نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان شناسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 استاد گروه روان شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 استادیار گروه روان شناسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

چکیده

چکیده
مقدمه: معلمان در بسیاری مواقع نقش الگو را دارند. نظریه‌پردازان با انجام آزمایش‌های زیادی نشان داده‌اند که رفتار جامعه‌پسند از طریق قرار گرفتن در معرض الگوهای مناسب، تحت تأثیر قرار می‌گیرد. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر بررسی مدل ارتباط پرخاشگری و دیدگاه‌گیری اجتماعی با رفتار جامعه‌پسند با نقش واسطه‌ای اعتماد اجتماعی در معلمان است.
روش: طرح پژوهش جزء تحقیقات توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی‌ معلمان شاغل در مدارس شهر سنندج در سال 1396 می‌باشد که تعداد 425 نفر شرکت‌کننده، به عنوان نمونه پژوهش به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، پرسشنامه‌های پرخاشگری (زاهدی‌فر، 1375)، دیدگاه‌گیری اجتماعی (محققی و همکاران، 1395)، مجموعه شخصیت جامعه‌پسند (پنر، 2002)، اعتماد اجتماعی (صفاری‌نیا و شریف، 1389) را تکمیل کردند. داده‌های پژوهش با نرم‌افزار آماری AMOS و با استفاده از روش تحلیل مسیر مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که مدل پیشنهادی روابط بین متغیرهای مذکور از برازش قابل قبولی برخوردار است. ضرایب مسیر نشان دادند پرخاشگری و دیدگاه‌گیری اجتماعی هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم از راه اعتماد اجتماعی با رفتار جامعه‌پسند در رابطه هستند. همچنین، تمامی فرضیه‌های پژوهش مورد تأیید قرار گرفتند.
نتیجه‌گیری: با توجه به اثر معنادار پرخاشگری و دیدگاه گیری اجتماعی بر رفتار جامعه پسند و امکان دستکاری و آموزش این متغیرها، نتایج این مطالعه دارای کاربردهایی برای ارتقاء سلامت روان جامعه می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Model Of Relationship Between Aggression and Social Perspective Taking With Pro-social Behavior through mediator Role Social Trust

نویسندگان [English]

 • sattar saidi 1
 • majid saffarinia 2
 • hamzah ahmadian 3

1 Department of psychology, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran

2 Professor, Department of Psychology,, Payam-e-Noor University, Tehran, Iran

3 Department of Psychology, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran

چکیده [English]

Abstract
Introduction: Teachers play the modeling role in many times. Many theorists have shown that prosocial behavior is affected by exposure to appropriate models. Therefore, the purpose of this study was to investigate the relationship between aggression and social perspective taking with prosocial behavior through the mediating role of social trust in teachers.
Method: The research design is descriptive-correlational. The statistical population of the study consisted of all teachers working at schools in Sanandaj in 2017. in this study 425 techers were selected through categorical random sampling method. The participants completed the aggression (zahedifar, 1196), social perspective taking (mohaghegi and et al, 2016), pro-social behavior (penner, 2002), social trust(saffarinia and sharif, 2010) questionnaires. Data analysis was conducted by AMOS software using path analysis method.
Results: The results showed that the final model has good fitness with the data. The path analysis model has determined that pro-social behavior is influenced by aggression and social perspective taking directly and indirectly through social trust. also, all research hypothesis are conformed.
Conclusion: Considering the significant effect of aggression and social perspective taking on pro-social behavior and the possibility of manipulation and training of these variables, the results of this study have implications for promoting community mental health.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Aggression
 • Social Perspective Taking
 • Pro-social Behavior
 • Social Trust
 • افقری، فاطمه؛ و قاسمی، سیمین. (1394). رابطه بین اعتماد اجتماعی و رفتارهای مطلوب اجتماعی. روان پرستاری، (2)3، 71-62.
 • زاهدی­فر، شهین؛ نجاریان، بهمن؛ و شکرکن، حسین. (1379). ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش پرخاشگری. مجله علوم تربیتی و روان­شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، (7)3، 102-73.
 • صفاری­نیا، مجید. (1391). آزمون­های روان­شناسی اجتماعی و شخصیت. تهران: ارجمند.
 • صیدی، ستار. (اردیبهشت ماه 1395). اعتماد اجتماعی و رفتارهای جامعه­پسند. تهران: مجموعه مقالات سومین کنکرة ملی روان­شناسی اجتماعی ایران. 208-204.
 • صیدی، ستار؛ صفاری­نیا، مجید. (1394). حمایت اجتماعی ادراک­شده از خانواده، دوستان و معلمان و ابعاد مختلف شخصیت جامعه­پسند. فصلنامه پژوهش­های روان­شناسی اجتماعی. (17)5، 15-1.
 • کاظم­زاده بیطالی، مهدی؛ و حسنی، محمد. (1394). تبیین نقش ویژگی­های سازمانی مدارس بر اعتماد و رفتار شهروندی سازمانی معلمان. مجله روان­شناسی مدرسه. (2)4، 103-89.
 • محققی، حسین؛ ذوقی­پایدار، محمدرضا؛ یعقوبی، ابوالقاسم؛ یارمحمدی­واصل، مسیب؛ محمدزاده، سروه. (1395). تدوین و اعتباریابی مقیاس دیدگاه­گیری اجتماعی در دانشجویان. دوفصلنامه علمی-پژوهشی شناخت اجتماعی. 5، (9)1. 32-18.
 • Agneessens, F., & Wittek, R. (2008). Social capital and employee well-being: Disentangling intrapersonal and interpersonal selection and influence mechanisms. Revue Française de Sociologie, 49, 613–637.
 • Bakker, L., Dekker, K. (2012). Social trust in urban neighbourhoods: the effect of relative ethnic group position. Urban Studies. 49(10), 2031–2047.
 • Balliet, D., & Van Lange, P. A. M. (2013). Trust, punishment, and cooperation across 18 so-cieties: A meta-analysis. Perspectives on Psychological Science, 8(4), 363–379.
 • Batson, C. D., Chang, J., Orr, R., & Rowland, J. (2002). Empathy, attitudes, and action: Can feeling for a member of a stigmatized group motivate one to help the group? Personality and Social Psychology Bulletin, 28, 1656-1666.
 • Baumert, A., Halmburger, A., Rothmund, T., Schemer, C. (2017). Everyday dynamics in generalized social and political trust. Journal of Research in Personality, 69, 44–54.
 • Boxer, P., Tisak, M. S., and Goldstein, S. E. (2004). Is it Bad to be Good? An Exploration of Aggressive and Prosocial Behavior Subtypes in Adolescence. Journal of Youth and Adolescence, 33(2), 91–100.
 • Branscombe, N. R., & Baron, R. A. (2017). Social Psychology. Global Edition-Pearson Education Limited.
 • Brownell, C. A., Ramani, G. B., & Zrewas, S. (2006). Becoming a social partner with peers: Cooperation and social understanding in one-and two-year-olds. Child Development, 77, 803- 821.
 • Cadenhead, A. C., & Richman, C. L. (1996). The effects of interpersonal trust and group status on prosocial and aggressive behaviors. Social behavior and Personality. 24(2).169-184.
 • Carlo, G., Allen, J. B., Buhman, D. C. (1999). Facilitating and disinhibiting prosocial behaviors: The nonlinear interaction of trait perspective taking and trait personal distress on volunteering. Basic Applied Social Psychology, 21, 189–197.
 • Carlo, G., Crockett, L. J., Wilkinson, J. L., & Beal, S. J. (2011).The longitudinal relationships between rural adolescents' prosocial behaviors and young adult substance use. Journal of Youth and Adolescence, 40(9), 1192-1202.
 • Carlo, G., Hausmann, A., Christiansen, S., Randall, B. A. (2003) Socio-cognitive and behavioral correlates of a measure of prosocial tendencies for adolescents. Journal of Early Adolescence, 23, 107–134.
 • Carlo, G., Mestre, M. V., Samper, P., Tur, A., & Armenta, B. E. (2010). Feelings or cognitions? moral cognitions and emotions as longitudinal predictors of prosocial and aggressive behaviors. Personality and Individual Differences, 48(8), 872-877.
 • Christ, C. C., Carlo, G., Stoltenberg, S. F. (2016). Oxytocin Receptor (OXTR)Single Nucleotide Polymorphisms Indirectly Predict Prosocial Behavior through Perspective Taking and Empathic Concern. Journal of Personality. 84(2), 204-213.
 • Contardi, A., Imperatori, C., Penzo, I., Gatto, C. D., & Farina, B. (2016). The Association among Difficulties in Emotion Regulation, Hostility, and Empathy in a Sample of Young Italian Adults. Frontiers in Psychology.7, 1068.
 • W,. (2014). theories of development: concepts and applications. Sixth Edition. Pearson Education.
 • Delhey, J., & Newton, K. (2003). Who trusts? The origins of social trust in seven societies. European Societies, 5(2), 93– 137.
 • Dunn, J. R., & Schweitzer, M. E. (2005). Feeling and believing: The influence of emotion on trust. Journal of Personality and Social Psychology, 88, 736–748.
 • Eisenberg, N., Fabes, R. A., & Spinrad, T. I. (2006). Prosocial development. In W. Damon & R. M. Lerner(series E) & N. Eisenberg (Vol. Ed.), Handbook of child psychology: Vol. 3. Social, emotional, and personality development (6 th ed., pp. 646-718). New York: John Wiley.
 • Evans, A. M., & Krueger, J. I. (2009). The psychology (and economics) of trust. Social and Personality Psychology Compass, 3, 1003−1017.
 • Fett, A-K. J., Shergill, S. S., Gromann, P. M., Dumontheil, I., Blakemore, S-J., Yakub, F., & Krabbendam, L. (2014). Trust and social reciprocity in adolescence– A matter of perspective-taking. Journal of Adolescence, 37, 175-184.
 • Fukuyama, F. (1995). Trust: the Social Virtues and the Creation of Prosperity. Free Press, New York.
 • Fulmer, C. A., & Gelfand, M. J. (2012). At what level (and in whom) we trust: Trust across multiple organizational levels. Journal of Management, 38(4), 1167–1230.
 • Gehlbach, H., Brinkworth, M. E., & Wang, M.-T. (2012). The social perspective taking process: What motivates individuals to take another’s perspective? Teachers College Record, 114(1). 197-225.
 • Gehlbach, H., Marietta, G., King, A. M., Karutz, C., Bailenson, J. N., Dede, C. (2015). Many ways to walk a mile in another’s moccasins: Type of social perspective taking and its effect on negotiation outcomes. Computers in Human Behavior, 52, 523-532.
 • Gini, G., Albiero, P., Benelli, B., and Altoe, G. (2008). Determinants of adolescents’active defending and passive bystanding behavior in bullying. Journal of Adolescence. 31, 93–105.
 • Gorham, J. (1998). The Relationship between Verbal Teacher Immediacy Behaviors and student learning. Communication Education. 37(1), 40-53.
 • Hoffman, M. L. (2000). Empathy and moral development: Implications for caring and justice. UK: Cambridge University Press.
 • Irshad, E., & Atta, M. (2013). Social competence as predictor of bullying among children and adolescents. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, 39, 35-
 • Job, J., (2005). How is trust in government created? It begins at home but ends in the parliament. Australian Review of Public Affairs, 6(1), 1–23.
 • Kaye, D. L., Montgomery M. E., & Munson, S. W. (2003). Child & adolescent mentalhealth. philadelphia: Lippincott william and wilkins.
 • Kleinhans, R., Priemus, H., & Engbersen, G. (2007). Understanding social capital in recently restructured urban neighbourhoods: Two case studies in Rotterdam. Urban Studies, 44(5), 1069–1091.
 • Laible, D. J., Carlo, G., & Roesch, S. (2004). Pathways to self-esteem: the role of parent and peer attachment, empathy, and social behaviors. Journal of Adolescence, 27,703-716.
 • Laible, D., McGinley, M., Carlo, G., Augustine, M., & Murphy, T. (2013). Does engaging in prosocial behavior make children see the world through rose-colored glasses? Developmental Psychology. 50(3), 872-880.
 • Lee, C. S. (2012). Welfare states and social trust. Comp. Political Studies. 46, 603–630.
 • Leiberg, S., Klimecki, O. & Singer, T. (2011), Short-Term Compassion Training Increases Pro-social Behavior in a Newly Developed Pro-social Game. Plos one, 3, 177-198.
 • Little, T. D., Henrich, C. C., Jones, S. M., & Hawley, P. H. (2003). Disentangling the‘‘whys’’ from the ‘‘whats’’ of aggressive behaviour. International Journal of Behavioral Development, 27, 122–133.
 • Luckner, A. E., & Pianta, R. C. (2011). Teacher-student interactions in fifth grade classrooms: Relations with children’s peer behavior. Journal of Applied Developmental Psychology, 32(5), 257–266.
 • Lyubomirsky, S. & King, L. (2005). The Benefits of Frequent Positive Affect: Does Happiness Lead to Success, Psychological Bulletin, 6, 803–855.
 • Malti, T., Ongley, S. F., Dys, S. P., & Colasante, T. (2012). Adolescents' emotions and reasoning in contexts of moral conflict and social exclusion. New Directions for Youth Development, 136, 27-40.
 • Masten, C. L., Morelli, S. A., and Eisenberger, N. I. (2011). An fMRI investigation of empathy for ’social pain’ and subsequent prosocial behavior. Neuroimage, 55, 381–388.
 • Maxwell, K. L., & Moores, G. (2007). Empowering adolescents with life skills education in schools-School mental health program :Does it work?. Indian Journal of Psychiatry, OCT, 52(4), 344-9.
 • McMahon, S. D., Wernsman, J., and Parnes, A. L. (2006). Understanding prosocial behavior: the impact of empathy and gender among African American adolescents. Journal of Adolescence Health, 39, 135–137.
 • Mohr, P., Howells, K., Gerace, A., Day, A., & Wharton, M. (2007).The role of perspective taking in anger arousal. Personality and Individual Differences, 43, 507–517.
 • Nantel-Vivier, A., Pihl, R. O., Cot’e, S., and Tremblay, R. E. (2014). Developmental association of prosocial behavior with aggression, anxiety and depression from infancy to preadolescence. Journal of Child Psychology and Psychiatry. 55(10), 1135–1144.
 • Oskarsson, S., Dawes, C., Johannesson, M., & Magnusson, P. (2012).The genetic origins ofsocial trust. Twin Research and Human Genetics, 15, 21– 33.
 • Palmer, S., Sully, M., Fozdar, F., (2009). Farmers: animal disease reporting and the effect of trust: a study of West Australian sheep and cattle farmers. Rural Society. 19(1), 32–48.
 • Paluck, E. L. (2010). Is it better not to talk? Group polarization, extended contact, and perspective taking in eastern Democratic Republic of Congo. Personality and Social Psychology Bulletin, 36(9), 1170–1185.
 • Penner, L. A., Dovidio, J. F., Piliavin, J. A., & Schroeder, D. A. (2005). Prosocial behavior: Multilevel perspectives. Annual Review of Psychology, 56, 365–392.
 • Penner, L. A., Escarrez, J., Ellis, B. (1983). Sociopathy and helping: Looking out for number one. Academic Psychology Bulletin, 5, 209-220.
 • Pursell, G. R., Laursen, B., Rubin, K. H., Booth-LaForce, C., Rose-Krasnor, L. (2008). Gender differences in patterns of association between prosocial behavior, personality, and externalizing problems. Journal of Research in Personality, 42, 472–481.
 • Putnam, R. D. (2001). Bowling Alone: the Collapse and Revival of American Community. Simon and Schuster, New York.
 • Romano, E., Tremblay, R. E., Boulerice, B., and Swisher, R. (2005). Multilevel Correlates of Childhood Physical Aggression and Prosocial Behavior. Journal of Abnormal Child Psychology, 33(5), 565–578.
 • Romano, E., Tremblay, R. E., Boulerice, B., and Swisher, R. (2005). Multilevel Correlates of Childhood Physical Aggression and Prosocial Behavior. Journal of Abnormal Child Psychology, 33(5), 565–578.
 • Ronnerstrand, B. (2013). Social capital and immunisation against the 2009 A (H1N1) pandemic in Sweden. Scandinavian Journal of Public Health, 41(8), 853– 859.
 • Ruci, L., van Allen, Z. M., Zelenski, J. M. (2018). Pro-social personality traits, helping behavior, and ego-depletion: Is helping really easier for the dispositionally pro-social? Personality and Individual Differences, 120, 32–39.
 • Rushton, J. P., Chrisjohn, R. D., & Fekken, G. C. (1981). The altruistic personality and the Self-Report Altruism Scale. Personality and Individual Differences, 2(4), 293-302.
 • Simpson, J. A. (2007). Psychological foundations of trust. Current Directions in Psychological Science, 16(5), 264–268.
 • Singh, U., & Srivastava, K. B. L. (2009).Interpersonal trust and organizational citizenship behavior. Psychological Studies, 54(1), 65–76.
 • Sligo, F., Massey, C., (2007). Risk, trust and knowledge networks in farmers’ learning. Journal of Rural Studies. 23(2), 170–182.
 • Sonderskov, K. M. (2011). Explaining large- N cooperation: Generalized social trust and the social exchange heuristic. Rationality and Society, 23(1), 51– 74.
 • Stolle, D., Soroka, S., Johnston, R. (2008). When does diversity erode trust? Neigh-borhood diversity, interpersonal trust and the mediating effect of social interactions. Political Studies. 56, 57-75.
 • Svendsen, G., Svendsen, G. (2000). Measuring social capital: the Danish co-operative dairy movement. Sociologia Ruralis, 40(1), 72–86.
 • Tranter, B., Skrbis, Z. (2009). Trust and confidence: a study of young Queenslanders. Australian Journal of Political Science. 44, 659–678.
 • Uslaner, E. (2002). The moral foundations of trust. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
 • Uslaner, E. M. (2015). The roots of trust. In: Li, Y. (Ed.), Handbook of Research Methods and Applications in Social Capital. Edw. Elgar, M. A., pp. 60-75.
 • Van Ingen, E., & Bekkers, R. (2015). Generalized trust through civic engagement? Evidence from five national panel studies. Political Psychology, 36(3), 277–294.
 • Van Lange, P. A. M. (2015). Generalized trust: Four lessons from genetics and culture. Current Directions in Psychological Science, 24(1), 71–76.
 • Walker, L. J., & Frimer, J. A. (2007). Moral personality of brave and caring exemplars. Journal of Personality and Social Psychology, 93, 845-
 • Walker, L. J., & Hennig, K. H. (2004). Differing conceptions of moral exemplarity: just, brave, and caring. Journal of Personality and Social Psychology, 86, 629-647.
 • Wang, X., Lei, L., Yang, J., Gao, L., & Zhao, F. (2017). Moral disengagement as mediatorand moderator of the relation between empathy and aggression among Chinese malejuvenile delinquents. Child Psychiatry and Human Development, 48, 316–326.
 • Welch, M. R., Rivera, R., Conway, B. P., Yonkoski, J., Lupton, P. M., Giancola, R. (2005). Determinants and consequences of social trust. Sociological Inquiry. 75(4), 453-473.
 • Xie, X., Chen, W., Lei , L., Xing, C., Zhang, Y. (2016). The relationship between personality types and prosocial behavior and aggression in Chinese adolescents. Personality and Individual Differences, 95, 56–61.
 • You, J. (2012). Social trust: fairness matters more than homogeneity. Political Psychology. 33, 701–721.
 •