نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان‏شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استاد گروه روان‏شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

هدف: همه‏گیری بیماری‏ کرونا و اجرای قرنطینه، اثرات مختلفی بر جنبه‏های روانی و اجتماعی افراد جامعه گذاشته است. هدف از پژوهش حاضر مطالعه ارتباط اضطراب و همبستگی ناشی از بیماری کرونا با سلامت روان در جامعه شهر تهران است.
روش: به این‏منظور نمونه‏ای شامل 618 زن و مرد بزرگسال توسط پرسشنامه GHQ-12، مقیاس اضطراب بیماری کرونا (علیپور، 1398)، و همبستگی اجتماعی (بر اساس پرسشنامه بهزیستی اجتماعی کیز و شاپیرو، 2004) به‏صورت اینترنتی و از طریق شبکه‏های مجازی مورد ارزیابی قرار گرفتند. جهت تجزیه و تحلیل داده‏ها از روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد.
یافته‏ها: نتایج حاصل نشان داد که اضطراب بیماری کرونا (بصورت منفی) و همبستگی اجتماعی ناشی از بیماری کرونا (بصورت مثبت) با سلامت روان همبستگی دارد. همچنین مشخص شد که اضطراب و همبستگی اجتماعی ناشی از بیماری کرونا، به ترتیب 47 و 26 درصد از تغییرات سلامت روان را پیش‏بینی می‏کنند.
نتیجه‏گیری: این نتایج نشان‏دهندة بروز اثرات مثبت و منفی روانی و اجتماعی در زمان قرنطینه بوده و دارای تلویحات کاربردی در تدوین مداخلات بحران در زمان همه‏گیری بیماری کرونا است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The prediction of mental health based on the anxiety and the social cohesion that caused by Coronavirus

نویسندگان [English]

 • Susan Alizadeh Fard 1
 • Majid Saffarinia 2

1 Assistant Professor of psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran

2 Professor of psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: The corona disease epidemic and quarantine have had different effects on the social and psychological aspects of individuals. The aim of this research was to study the relationship between the anxiety and the social cohesion that caused by Coronavirus with mental health in Teheran.
Method: For this purpose, a sample of 618 men and women adults evaluated by GHQ-12 Inventory, Corona Disease Anxiety Scale (Alipour, 2020), and social cohesion (based on wellbeing questionnaire of Keys and Shapiro, 2004) through online recall and via social network. To analyze the data, Pearson correlation coefficient and regression analysis was used. Results: The results showed anxiety and social cohesion that caused by Coronavirus had meaningful statistical correlation with mental health. Also mental health could be predicted positively by social cohesion, negatively by anxiety.
Conclusion: These results indicated the positive and negative psychological and social effects of quarantine, and had practical implications in the development of crisis interventions at the time of the Corona disease outbreak.

کلیدواژه‌ها [English]

 • mental health
 • anxiety
 • social cohesion
 • Corona disease
 • Coronavirus
 • امیل دورکیم، د. (1387). درباره تقسیم کار اجتماعی. ترجمه باقر پرهام. تهران: نشر مرکز.
 • امین‏پور، ح؛ زارع، ح. (1392). کاربرد آزمونهای روانی، تهران: انتشارات دانشگاه پیام‏نور.
 • باقی نصرآبادی، ع. (1384). همبستگی اجتماعی و مشارکت عمومی، حصون، شماره 6، 187-165.
 • بیرو، ا. (1969). ترجمه باقر ساروخانی، 1380، تهران، چاپ کیهان.
 • زاهدی اصل، م؛ پیله‏وری، ا. (1393). فراتحلیلی بر مطالعات مربوط به سلامت اجتماعی، فصلنامه برنامه‏ریزی و توسعه اجتماعی، شماره 19، 107-71.
 • شادی‌طلب، ژ. (1372). مدیریت بحران، برنامه‌ریزی پس از فاجعه زلزله، فصلنامه علوم اجتماعی. شماره‌های ۳ و ۴، 151-125.
 • صفاری‏نیا، م؛ تدریس تبریزی، م و علی‏اکبری دهکردی، م. (1393). رواسازی و اعتباریابی پرسشنامه بهزیستی اجتماعی در زنان و مردان ساکن شهر تهران، فصلنامه اندازه‏گیری تربیتی، سال5، شماره 18، 132-115.
 • صفاری‌نیا، مجید(1393) مولفه‌های اجتماعی روان شناسی سلامت در ایران، فصلنامه روان شناسی سلامت، پاییز 1393، شماره 11 ص 101-119
 • عطادخت الف، زارع ر، کرامتی تپراقلو، ن. (1394). ارتباط میزان علاقه اجتماعی با سلامت عمومی سالمندان غیرمقیم و مقیم در مراکز سالمندان شهرستان اردبیل، فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، 2، 3، 149-141.
 • علیپور، ا؛ قدمی، ا؛ علیپور، ز؛ عبدالله زاده، ح. (1398). اعتباریابی مقدماتی اضطراب بیماری کرونا در نمونه ایرانی، روان‏شناسی سلامت، 8، 4، 175-163.
 • قربان‏پور لفمجانی، ا؛ یاقوتی، م؛ رضایی، س. (1398). نقش میانجیگرانه حمایت اجتماعی در رابطه بین سرسختی روانی و احساس انسجام با کیفیت زندگی در کارکنان بیمارستانهای شهر قوچان، پژوهش‏های روان‏شناسی اجتماعی، 34، 139-119.
 • نجاریان، ب؛ براتی سده، ف. (1379). پیامدهای روان‌شناختی فاجعه‏ها. تهران: نشر مسیر.
 • وحیدا، ف و سلطانی‌نژاد، م. (۱۳۹۱). پیامدهای جامعه‌شناختی زلزله بم، مطالعات علوم اجتماعی ایران، 9، ۳۵، 208-189.
 • هزارجریبی، ج؛ مهری، ا. (1391). تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت روانی و اجتماعی، فصلنامه علوم اجتماعی، 59، 88-41.
 • Cacioppo, J. T., Berntson, G. G., & Decety, J. (2010). Social neuroscience and its relationship to social psychology. Social Cognition. 28: 675-685.
 • Dong, X., Wang, L., Tao, Y., Suo, X., Li, Y., Liu, F., Zhao, Y., Zhang, Q. (2017). Psychometric properties of the Anxiety Inventory for Respiratory Disease in patients with COPD in China. International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. 12:49-58. https://doi.org/10.2147/COPD.S117626.
 • Fischhoff, B. (2020). Speaking of Psychology: Coronavirus Anxiety. In: https://www.apa.org/research/action/speaking-of-psychology/coronavirus-anxiety.
 • Health Commission of Hubei Province. Update on epidemic situation of novel coronavirus-infected pneumonia in Hubei province. Feb 4, 2020. http://wjw.hubei.gov.cn/ fbjd/ dtyw/ 202002/ t20200205 2019293. shtml (accessed Feb 5, 2020).
 • Keyes, C. M. (1998). Social well-being. Social psychology quarterly, 2, 121 – 140.
 • Keyes, C. M., & Ryff, C. D. (2000). Subjective change and mental health: a self- concept theory. Social psychology quarterly. 63: 264 – 279.
 • Keyes, C. M. & Shapiro, A. (2004). Social Well- being in U.S.A. descriptive epidemiology. In Orville Brim, Carol D.
 • Keyes, C. M. (2005). Mental Health and / or Mental Illness? Investigation Axioms of the Complete State Model of Health. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 73: 539 – 548.
 • Menec, V. H., Chipperfield, J. G., Perry, R. P. (1999). Self-perceptions of health: a prospective analysis of mortality, control, and health. The journals of gerontology. Series B, Psychological sciences and social sciences. 54: 85–93.
 • Rubin, G. J., Wessely, S. (2020). The psychological effects of quarantining a city. BMJ (Clinical research ed.), 368, m313. doi: 10.1136/bmj.m313.
 • Shigemura, J., Nakamoto, K., Ursano, R. J. (2009). Responses to the outbreak of novel influenza A (H1N1) in Japan: risk communication and shimaguni konjo. American Journalof Disaster Medicine. 4: 133–134.
 • Shigemura, J., Ursano, R. J., Morganstein, J. C., Kurosawa, M. and Benedek, D. M. (2020) Public responses to the novel 2019 coronavirus (2019‐nCoV) in Japan: Mental health consequences and target populations. Psychiatry and Clinical Neurosciences. doi:1111/pcn.12988.
 • Shultz, J. M., Baingana, F., Neria, Y. (2015). The 2014 Ebola outbreak and mental health: current status and recommended response. 313: 567–68.
 • Tang, T. L.; Ibrahim, A. H.; West, W. B. (2002). Effects of war-related stress on the satisfaction of human needs: The United States and the Middle East. International Journal of Management Theory and Practices. 3 (1): 35–53.
 • Valero-Moreno, S., Lacomba-Trejo, L., Casaña-Granell, S. (2020). Psychometric properties of the questionnaire on threat perception of chronic illnesses in pediatric patients. Revista Latino-americana de Enfermagem. 28:e3242. DOI: 10.1590/1518-8345.3144.3242.
 • Waterman, A. S. (1993). Two conceptions of happiness: Contrasts of personal expressiveness and hedonic enjoyment. Journal of personality and social psychology. 64: 678-691.
 • Waterman, A. S., Schwartz, S. J., Zamboanga, B. L., Ravert, R. D., Williams, M. K., Agocha, B. & Donnellan, M. B. (2010). The Questionnaire for Eudaimonic Well-Being: Psychometric properties, demographic comparisons, and evidence of validity. Journal of Positive Psychology. 6: 41-61.
 • Novel coronavirus (2019-nCoV) situation report - 15. Feb 4, 2020. https://www.who.int/docs/default-source/ coronaviruse/situation-reports/20200204-Sitrep 15 ncov.pdf? sfvrsn =88fe8ad6_2 (accessed Feb 4, 2020).
 • Statement on the second meeting of the International Health Regulations (2005) Emergency Committee regarding the outbreak of novel coronavirus (2019-nCoV). Jan 30, 2020. https://www.who.int/newsroom/ detail/30-01-2020- statement on the second meeting of the international health regulations (2005) emergency committee regarding- the outbreak of novel coronavirus (2019-ncov) (accessed Feb 4, 2020).
 • Wu, Z., McGoogan, J. M. (2020). Characteristics of and Important Lessons from the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in China: Summary of a Report of 72 314 Cases from the Chinese Center for Disease Control and Prevention external icon. Published online: February 24.DOI:10.1001/jama.2020.2648.
 • Xiang, Y. T., Yu, X., Ungvari, G. S., Correll, C. U., Chiu, H. F. (2010). Outcomes of SARS survivorsin China: not only physical and psychiatric co-morbidities. East Asian Archives Psychiatry. 24: 37–38.