مدل علّی رابطه نقش گزینی اجتماعی، هوش اجتماعی و جمع گرایی/ فردگرایی در ورزشکاران


عنوان مقاله [English]

Causal model of the relationship between social selection, social intelligence and collectivism/individualism Athletes