پیش بینی پرخاشگری بر اساس ویژگیهای بی رحمی-بی احساسی، تروماهای اوایل کودکی و سبکهای دلبستگی در دانش آموزان پسر دبیرستانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Predicting Aggression Based on Callous-Unemotional Traits, Early Traumatic Life Events and Attachment Styles in High School Male Students