افسردگی به منزله یک بیماری اجتماعی- فرهنگی: الگوهای پیش بینی کننده اختلال افسردگی در فرهنگ ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Depression as a social-cultural illness: The predictive patterns of depressive disorders in the Iranian Culture