اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی مبتنی بر پردازش شناختی بر بهبود کیفیت روابط بین فردی دانشآموزان دارای ناتوانیهای یادگیری خاص


عنوان مقاله [English]

processing -Based social The Effectiveness of a cognitive skills training on social, quality of interpersonal relationships Learning Disabilities