206.
-         علیوردی­نیا، اکبر؛ رضی، داوود و آیینی، صدیقه (1392). تبیین جامعه شناختی خشونت علیه زنان:  آزمون تجربی نظریه های منابع در دسترس زنان و فمینیسم رادیکال، فصلنامةعلمی  پژوهشیرفاهاجتماعی، سال سیزدهم، شماره  49.
-         فلاح، سعید؛ رستم زاده، سوده؛ قلیچی قوجق، موسی(1394)، عوامل موثر بر خشونت خانگی علیه زنان متأهل، مجلهعلمیدانشگاهعلومپزشکیگرگان، دوره هفدهم، شماره4، ص 96-91.
-         قنواتی، احمد؛ چراغی، شهرام(1395)، بررسی عوامل موثر بر خشونت علیه زنان در شهر اهواز، سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی، 19 تیر ماه 1395، برلین، آلمان.
-         محمدخانی، پروانه؛ رضائی دوگاهه، ابراهیم؛ آزادمهر، هدیه و محمدی، محمدرضا(1385). آسیب شناسی روانی و مشکلات شخصی و ارتباطی مردانی که مرتکب خشونت خانواد گی می شوند، فصلنامهرفاهاجتماعی، دوره 7، شماره 4، ص 14-6.
-         محمدی، نوراله. چالمه، رضا. (1385). ارزیابی مدل اندازه‌گیری طرحواره‌های شناختی پرخاشگر و ارتباط آن با مشکلات رفتاری کودکان. فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز، شماره 2 و 3: 214- 228.
-         نویدی، احد. (1385). تأثیر آموزش مدیریت خشم بر مهارت‌های خود نظم‌دهی خشم، سازگاری و سلامت عمومی پسران دوره متوسطه شهر تهران. پایان‌نامه دکترا، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
-         نویدی، احد؛ برجعلی، احمد. (1386). اثرات اجرای یک برنامۀ آموزش مدیریت خشم بر مهارت‌های خود نظم‌دهی خشم پسران دبیرستانی. پژوهش‌های روانشناختی، دوره 10، شماره 3 و 4: 81- 85.
-         نعیم، مهدی و رضایی­شریف، علی(1395)، اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر سازگاری زناشویی و کاهش خشونت خانگی علیه زنان، مجلهروانشناسیوروانپزشکیشناخت، سال سوم، شماره 2، ص 32-21.
-         نیکدل، فریبرز و پیراسته­مطلق، علی­اکبر (1392). خشم صفت-حالت و شیوه های کنترل خشم با گرایش به نزاع دسته جمعی، پژوهشهای راهبردی نظم و امنیت اجتماعی، سال چهارم، شماره پیاپی 9، ص 130-117.
-         Brezsnyak, M., & Whisman, M. (2004). Sexual desire and relationship functioning; It’s effect of marital satisfaction and power. Journal of Sex and Marital Therapy, 30(3), 199-217 .
-         Brush Sarah (2012). Finding Middle Ground: Sex Radicalism, Radical Feminism And Prostitution Lae Reform In Canada, An essay submitted to the Department of Sociology, Queen‘s University: 19- 21.
-         Buss , M. Duntley Joshua. D. (2011). the evolution of intimate partner violence.  Aggression and Violent Behavior. 16: 411-419.
-         Casique, L. C. Furegato, A. R .(2007). Violence against women: Theoretical reflections, Rev lati-am enfermagem, 14(16): 95-110.
-         Calamari, E., & Pini, M. (2003). Dissociative experiences and anger proneness in late adolescent females with different attachment styles. Journal of Adolescence, 38, 287- 288.
-         Copel, L. C. (2006). Partner abuse in physically disabled women: A proposed model for understand-ing intimate partner violence. Perspectives in Psychiatric Care, 42(2), 114-129..
-         Crick, N.R, & Dodge, K.A. (1994). A review and reformulation of social information processing mechanismsin children adjustment. Psychological Bulletin. Vol. 115: 74-101.
-         Da silva. M. A. Falbo Neto, G. H. Figueiroa, J. N. Cabral Filho, J. E. (2010). Violence against women: prevalence and associated factors in patients attending a public healthcare service in the Northeast of Brazil. Cad Saude Publica, 26(2):264-272.
-         Dahlen, E. R., & Deffenbacher, J. L. (2001). Anger management. In W. J. Lyddon & J. V. Jones (Eds.), Empirically supported cognitive therapies, pp. 163–181.
-         Eron, L.D., & Huesmann, L.R. (1991). The stability of aggressive behavior development psychology. Handbook of Developmental Psychology. New York. Plenum.
-         Huesmann, L. R. Guerra, G.N. (1998). Children's normative beliefs about aggression and aggressive behavior. Journal of Personality and Social Psychology. 72: 408-419.
-         Huesmann, L. R. (1988). An information-processing model for the development of aggression. Aggression Behavior, vol, 14, p. 13-24.
-         Huesmann, L.R & Guerra, G.N. (1997). Children's normative beliefs about aggression and aggressive behavior. Journal of Personality and Social Psychology. Vol. 72: 408-419.
-         Kim, S., & Kim, J. (2001). The effects of group intervention for battered women in Korea. Arch Psychiatr Nurs; 15(6):257-64.
-         Larson JH, Anderson SM, Holman TB, Niemann BK.  A longitudinal study of the effects of premarital communication, relationship stability and self esteem on sexual satisfaction in the first year of marriage. Journal of Sex & Marital Therapy,1998;24(3):195-206.
-         Lochman, J.E. & Dodge, K.A. (1994). Social-cognitive processes of severely violent, moderately aggressive, and nonaggressive boys. Journal of Consulting and Clinical Psychology. Vol. 62: 366-374.
-         Lau, B.V. K. (2001). Anger in our age of anxiety: What clinicians can do. The Hong Kong Practitioner, 23, 258-264.
-          Redding, E.M. Ruiz-Cantero, M. T. Fernلndez-Sلez, J. Guijarro-Garvi, M. (2017). Gender inequality and violence against women in Spain, 2006-2014: towards a civilized society.Gaceta Sanitaria, Volume 31, Issue 2, Pages 82-88.
-         Unal, E. O. Koc, S. Unal, V. Akcan, R. Javan, G. T. (2016). Violence against women: A series of autopsy studies from Istanbul, Turkey.Journal of Forensic and Legal Medicine. 40: 42-46.
-         Young, J.E. (1999). Cognitive Therapy for Personality Disorders: A Schema-Focused Approach (rev. ed). Sarasota, FL: Professional Resources Press.
-         Young, M., Denny, G., Young, T., & Luquis, R. (2000). Sexual satisfaction among married women. Psychological reports, 86 (3, 2), 1107-22.
-         Yang. S., Mulvey. P. Edward. (2012) .Violence risk: Re-defining variables from the first-person perspective. Aggression and Violent Behavior. 17: 198-207.
-          Stets J E. (1991). Psychological aggression in dating relationships: The role of interpersonal control. Journal of Family Violence; 6: 97-114.
-         VanderEnde,  Kristin, Mercy, James, Shawa, Mary, Kalanda, McKnight, Maksud, Nankali, Ross MDevStud, Brendan, Gupta, Sundeep, Wadonda-Kabondo,  Nellie & Hillis, Susan.(2016). Violent experiences in childhood are associated with men’s perpetration of intimate partner violence as a young adult:  a multistage cluster survey in Malawi. Annals of Epidemiology, 26. 723-728.
-          Unal, E. O. Koc, S. Unal, V. Akcan, R. Javan, G. T. (2016). Violence against women: A series of autopsy studies from Istanbul, Turkey. Journal of Forensic and Legal Medicine. 40: 42-46.