بررسی نقش میانجی نگرش به هرزه نگاری و خودکنترلی در رابطه بین پای-بندی مذهبی و میل به هرزه نگاری اینترنتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

2 دانشیار گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی وروان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

3 دانشیار گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

4 دانشیار گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: تأثیرات منفی گسترده هرزه‌نگاری اینترنتی به عنوان یک معضل در حال رشد در دنیای امروز، پرسش‌های زیادی درباره عوامل مؤثر در گرایش به آن ایجاد کرده است. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی نگرش به هرزه‌نگاری و خودکنترلی در رابطه بین پای‌بندی مذهبی و میل به هرزه نگاری اینترنتی بود.
روش: روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مردان متأهل ساکن شهر اصفهان بود که پس از اطلاع‌رسانی از طریق شبکه‌های اجتماعی مجازی وتعدادی از دانشگاه‌های شهر اصفهان 123 نفر به طور داوطلبانه از طریق پاسخگویی به پرسشنامه های بارگذاری شده در یک سایت اینترنتی درپژوهش شرکت کردند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه‌ میل به هرزه‌‌‌نگاری (کراس و روزنبرگ، 2014)، مقیاس خودکنترلی (تانجنی و همکاران، 2004)، پرسشنامه پای‌بندی مذهبی (ورثینگتون و همکاران، 2003) و پرسشنامه نگرش به هرزه‌نگاری (استیلمن، 2011) بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش الگویابی معادلات ساختاری با استفاده از روش کم-ترین مربعات جزئی به وسیله نرم افزار Warp-PLS استفاده شد.
یافته ها : نتایج نشان داد که پای‌بندی مذهبی هم به طور مستقیم (25/0- =β و 01/0>P) و هم غیر مستقیم وبا میانجی‌گری نگرش به هرزه-نگاری (31/0- =β و 01/0>P) و خودکنترلی (80/0- =β و 01/0>P) قادر به پیش بینی میل به هرزه‌نگاری اینترنتی در مردان متأهل است.
نتیجه گیری: براساس این یافته‌ها پای‌بندی مذهبی، نگرش به هرزه-نگاری و خود کنترلی نقش تعیین کننده ای در پیش بینی میل به هرزه‌نگاری اینترنتی داشته و می‌توانند به عنوان عوامل محافظت کننده در برابر آن عمل نمایند. بنابراین متخصصان سلامت جامعه می-توانند از آموزه‌های مذهبی و راهبردهای خودکنترلی در تدوین برنامه‌های پیشگیرانه و درمانی در زمینه‌ی مقابله با هرزه‌‌نگاری اینترنتی استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of mediating role of attitude toward pornography and self –control in the relationship between religious commitment and tendency to internet pornography

نویسندگان [English]

  • Arezoo Khaleghian 1
  • Ilnaz Sajjadian 2
  • maryam fatehizade 3
  • Gholam reza manshaei 4
1 PhD Student in Counseling, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran.
2 Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran.
3 Associate Professor, Department of Counseling, Faculty of Psychology and Education Sciences, University of Isfahan, Iran.
4 Associate professor, Department of Psychology, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The widespread negative effects of internet pornography as a growing issue in today’s world, has raised many questions about the factors influencing the tendency to it. The aim of the current study was to investigate the mediating role of attitude toward pornography and self-control in the relationship between religious commitment and tendency to internet pornography.
Method: The study was a descriptive-correlation study. The statistical population consisted of all married men in Isfahan city. After informing via virtual social networks and a number of universities in Isfahan 123 married men voluntarily participated in the study by answering the questionnaire uploaded on a website. The used questionnaire were: The Pornography Craving Questionnaire (PCQ- Kraus & Rosenberg, 2014), Attitude toward pornography scale (Steelman, 2011), Religious Commitment Inventory (RCI-10- Worthington, et al, 2003) and Self Control Scale (SCS-Tangney, et al, 2004). For data analysis, structural equation modeling method with partial least squares (PLS) by the Warp-PLS software was used.
Results: The results indicated that religious commitment both directly (ß=-0/25, P<0/01) and indirectly by the mediating role of attitude toward pornography (ß=-0/31, P<0/01) and self-control (ß=-0/80,P<0/01) is able to predict tendency to internet pornography in married men.
Conclusion: Based on the findings religious commitment, attitude toward pornography and self-control have detrimental roles in predicting tendency to internet pornography, and thus could function as protective factors against it. Thus, social health professionals can use religious teachings and self- control strategies in developing preventive and therapeutic programs for overcoming internet pornography in society

کلیدواژه‌ها [English]

  • tendency to pornography
  • internet pornography
  • religious commitment
  • attitude toward pornography
  • self control