پیش آیندهای رفتارهای پرخطر رانندگی: ادراک خطرات ترافیکی، انگیزه و نگرش نسبت به رانندگی با سرعت غیرمجاز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Predictors of aberrant driving behavior: Traffic risk perception, attitudes and intention to exceeding the speed limits