ویژگیهای روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه کفایت اجتماعی ادراک شده در نوجوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Psychometric Properties of Persian Version of Perceived Social Competence Scale in Adolescents