نقش صفات شخصیتی، سبک های مقابله ای و حمایت اجتماعی ادراک شده در پیش بینی بهزیستی روانشناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The role of personality traits, coping styles and perceived social support in predicting psychological well-being