نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، روانشناسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان، ایران

چکیده

مقدمه: یکی از متغیر‌های نامطلوب رواشناختی که اثرات منفی بر فرد دارد، تنهایی اجتماعی است. هدف این پژوهش پیش‌بینی تنهایی اجتماعی بر اساس حساسیت بین فردی و هوش اجتماعی با میانجی‌‌‌گری خود انتقادی بود.
روش: طرح پژوهش همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش تمامی دانشجویان دانشگاه آزاد تهران در سال 1397 بودند. تعداد نمونه این پژوهش 632 نفر بود که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه‌های تنهایی (راسل، 1996)، پرسشنامه حساسیت بین فردی (بویس و پاپکر، 1989)، پرسشنامه هوش اجتماعی (تت، 2008) و پرسشنامه مقیاس خود انتقادی (گیلبرت، همپل، مایلز و آیرونز، 2004) بود. روش تحلیل داده‌ها مدل‌یابی معادلات ساختاری بود.
یافته‌ها: نتایج نشان داد متغیر‌های نشانگر دو متغیر خود انتقادی و حساسیت بین فردی به‌طور معناداری بر این دو سازه مکنون بار شده‌اند (T>1.96). اثر خود انتقادی بر تنهایی اجتماعی مثبت و معنادار، اثر حساسیت بین فردی و هوش اجتماعی بر تنهایی اجتماعی منفی و معنادار است. همچنین اثر حساسیت بین فردی بر تنهایی اجتماعی مثبت و معنادار و اثر هوش اجتماعی بر خود انتقادی منفی و معنادر است (T>1.96). اثر ساختار غیر مستقیم حساسیت بین فردی بر تنهایی اجتماعی به واسطه متغیر خود انتقادی مثبت و معنادار است، اما اثر ساختار غیر مستقیم هوش اجتماعی بر تنهایی اجتماعی به واسطه متغیر خود انتقادی و معنادار نیست. همچنین اثرات ساختاری کل حساسیت بین فردی بر تنهایی اجتماعی، مثبت و معنادار و اثرات ساختاری کل هوش اجتماعی بر تنهایی اجتماعی نیز منفی و معنادار است (T>1.96).
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به­دست آمده در این پژوهش، می­توان از بازتوانی (رشد و افزایش مجدد) و حمایت از هوش اجتماعی از طریق آموزش­های فردی، گروهی، کارگاهی و نیز با کاستن از حساسیت­های بین فردی و متغیر خودانتقادی، برای کاهش تنهایی اجتماعی بهره برد.
کلمات کلیدی: تنهایی اجتماعی، حساسیت بین فردی، هوش اجتماعی، خود انتقادی.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The prediction model of social loneliness based on interpersonal sensitivity and social intelligence with self-critical mediation

نویسندگان [English]

 • shayan matin 1
 • faezeh jahan 2

1 Semnan Unit, Islamic Azad University, Semnan, Iran

2 Islamic Azad University of Semnan

چکیده [English]

The purpose of this study was to predict social loneliness based on interpersonal sensitivity and social intelligence through self-critical mediation. The research design was correlation. The statistical population of this study was all of the students of Azad University of Tehran in 1397. The sample size of this study was 632 people who were selected by multistage cluster sampling. The Data collection tools were loneliness questionnaire (Russell, 1996), an interpersonal sensitivity questionnaire (Boyce & Popper, 1989), Social Intelligence Questionnaire (Tet, 2008) and Self-Critical Scale (Gilbert, Hampson, Miles & Irons, 2004. Data was analyzed with two SPSS and lisrel software. The data analysis method was structural equation modeling. The findings showed that the variables of self-critical and interpersonal sensitivity were significantly increased on these two constructs (T> 1.96). Self-critical effect on positive and significant social self-sufficiency, the effect of interpersonal sensitivity and social intelligence on social self sufficiency is negative and significant. Also, the effect of interpersonal sensitivity on positive and meaningful social loneliness and the effect of social intelligence on self-critical negativity and meaning. The effect of indirect structure of interpersonal sensitivity on social loneliness is positive and significant due to the self-critical variable, but the effect of indirect structure of social intelligence on loneliness is not critical and meaningful due to its own variable. The structural effects of the overall interpersonal sensitivity on social, positive and meaningful loneliness, and structural effects of the whole social intelligence on the loneliness of society are also negative and significant.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social Loneliness
 • Interpersonal Sensitivity
 • Social Intelligence
 • Self-Criticism
 • -          شفیعی، تیمور؛ خداپناهی، محمدکاظم و صدق پور، صادق (1387). بررسی رابطه بین هوش هیجانی و 5 فاکتور شخصیتی در دانش آموزان. مجله رفتار اجتماعی، دوره 2، شماره 2، ص82-173.
 • -          نریمانی، محمد؛ پرزور، پرویز؛ بشرپور، سجاد. (1394). مقایسه حساسیت بین فردی و تعادل عاطفی در دانش آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص، دوره 5، شماره 1، ص125-141.
 • -          موسوی، اشرف السادات و قربانی، نیما. (1385). خودشناسی، خود انتقادی و سلامت روان. مجله ی مطالعات روانشناختی، دوره 3، شماره 2، ص75-91.
 • refrences
 •  
 • -          Al-Saree, II, A & Alshurman, WM. (2015). Emotional intelligence and its relationship with psychological loneliness among parents of children with autism. European Scientific Journal November edition, 11, 32, 1857 – 7881.
 • -          Al-Yagon, M., & Mikulincer, M. (2004). Patterns of close relationships and socioemotional and academic adjustment among school-age children with learning disability. Learning Disabilities Research & Practice, 19, 12 19.
 • -          Asher, S.R., & Paquette, J.A. (2003). Loneliness and peer relation in childhood. Current Directions in Psychological Science, 12 (3), 75-78.
 • -          Bahtiyar Eraslan, C. (2015). Interpersonal Sensitivity and Problematic Facebook Use in Turkish University Students. Anthropologist, 21(3), 395-403.
 • -          Besser, A.,  Flett, G. & Davis, R. (2017). Self-criticism, dependency, silencing the self, and loneliness: A test of a mediational model. Personality and Individual Dierences, 35(8), 1735-1752.
 • -          Bjorkqvist, K., et al. (2016). Social Intelligence – empathy = aggression?”. Aggression and violent Behavior, 5, pp. 191-200.
 • -          Blankstein, K. R. & Dunkley, D. M. (2002). Evaluative concerns, self-critical, and personal standards perfectionism: A structural equation modeling strategy. In G. L. Flett & P. L. Hewitt (Eds.), Perfectionism: Theory, research and treatment (pp. 285-315). Washington, DC: American Psychological Association.
 • -          Cacioppo, JT., Cacioppo, S., Cole, SW., Capitanio, JP., Goossens, L. & Boomsma, DI. (2015). Loneliness across phylogeny and a call for comparative studies and animal models. Perspect Psychol Sci, 10, 202–212.
 • -          Dong, O. Koper, R.G. &. Collaço, C.M., (2008). Social Intelligence, Self-esteem, and Intercultural Communication Sensitivity. Intercultural Communication Studies, XVII (2), P. 162-165.
 • -          Fatos, S &Tayfun, D. (2013). Social Intelligence as a Predictor of Loneliness in the Workplace Social Intelligence as a Predictor of Loneliness in the Workplace. The Spanish Journal of Psychology, 16 (36), 1-6.
 • -           Forsythe, V. A., (2014). Choosing emotion regulation strategies: the effects of interpersonal cues and symptoms of Borderline Personality Disorder. The Ohio State University.
 • -          Gilbert, P. Clarke, M. Hempel, S. Miles, J. N. V. & Irons, C. (2004). Criticizing and reassuring oneself: an exploration of forms, styles and reasons in female students. British Journal of Clinical Psychology, 43, 31–50.
 • -          Hallahan, D. P., Lloyd, J. W., Kauffman, J. M., Weiss, M. P., & Martinez, E. A. (2005). Learning disabilities: Foundations, characteristics, and effective teaching. Boston: Allyn & Bacon.
 • -          Hawkley, L.C., Burleson, M.H., Berntson, G.G., & Cacioppo, J.T. (2003). Loneliness in everyday life: Cardiovascular activity, psychosocial context, and health behaviors. Journal of Personality and Social Psychology, 85, 105-120.
 • -          Heinrich, M.L., & Gullone, E. (2006). The clinical significance of loneliness: A literature review. Clinical Psychology Review, 26, 695–718.
 • -          Hewit, P. L. Flett, G. L. (2002). Perfectionism and stress processes in psychopathology. In: Flett GL, Hewitt PL, editors. Perfectionism: theory, research, and treatment. Washington (DC): American Psychological Association. p. 255- 84.
 • -          Kanasi E, Ayilavarapu S, Jones J. (2016). The aging population: Demographics and the biology of aging. Periodontal, 72(1), 13-8.
 • -          Koichi, O., Akihito, S., Yoshihiko, M., Naoshi, S., Ryoichi., & Masanori, E. (2014). Correlations of interpersonal sensitivity with negative working models of the self and other: evidence for link with attachment insecurity. Ann Gen Psychiatry, Published online; 13-5. doi: 10.1186/1744-859X-13-5.
 • -          Layden EA, Cacioppo JT, Cacioppo S, Cappa SF, Dodich A, Falini A, et al. (2017).  Perceived social isolation is associated with altered functional connectivity in neural networks associated with tonic alertness and executive control. NeuroImage, 145, 58–73. 
 • -          Lee, HR., Jeong, EJ, & Lee, SL. (2018). The Effects of Game Players’ Social Intelligence on Social Support and Psychosocial Problem Factors in a 2-Wave Longitudinal Study. Hawaii International Conference on System Sciences, 51, 1913-1921.
 • -          Madadkhani, Z. & Nikoogoftar, M. (2015). Critical Thinking in Nurses: Predictive Role of Emotional Intelligence. Hayat, 20 (4), 77-88.
 • -          Mandel, T., Dunkley, D., & Starrs, CJ. (2018). Self-Critical Perfectionism, Daily Interpersonal Sensitivity, and Stress Generation: A Four-Year Longitudinal Study. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 40, 701-713.
 • -          McCabe, R. E., Blankstein, K. R., & Mills, J. S. (1999). Interpersonal sensitivity and social problem-solving: Relations with academic and social self-esteem, depressive symptoms, and academic performance. Cognitive Therapy and Research, 23, 587–604.
 • -          Mongrain, M, & Leather, F. (2006). Immature dependence and self-criticism predict the recurrence of major depression. J Clin Psychol, 62, 705-13.
 • -          Narchal, R. & McDavitt, S. (2017) .Loneliness and Anxiety Sensitivity: Understanding Behavioral Avoidance in the Lonely. Acta Psychopathological, 3 (6), 85-98.
 • -          Page, R. M. (1990). Loneliness and adolescent health behavior. Health Education, 21(5), 14-17.
 • -          Qualter, P., Brown, S.L., Rotenberg, K.J., Vanhalst, J., Harris, R.A., Goossens, L., Bangee. M., Munn, P. (2013). Trajectories of loneliness during childhood and adolescence: predictors and health outcomes. Journal of Adolescence, 15, 1-11.
 • -          Redding, DA. (2001). Critical Thinking Disposition as it Relates to Academic Achievement In baccalaureate Nursing Education. Nurse Educator, 26(3), 125-7.
 • -          Renwick A, Vosvick M, Chng C, Smith N. (2008). Loneliness in college students: coping, insensitivity received, and self-esteem .APA. Abstract.
 • -          Safarinia M. (2012). Social psychology and personality tests. Tehran: Arjmand, 86-93.
 • -          Saffarinia M, Tadris Tabrizi M, Mohtashami T, Hassanzadeh P. (2015). The effect of prosocial personality and narcissism on social wellbeing of the residents in Tehran city. Knowledge Res Appl Psychol ; 15(57): 36-45.
 • -          Saricam, H., Gencdogan, B & Erozkan, A. (2012). The Examination of the Relationship between the University Students’ Rejection Sensitives, Self Esteem and Loneliness Levels. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46, 2716 – 2720.
 • -          Silvera D. H., Martinussen M., & Dahl T. I. (2001). Tromso Social Intelligence Scale, a self-report measure of social intelligence. Scandinavian Journal of Psychology, 42, 313-319.
 • -          Thompson, R. & Zuroff, D. C. (2004). The Levels of Self-Criticism Scale: Comparative self-criticism and internalized self-criticism. Personality and Individual Differences, 36(2), 419-430.
 • -          Vanhalst, J., Klimastra, T.A., Luyckx, K., Scholte, R.H.J., Engels, R.C.M.E., & Goossens, L. (2012). The interplay of loneliness and depressive symptoms across adolescence: exploring the role of personality traits. Journal of Youth and Adolescence, 41, 776-787.
 • -          Wendi L. GardnerCynthia L. PickettValerie Jefferies. (2005). On the Outside Looking In: Loneliness and Social Monitoring. Personality and Social Psychology Bulletin, 31, 1549-1560.
 • -          Wong, NM, Liu, HL, Lin, C., Huang, CM, Wai, YY, Lee, SH, & et al. (2016). Loneliness in late-life depression: structural and functional connectivity during affective processing. Psychol Med, 46 (12), 2485-99.
 • -          Wright, S.L. (2005). Loneliness in the workplace. Unpublished Doctoral Dissertation, University of Canterbury.
 • -          Zhou, X. (2018). A Review of Researches Workplace Loneliness. Psychology, 9, 1005-1022.
 • -          Zuroff, D. C. Santor, D. A. & Mongrain, M. (2005). Dependency, self-criticism, and maladjustment. In J. S. Auerbach, K. J. Levy, and C. E. Schaffer (Eds.), Relatedness, Self-definition and mental representation: Essays in honor of Sidney J. Blatt. (pp 75-90). London: Brunner Routledge.