اثربخشی مدل ماتریسی در پیشگیری از بازگشت و افزایش حمایت اجتماعی در افراد وابسته به مواد افیونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Matrix Model in Relapse Prevention and Social Support Enhancement among Subjects with Opiate Substance Dependency