اثربخشی برنامه خودارزیابی مهارتی بر عزت نفس، خودکارآمدی اجتماعی و استرس شغلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of skillful self-assessment program on selfesteem, social self-efficacy and occupational stress