مقایسه ادراک خود، حمایت اجتماعی ادراک شده و میزان خطرپذیری در دانشجویان با و بدون نشانگان اضطراب اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Comparing Self- Perception, Perceived Social Support and Rate Risk-Taking in University Students with and without Social Anxiety Syndrome