نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

2 دانشیار گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی وروان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

3 دانشیار گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

4 دانشیار گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: تأثیرات منفی گسترده هرزه‌نگاری اینترنتی به عنوان یک معضل در حال رشد در دنیای امروز، پرسش‌های زیادی درباره عوامل مؤثر در گرایش به آن ایجاد کرده است. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی نگرش به هرزه‌نگاری و خودکنترلی در رابطه بین پای‌بندی مذهبی و میل به هرزه نگاری اینترنتی بود.
روش: روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مردان متأهل ساکن شهر اصفهان بود که پس از اطلاع‌رسانی از طریق شبکه‌های اجتماعی مجازی وتعدادی از دانشگاه‌های شهر اصفهان 123 نفر به طور داوطلبانه از طریق پاسخگویی به پرسشنامه های بارگذاری شده در یک سایت اینترنتی درپژوهش شرکت کردند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه‌ میل به هرزه‌‌‌نگاری (کراس و روزنبرگ، 2014)، مقیاس خودکنترلی (تانجنی و همکاران، 2004)، پرسشنامه پای‌بندی مذهبی (ورثینگتون و همکاران، 2003) و پرسشنامه نگرش به هرزه‌نگاری (استیلمن، 2011) بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش الگویابی معادلات ساختاری با استفاده از روش کم-ترین مربعات جزئی به وسیله نرم افزار Warp-PLS استفاده شد.
یافته ها : نتایج نشان داد که پای‌بندی مذهبی هم به طور مستقیم (25/0- =β و 01/0>P) و هم غیر مستقیم وبا میانجی‌گری نگرش به هرزه-نگاری (31/0- =β و 01/0>P) و خودکنترلی (80/0- =β و 01/0>P) قادر به پیش بینی میل به هرزه‌نگاری اینترنتی در مردان متأهل است.
نتیجه گیری: براساس این یافته‌ها پای‌بندی مذهبی، نگرش به هرزه-نگاری و خود کنترلی نقش تعیین کننده ای در پیش بینی میل به هرزه‌نگاری اینترنتی داشته و می‌توانند به عنوان عوامل محافظت کننده در برابر آن عمل نمایند. بنابراین متخصصان سلامت جامعه می-توانند از آموزه‌های مذهبی و راهبردهای خودکنترلی در تدوین برنامه‌های پیشگیرانه و درمانی در زمینه‌ی مقابله با هرزه‌‌نگاری اینترنتی استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of mediating role of attitude toward pornography and self –control in the relationship between religious commitment and tendency to internet pornography

نویسندگان [English]

 • Arezoo Khaleghian 1
 • Ilnaz Sajjadian 2
 • maryam fatehizade 3
 • Gholam reza manshaei 4

1 PhD Student in Counseling, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran.

2 Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran.

3 Associate Professor, Department of Counseling, Faculty of Psychology and Education Sciences, University of Isfahan, Iran.

4 Associate professor, Department of Psychology, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

Introduction: The widespread negative effects of internet pornography as a growing issue in today’s world, has raised many questions about the factors influencing the tendency to it. The aim of the current study was to investigate the mediating role of attitude toward pornography and self-control in the relationship between religious commitment and tendency to internet pornography.
Method: The study was a descriptive-correlation study. The statistical population consisted of all married men in Isfahan city. After informing via virtual social networks and a number of universities in Isfahan 123 married men voluntarily participated in the study by answering the questionnaire uploaded on a website. The used questionnaire were: The Pornography Craving Questionnaire (PCQ- Kraus & Rosenberg, 2014), Attitude toward pornography scale (Steelman, 2011), Religious Commitment Inventory (RCI-10- Worthington, et al, 2003) and Self Control Scale (SCS-Tangney, et al, 2004). For data analysis, structural equation modeling method with partial least squares (PLS) by the Warp-PLS software was used.
Results: The results indicated that religious commitment both directly (ß=-0/25, P<0/01) and indirectly by the mediating role of attitude toward pornography (ß=-0/31, P<0/01) and self-control (ß=-0/80,P<0/01) is able to predict tendency to internet pornography in married men.
Conclusion: Based on the findings religious commitment, attitude toward pornography and self-control have detrimental roles in predicting tendency to internet pornography, and thus could function as protective factors against it. Thus, social health professionals can use religious teachings and self- control strategies in developing preventive and therapeutic programs for overcoming internet pornography in society

کلیدواژه‌ها [English]

 • tendency to pornography
 • internet pornography
 • religious commitment
 • attitude toward pornography
 • self control
 • احمدی جویباری، مریم. (1396). بررسی رابطه بین خودکنترلی و مسؤلیت پذیری دانش‌آموزان دخترپایه ششم ابتدایی (مطالعه موردی: شهر بابلسر). فصلنامه علمی تخصصی روانشناسی، علوم اجتماعی و علوم تربیتی، 1(2): 63-70.
 • بای، حسین علی؛ پورقهرمانی، بابک. (1388). بررسی فقهی و حقوقی هرزه­نگاری در فضای مجازی. حقوق اسلامی، 6(23): 97-125.
 • جهانشاهی، محدثه؛ احمدی، خدابخش. (1397). اثربخشی آموزش حیا بر کاهش اعتیاد به اینترنت و رفتارهای پرخطر. فصلنامه علمی- پژوهشی روان شناسی، 12(23): 1-21.
 • حرعاملی، محمد بن حسن. (1409ق). وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه. بیروت: آل البیت.
 • خجسته مهر، رضا؛ احمدی میلاسی، منیژه؛ سودانی، منصور. (1393). نقش تعدیل کننده تعهد دینی دررابطه بین سبک­های دلبستگی ناایمن و صمیمیت زناشویی. روانشناسی معاصر، 9 (1): 43-54.
 • خیاط، ابراهیم؛ عطاری، یوسفعلی؛ کرایی، امین. (1397). پیش‌بینی گرایش به خیانت براساس ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های دلبستگی در افراد متأهل. پژوهش‌های روان شناسی اجتماعی، 8(31): 87-102.
 • درویش ملا، مهدی؛ نیک منش، زهرا. (1396). بررسی ویژگی­های روان سنجی نسخه فارسی مقیاس استفاده مشکل­ساز ازهرزه­نگاری (اعتیاد به هرزه­نگاری). روش­ها و مدل­های روان شناختی، 8 (27): 49-64.
 • رافضی، زهره؛ یگانه، پوریا. (1398). پیش‌بینی تمایل به خرید اینترنتی براساس ویژگی‌های شخصیتی: مدل صفات هگزاکو. پژوهش‌های روان شناسی اجتماعی، 9(35): 21-32.
 • سلطانی زاده، محمد؛ لطیفی، زهره؛ افیونی اکبری، مهناز. (1397). نقش واسطه­ای ارزش­های شخصی در پیش‌بینی خویشتن­داری جنسی بر اساس رابطه مادر- دختر، اخلاق اسلامی و هوش معنوی دانش‌آموزان دختر شهر اصفهان. فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی، 3 (2): 87-116.
 • شکرافشان، ناهید؛ عسکری زاده، قاسم؛ باقری، مسعود. (1396). رابطه بین هراس اجتماعی، سلامت معنوی و رضایت اززندگی با اعتیاد به اینترنت. پژوهش‌های روان شناسی اجتماعی، 7(25): 77-94.
 • عریضی، حمیدرضا؛ براتی، هاجر. (1396). رابطه­ی تعهد عاطفی با قصد و نگرش نسبت به یک رفتار منفی در سازمان. پژوهش‌های روان شناسی اجتماعی، 7(25): 1-22.
 • فقیهی مقدس، نفیسه؛ مؤمنی راد، فهیمه؛ شریفی، سعید. (1398). ارائه مدل رفتار منحرفانه جنسی نوجوانان دختر: تأملی بر رویکرد زمینه­ای. زن در توسعه و سیاست، 17(1): 71-95.
 • فیاض، ایراندخت؛ بختیاروند، مریم. (1397). هرزه­نگاری: چالشی فراروی تربیت جنسی از دیدگاه اسلام. پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت، 26 (39): 75-105.
 • کلاته ساداتی، احمد؛ حجازی، حمید؛ مرادی نژاد، الهام. (1398). رابطه بین دینداری و رفتار پرخطر درزندگی مجردی: مطالعه پیمایشی زنان شهر یزد 1397. زن در توسعه و سیاست، 17(1): 27-42.
 • کلینی، ابی جعفر محمد بن یعقوب. (1413). فروع الکافی؛ تحقیق محمد جواد الفیه، فهرست و تصحیح یوسف البقاعی، بیروت: دارالاضواء
 • کمال جو، علی؛ نریمانی، محمد؛ عطادخت، اکبر؛ ابوالقاسمی، عباس. (1395). مدل علی تأثیرات هوش معنوی و اخلاقی بر روابط فرازناشویی با واسطه‌های شبکه‌های مجازی و رضایت زناشویی. پژوهش‌های روان شناسی اجتماعی، 6(24): 53-73.
 • محمدی ری شهری، محمد. ( 1377). میزان الحکمه همراه با ترجمه فارسی. قم: دارالحدیث.
 • موسوی، سید ولی اله؛ عاطفی کرجوندانی، ستاره؛ رضائی، سجاد؛ پرتو، زهرا .(1396). مقایسه رضایت زناشویی، سازگاری و صمیمیت زناشویی در دانشجویان متأهل با و بدون استفاده از شبکه‌های تلویزیونی مستقر درخارج از کشور (ماهواره) . پژوهش‌های روان شناسی اجتماعی، 7(28): 83-100.
 • Babchishin, K. M., Hanson, R. K., & Hermann, C. A. (2011). The characteristics of online sex offenders: A meta-analysis. Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment, 23 (1): 92-123.
 • Buzzell, T., Foss, D., & Middleton, Z. (2006). Explaining use of online pornography: A test of self-control theory and opportunities for deviance. Journal of Criminal Justice and Popular Culture, 13(2): 96-116.
 • Clevenger, S.L., Navarro, J.N., & Jasinski, J.L.(2016). A Matter of Low Self-Control? Exploring Differences between child pornography possessors and child pornography producers /distributers using self-control theory. Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment, 28(6): 555-571.
 • Coopersmith, J. (2006). Does your Mother Know What You Really Do? The Changing Nature and Image of Computer Based Pornography. History and Technology, 22(1): 1-25.
 • Doran, K., &Price, J. (2014). Pornography and marriage. Journal of Family and Economic Issues, 35(4): 489–498.
 • Driscoll, M. (2009). Porn-again Christian. Seattle, WA: ReLit.Short, M. B., Black, L., Smith, A. H., Wetterneck, C. T., &Wells, D. E. (2012). A review of internet pornography use research: Methodology and content from the past 10 years. Cyberpsychology, Behavior & Social Networking, 15(1): 13–23.
 • Grubbs, J.B., Exline, J., Pargament, K.I., Hook, J.N., & Carlisle, R.D. (2015). Transgression as addiction: Religiosity and moral disapproval as predictors of perceived addiction to pornography. Archives of Sexual Behavior, 44(1): 125–136.
 • Hardy, S., Steelman, M. A., Coyne, S. M., & Ridge, R. D. (2013). Adolescent religiousness as a protective factor against pornography use. Journal of Applied Developmental Psychology, 34(3): 131–139.
 • Hook, J. N., Farrell, J. E., Ramos, M. J., Davis, D. E., Karaga, S., Van Tongeren, D. R., & Grubbs, J. (2015). Religiousness and congruence between sexual values and behavior. Journal of Psychology and Christianity, 34(2): 179-188.
 • Hoyle, R. H. (1995). Structural Equation Modeling. Thousand Oaks, CA.: SAGE Publications, Inc.
 • Kraus, S., Rosenberg, H. (2014). The pornography craving questionnaire: psychometric properties. Archive Sex Behaviours, 43(3): 451–462.
 • Lo, V.H., & Wei, R. (2005). Exposure to Internet pornography and Taiwanese adolescents’sexual attitudes and behavior. Journal of Broadcasting and Electronic Media, 49(2): 221–237.
 • Malamuth, N. (2001) Pornography, in N.J. Smelser and P.B. Baltes (ed.) International Encyclopedia of Social and Behavioral Sciences, 17, Elsevier: Amsterdam, New York.
 • Martyniuk, U., Dekker, A., Sehner, S., Richter-Appelt, H., & Briken, P. (2015). Religiosity, sexual myths, sex taboos, and pornography use: A cross-national comparison of Polish and German university students. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 9(2): 48-63.
 • McCullough, M. E., & Willoughby, B. L. B. (2009). Religion, self-regulation, and self-control: associations, explanations, and implications. Psychological Bulletin, 135(1): 69-93.
 • McFarland, M. J., Uecker, J.E., Regnerus, M.D.(2011).The role of religion in shaping sexual frequency and satisfaction: evidence from married and unmarried older adults. Journal of Sex Researches, 48(2-3): 297–308.
 • Milas, G., Wright, P., Štulhofer, A.(2019). Longitudinal assessment of the association between pornography use and sexual satisfaction in adolescence. The Journal of Sex Research, 1:1-13.
 • Olmstead, S. B., Negash, S., Pasley, K., & Fincham, F. D. (2013). Emerging adults' expectations for pornography use in the context of future committed romantic relationships: A qualitative study. Archives of Sexual Behavior, 42(4): 625-
 • Patterson, R., & Pryce, J. (2012). Pornography, religion, and the happiness gap: Does pornography impact the actively religious differently? Journal for the Scientific Study of Religion 51(1): 79–89.
 • Perry, S. L. (2015). Pornography consumption as a threat to religious Sociology of Religion, 76(4): 436–458.
 • Perry, S. L. (2016). From bad to worse? Pornography consumption, spousal religiosity, gender, and marital quality. Sociological Forum, 31(2): 441–464.
 • Perry, S. L., & Whitehead, A. L. (2018). Only bad for believers? Religion, pornography use, and sexual satisfaction among American men. Journal of Sex Research, 56(1):50-61.
 • Perry, S.L. (2019). Is the link between pornography use and relational happiness really more about masturbation? results from two national surveys. The Journal of Sex Research, 11(1):1-13.
 • Silberman, I.(2005).Religion as a Meaning System: Implications for the New Millennium. Journal of Social Issues, 61(4): 641-663.
 • Szymanski, D. M., & Stewart-Richardson, D. N. (2014). Psychological, relational, and sexual correlates of pornography use on young adult heterosexual men in romantic relationships. The Journal of Men’s Studies, 22(1): 64-82.
 • Tangney, J. P., Baumeister, R. F., & Boone, A. L. (2004). High self-control predicts good adjustment, less pathology, better grades, and interpersonal success. Journal of Personality, 72 (2): 271–324.
 • Thomas, J. N. (2013). Outsourcing moral authority: The internal secularization of Evangelicals’ anti-pornography narratives. Journal for the Scientific Study of Religion, 52 (3): 457–475.
 • Welch, M, Tittle, C., & Grasmick, H. (2006). Christian Religiosity, Self Control, and Social Conformity. Social Forces, 84(3):1605–1623.
 • Worthington, E.L., Wade, N.G., Hight, T.L., Ripley, G.S., McCullough, M.E., Berry, J.T., O’Connor, L., Berry, J.W., Schmitt, M.M., Bursley, K.H. (2003). The Religious Commitment Inventory-10: Development, Refinement, and Validation of a Brief Scale for Research and Counseling. Journal of Counseling Psychology, 50 (1): 84–96.
 • Wright, P. J., Tokunaga, R.S., Kraus, A., Klann, E. (2017).Pornography consumption and satisfaction: A meta-analysis. Human Communication Research, 43(3): 315–343.