پیش آیندهای شناختی پرخاشگری: مراحل پردازش اطلاعات اجتماعی و ابعاد آگاهی از هیجانات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Cognitive antecedents of aggression: Social Information Processing and Dimensions of Emotional Awareness